NP3 ökade förvaltningsresultatet under första kvartalet

Fastighetsbolaget NP3 redovisar ett högre förvaltningsresultat under första kvartalet jämfört med fjolårsperioden.
NP3:s VD Andreas Wahlén.
NP3:s VD Andreas Wahlén. Foto: NP3
Hyresintäkterna uppgick till 291 miljoner kronor (266), en ökning med 9,4% mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 190 miljoner kronor (181).

Förvaltningsresultatet uppgick till 135 miljoner kronor (118). Ökningen beror huvudsakligen på ett större fastighetsbestånd och större bidrag från intressebolagen.

Resultatet efter skatt blev 373 miljoner kronor (89), och per aktie 6,59 kronor (1,41). Den rejäla vinstförbättringen är hänförlig till värdeförändringar på fastigheter med positiva 301 miljoner kronor (18).

Substansvärdet per aktie låg på 88,10 kronor (71,96).

VD Andreas Wahlén skriver att bolaget jobbar under en stark medvind.

”Bortsett från pandemin känns det ovant att som norrländskt bolag arbeta i stark medvind. NP3 har alltid arbetat för att visa att norra Sverige är en stabil marknad att verka i, varken mer eller mindre. Men nu råder nästan hysteri kring att finna fastighetsinvesteringar i vår hemmamarknad. Detta påverkar priset på fastigheter och har börjat att ge effekt i våra fastighetsvärderingar”, säger han.

NP3, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Hyresintäkter 291 266 9,4%
Driftöverskott 190 181 5,0%
Förvaltningsresultat 135 118 14,4%
Nettoresultat 373 89 319,1%
Resultat per aktie, kronor 6,59 1,41 367,4%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor 88,10 71,96 22,4%