Så blir villkoren i SAS nyemission

Flygbolaget SAS har beslutat att ge ut nya hybridobligationer och aktier i enlighet med Bolagets rekapitaliseringsplan som beskrivits i det pressmeddelande som offentliggjordes den 14 augusti. Det framgår av ett pressmeddelande.

Huvudpunkterna är följande:
* En riktad emission av nya hybridobligationer om 6,0 miljarder kronor till den svenska och den danska staten, kallade huvudaktieägarna
* En riktad emission av nya hybridobligationer om upp till 2,25 miljarder kronor i utbyte mot SAS seniora icke-säkerställda obligationer med fast ränta och löptid till 24 november 2022
* En riktad emission av stamaktier till huvudaktieägarna om upp till 2,00 miljarder kronor
* En företrädesemission av stamaktier om upp till 3,99 miljarder kronor
* En kvittningsemission av stamaktier till innehavare av SAS efterställda obligationer med rörlig ränta och evig löptid samt en kvittningsemission av stamaktier till innehavare av obligationerna i enlighet med ett separat erbjudande till innehavarna av obligationerna.

Målet med rekapitaliseringsplanen är som tidigare meddelats att konvertera 2,25 miljarder kronorskuld till eget kapital och anskaffa 12 miljarder kronor i nytt eget kapital, före rekapitaliseringskostnader vilka förväntas uppgå till 150 miljoner kronor samt återställa SAS egna kapital med 14,25 miljarder kronor.

Rekapitaliseringsplanen stöds av Huvudaktieägarna och den tredje största aktieägaren, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, KAW, vilka har åtagit sig att teckna respektive garantera teckning av aktier sammantaget motsvarande 81,5 procent av företrädesemissionens totala belopp.

Villkoren i företrädesemissionen är 9:1, vilket innebär att en befintlig aktie ger rätt att teckna nio nya aktier till teckningskursen 1,16 kronor per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 28 september och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 29 september. Teckningstiden löper från 2 oktober till 19 oktober och handel med teckningsrätter sker den 2 oktober till 15 oktober.

SAS förväntas efter rekapitaliseringsplanens genomförande att öka antalet aktier med 7,31 miljarder aktier till högst 7,69 miljarder aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 95 procent.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här