Starkt resultat från Ericsson

Telekomjätten Ericsson redovisar en omsättning i linje med förväntat under tredje kvartalet. Det justerade rörelseresultatet var samtidigt betydligt högre än vad analytikerna hade väntat sig.

“Resultatet hittills i år stärker Ericssons övertygelse om att koncernens finansiella mål för 2020 kommer att nås. De finansiella målen för 2022 är oförändrade”, framgår det av rapporten.

Ericsson höjer prognosen för den globala marknaden för utrustning för radioaccessnät (RAN) som nu uppskattas öka 8%, mot tidigare 4%, för helåret 2020. Kina förväntas växa med 33% och den globala RAN-marknaden förutom Kina förväntas vara oförändrad under 2020. Momentum i Nordamerika beskrivs vara fortsatt starkt och marknaden uppskattas växa med 4% under året.

Omsättningen för Ericsson steg 0,7% till 57,5 miljarder kronor (57,1). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 57,2. Justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter ökade försäljningen med 7%, främst drivet av 5G-försäljning i Kina.

Den justerade bruttomarginalen förbättrades till 43,2% (37,8), med förbättrad marginal i alla segment. Den rapporterade bruttomarginalen ökade till 43,1% (37,7).

Rörelseresultatet blev 8,6 miljarder kronor (-4,2). Rörelsemarginalen var 15,0%.

Justerat rörelseresultat utföll på 9,0 miljarder kronor (6,5), väntat var 6,8, med en justerad rörelsemarginal på 15,7% (11,4).

Resultatet efter skatt blev 5,6 miljarder kronor (-6,9).

Resultat per aktie hamnade på 1,61 kronor (-1,89).

Fritt kassaflöde före M&A var 3,9 miljarder kronor (4,5), inklusive ett kapitaltillskott till Ericssons svenska pensionsstiftelse på 2 miljarder under kvartalet.

Networks växte organiskt med 13% med en bruttomarginal på 46,7% (41,6).

“Detta avspeglar den höga aktivitetsnivån i Nordostasien och Nordamerika. Underliggande
affärsfundamenta i Nordamerika är fortsatt starka, drivna av konsolidering inom operatörsmarknaden i USA, kommande spektrumauktioner och ökad efterfrågan på 5G. 5G-kontrakten i Kina har utvecklats enligt plan, med positivt bidrag till resultatet under tredje kvartalet, och vi förväntar oss ytterligare förbättring. Våra affärer i Europa ökade. Även om pandemin har lett till reducerade intäkter för flera av våra kunder, vilket i vissa fall har lett
till minskade kapitalinvesteringar, har vi inte sett någon negativ påverkan på våra affärer, främst beroende på ökade marknadsandelar. Pandemin har dock påverkat vår försäljning negativt i
Latinamerika och Afrika”, konstaterar VD Börje Ekholm.

Förbättringarna inom Digital Services beskrivs gå fortsatt bra. Bruttomarginalen förbättrades till 43,5% (38,3) driven av ökad mjukvaruförsäljning och förbättringar i den underliggande verksamheten. Försäljningen inom den tidigare generationens produktportfölj sjunker dock snabbare än förutsett.

“Med svagare försäljning i kombination med högre FoUinvesteringar finns det risk för ytterligare försening innan vi når målet för rörelsemarginalen för 2020 inom Digital Services.”

Managed Services bruttomarginal var 20,1% (17,9).
“Försäljningen minskade, främst på grund av konsolidering av operatörer i USA. Vi förväntar oss att våra investeringar i automation och AI ska skapa framtida affärsmöjligheter, med gradvis förbättrad marginalprofil när den nya portföljen växer.”

Bruttomarginalen för Emerging Business and Other var 30,5% (20,5).

“Försäljningen av vår plattform för Sakernas internet ökade med över 40% trots att covid-19 påverkade efterfrågan. Under kvartalet meddelade vi våra planer på att förvärva Cradlepoint, vilket kommer att stärka våra möjligheter att växa på 5G-marknaden för företag parallellt med vår befintliga portfölj för dedikerade nät och Sakernas internet. Cradlepoint kommer att öka
intäkterna för våra kunder när trådlöst WAN växer på marknaden.”

Ericsson, mdkr Q3-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 57,5 57,2 0,5% 57,1 0,7%
Rörelseresultat 8,6 -4,2
Rörelsemarginal 15,0%
Rörelseresultat, justerat 9,0 6,8 32,4% 6,5 38,5%
Rörelsemarginal, justerad 15,7% 11,9% 11,4%
Nettoresultat 5,6 -6,9
Resultat per aktie, kronor 1,61 -1,89

Konsensusdata från Factset