Passa på salthaussen

ANALYS Saltx tar sig an världens energilagringsproblem via saltbatterier. Omogna affärsupplägg, tveksam bolagshistorik och hård marknadsföring av aktien tänder varningslampor.

SÄLJ Miljöteknikbolaget Saltx vinner innovationspriser och stödfinansiering i rasande takt, radar upp samarbetspartners som Alfa Laval och Vattenfall samt säger sig ha kommersiell potential på inte mindre än fyra parallella applikationsområden i närtid. Därtill vill bolaget även förknippas med namnkunniga bolag som Alphabet och Tesla, trots att det ännu inte finns samarbeten på de hållen.

Aktiestoryn påminner inte så lite om ett förkommersiellt Fingerprint Cards. Inte undra på att en investering i Saltx emission vid baklängesnoteringen på First North har ungefär 15-dubblats* på inte ens två år, och att börsvärdet rusat till dryga 1,5 miljarder kronor före utspädning. Knappt 20 000 aktieägare har tagit plats.

* I noteringsemissionen betalades 3 kronor för en aktie plus en teckningsoption med rätten att teckna ytterligare en aktie för 5 kronor fram till och med 31 oktober 2018.

SALTBATTERIER FÖR VÄRME OCH KYLA

Tekniken handlar om termiska batterier, förenklat batterier som lagrar värmeenergi istället för el.

Saltx lösning bygger på patenterade salter. Saltet löses upp i vätska och laddas upp med värme, exempelvis från solen eller förbränning. Vätskan kokar då bort till ett annat kärl och det specialbehandlade saltet övergår i fast form, med värmeenergi lagrad kemiskt. Sedan kan vätskan från det andra kärlet återföras igen, och då frigörs värmeenergin i saltet medan kärlet där vätskan varit kyls ned.

Saltx nuvarande affärsupplägg är att få ut bolagets patenterade teknik till marknaden genom att sälja till komponenttillverkare. Huvudsaklig intäktskälla i framtiden ska bli själva saltmaterialet. Nu i tidigt skede säljs även licensavtal för rätten att nyttja Saltx i en viss applikation på vissa marknader.

Nedan visas Saltx fyra nuvarande applikationsområden under utveckling:

Saltx2.png

Källa: Saltx niomånadersrapport 2017, s. 9

Suncool  heter tillämpningen som är längst gången ur kommersiell synpunkt. Den handlar om solfångare för byggnader, där Saltx salt ska möjliggöra lagring av värme och kyla.

  1. Dotterbolaget Suncool (AB) avknoppades redan år 2015 för att få sköta affären i Kina. Kinesisk solfångarpartner sedan dess är NSECT, kort för Ningbo Shenggu Energy Conservation Technology.
  2. Först har NSECT bedrivit det Saltx valt att kalla pilotproduktion, vilket har utmynnat i ett pilotprojekt på ett hotell. Under tiden har en fabrik varit under uppförande.
  3. Nyligen förvärvades plötsligt Suncool tillbaka för nytryckta Saltx-aktier. Därefter ska NSECT:s serieproduktion ha inletts. NSECT-fabriken ska ge en ”ordentlig upprampning” mot produktionskapaciteten 1 miljon enheter per år, säger Saltx-vd:n Karl Bohman i bolagets videoklipp.
  4. Därtill finns en avsiktsförklaring om en demoanläggning och utbildning av installatörer samt franchisetagare för Suncool  i Ghana. Saltx säger sig planera för fler exportmöjligheter.

Inom Heatboost-affären ska Saltx saltbatteri istället följa med gasdrivna värmepumpar för bostäder. Här pågår både samarbeten med pumptillverkare och fältföresök med gasbolag. För Kina har tecknats exklusivt avtal med TUS Stjernberg Technology.

Inom Verdacc har fordonsklimatanläggningsbolaget MCC, numera ägt av VBG, fått global licens för Saltx till luftkonditionering i tunga fordon. Därtill pågår sedan flera år utveckling i samarbete med Alfa Laval.

Slutligen handlar Enerstore om de absolut största tänkta tillämpningarna så här långt. Här ska Saltx användas för storskalig energilagring. En pilotanläggning uppförs nu i Vattenfalls regi i ett fjärrvärmenät i Berlin. Saltx tecknade här nyligen även avsiktsförklaring med kinesiska Goldwind, världens tredje största vindkraftturbintillverkare.

Utöver dessa fyra områden hakar Saltx även på startup-trenden med öppen innovation, och erbjuder utomstående entreprenörer och tekniker tillgång till Saltx patent via forumet Saltx Labs. I dagarna håller Saltx en hackaton, en problemlösningstävling.

SERIEENTREPRENÖRER HAR BRÄNT EN HALV MILJARD – HITTILLS

Många av de centrala teknikidéer som Saltx börsresa lutar sig mot kommer från grundaren och teknikchefen Göran Bolin. Bolin är en serieentreprenör i solsektorn. Utforskandet av idén kring värmelagring i salt har pågått sedan tidigt milleninnieskifte, då den Ålandsbaserade entreprenörskollegan Ray Olssons bolag Suncool förvärvades in. Bolagsnamnet har ändrats från Solsam Sunergy till Climatewell till Saltx.

Nedan har Analys+ summerat den ackumulerade kassaflödesutvecklingen för Saltx, inklusive tiden som Climatewell och delar av tiden som Solsam.

 

Källa: Årsredovisningar och delårsrapporter för Saltx/Climatewell/Solsam Sunergy

Omogna innovationsbolag kan alltid som kortsiktigt försvar hävda att förluster handlar om att övervinna tekniska flaskhalsar, för att på sikt möta en växande efterfrågan. Men faktum kvarstår: Saltx grundare har under en utdragen period hittills bränt över en halv miljard i fritt kassa(ut-)flöde utan att ha nått fram till en kommersiellt bärkraftig affär.

