New Equity Venture redovisar förlust i andra kvartalet

Investeringsbolaget New Equity Ventures redovisar ökande omsättning samt försämrat och negativt resultat i det andra kvartalet jämfört med samma period föregående år.
Omsättningen steg 18,1% till 12,4 miljoner kronor (10,5).

Under kvartalet har bolagets omsättning påverkats negativt av en omklassificering av GoGo från dotterbolag till intressebolag.

Rörelseresultatet blev -2,8 miljoner kronor (-3,1).

Resultatet före skatt var -1,9 miljoner kronor (34,2).

Resultatet efter skatt blev -1,6 miljoner kronor (34,7).

Resultat per aktie hamnade på -0,37 kronor (8,35).

Likvida medel uppgick till 3,3 miljoner kronor (8,1).

New Equity Ventures substansvärde per aktie uppgick till 64 kronor vid periodens utgång, vilket är högre än under samma period föregående år.

De onoterade innehaven har uppvisat tillväxt, med svagt negativt resultat. Bland dessa påverkas kvartalsresultatet negativt av Hubso.

”Vi fortsätter skapa värden och vi kommer göra det många år framöver. Som del i processen att öka vårt underliggande värde fortsätter vi att investera i tillväxtbolag samt ökar vårt fokus i våra onoterade dotterbolag, vilka vi även har för avsikt att öka ägandet i”, uppger vd Thomas Jansson i rapporten.

Under det andra halvåret väntas New Equity Ventures genomföra flertalet nya investeringar.

”Med ett sammantaget starkt första halvår bakom oss tar vi nya steg in i hösten. Vi analyserar kontinuerligt marknaden och jag förväntar mig att NEVI under kommande år gör flertalet nya investeringar, samtidigt som vi arbetar med våra befintliga innehav för fortsatt värdetillväxt”, fortsätter Jansson.

New Equity Venture, Mkr Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 12,4 10,5 18,1%
Rörelseresultat -2,8 -3,1
Resultat före skatt -1,9 34,2
Nettoresultat -1,6 34,7
Resultat per aktie, kronor -0,37 8,35
Likvida medel 3,3 8,1 -59,3%