Åtminstone 50 miljoner kronor av koncernens intäkter genom åren har kommit från olika former av bidrag, huvudsakligen offentligfinansierade projektbidrag. På det tillkommer fördelaktiga lån från bland annat Energimyndigheten.

DELFINANSIERAR KINA-PARTNERNS MODERBOLAG

Om affärsupplägget för Saltx Suncool-samarbete i Kina är en indikation på hur de tänkta kommande affärerna kommer se ut finns goda anledningar att dra öronen åt sig.

Partnern NSECT är dotterbolag till det Hongkong-noterade investmentbolaget Zhong Fa Zhan Holdings, ZFZ. En titt i Factset indikerar att ZFZ aktiekurs i Hong Kong fallit till flerårslägsta i början av året.

Saltx3.png

Källa: Factset

Den som kikar i ZFZ rapportarkiv får intrycket att huvudverksamheten sedan många år har varit inom smyckesbranschen.

Solfångarambitionerna kring NSECT förefaller ha tillkommit på slutet. Såväl kommande års tillväxtmöjligheter som ZFZ förvärv av den aktuella fabriksfastigheten, från ZFZ storägare Hu Yangjun med fru, verkar möjliggöras av Suncool-avtalet.

Saltx4.png

Källa: ZFZ brutna halvårsrapport för perioden april-september 2017

Bilden att NSECT är helt beroende av Suncool stärks av att solverksamheten det senaste halvåret genererade obefintliga intäkter och kännbara förluster på närmare 11 miljoner hongkongdollar (HKD) i ZFZ. Det senare är i dagsläget är ungefär lika mycket i kronor.

Efter år av tunga förluster i övrig verksamhet består tillgångssidan i ZFZ dels av soltillgångar för cirka 12 miljoner HKD, men till största delen av 84 HKD i likvida medel. ZFZ skuldsida har ett mycket stort ägarlån, på 65 miljoner HKD, eller nära dubbelt så mycket som det egna kapitalet på 36 miljoner HKD. Detta lån kan sägas upp för återbetalning om storägaren så önskar.

Saken är än mer komplicerad ur Saltx-perspektiv eftersom NSECT-upplägget även innefattar att Suncool köpt aktier och teckningsoptioner i ZFZ. Suncool deläger nu sin samarbetspartner, och initiala huvudkund.

Saltx ägarandel i ZFZ är 1,8 procent via 6 miljoner aktier. Här har Saltx-sidan redan betalat ut 12,6 miljoner HKD för aktieposten i ZFZ (aktierna kostade 2,1 HKD styck).

Saltx12.png 

Källa: ZFZ brutna halvårsrapport för perioden april-september 2017

Saltx kan öka sitt ZFZ-ägande till 9,1 procent via de 24 miljoner onoterade aktieoptioner som ingick i affären. Det skulle kosta Saltx upp till 60 miljoner HKD (lösenkurs 2,5 HKD styck och en aktie per option). Löptiden för att teckna är inledd och tar slut den 30 september i år.

Saltx13.png 

Källa: ZFZ brutna halvårsrapport för perioden april-september 2017

Att lösa in optionerna just nu skulle vara lite som att elda upp pengar, givet att ZFZ aktiekurs i skrivande stund är 1,12 HKD.

Att ett svenskt solenergibolag ska deläga sin pilotprojekt-/tillverkningspartner är överhuvudtaget svårsmält. Att det sker via ett investmentbolag inom bland annat smycken noterat i Hongkong som kontrolleras av partnerns huvudägare är en illröd varningslampa.

RISKFYLLT KÖPA FÖRHOPPNINGAR PÅ UPPDRIVEN KURS

Värderingsmässigt är Saltx ett förhoppningsbolag tills det finns återkommande intäkter på kommersiella grunder.

Om Saltx skulle lyckas denna gång så håller säkerligen finanschefen Harald Bauers finansiella besked vid tredje kvartalets rapportkonferens i november. Bauer sade att den då välfyllda kassan, på 88 miljoner kronor (runt 57 miljoner i nettokassa efter lån), ska kunna räcka för bolaget i “två år eller så framåt” och att det ska räcka tills Saltx ”genererar eget positivt kassaflöde”.

Saltx planerar för att gasa på i de redan många förkommersiella samarbetena och samtidigt växa den egna organisationen snabbt. Det driver kostnader. Även beaktat att mindre projekt- och bidragsintäkter, samt att Saltx egna teckningsoptioner kan väntas inbringa ytterligare runt 14 miljoner kronor, så har Affärsvärlden svårt att se att de likvida medlen räcka mycket längre än 2018 ut. Ett kapitalbehov, vilket Saltx själva inte såg vid senaste rapporten, skulle kunna vara faktum lagom i tid till bolagets nuvarande planer på att ansöka om uppflyttning till Stockholmsbörsen.

Bauer sade vid rapportkonferensen att Saltx ska ansöka om notering vid Stockholmsbörsen ”om ett år eller så”.

 

Om framgång mäts i upppumpade börsförväntningar på teknik i förkommersiell fas så har Saltx redan kommit en bra bit på vägen. Affärsvärlden Analys+ avråder från att vara med och dela på riskerna förrän dagens hausse omvandlas till hållbara affärer.

Saltx får säljråd ur Affärsvärldens ettåriga perspektiv.

 

Ovanstående aktieråd publiceras helt exklusivt för Affärsvärlden Analys+ läsare.

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här