Svensk tillväxt högre än väntat

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med reviderade 2,6 procent under det andra kvartalet 2014 jämfört med samma kvartal året innan.

Säsongsrensat innebär det en kvartalstakt på +0,7 procent jämfört med kvartalet innan, enligt statistik från SCB.

Marknadens förväntningar låg vid en tillväxt på 2,0 procent i årstakt, enligt SIX News sammanställning av nio analytikers estimat. Spannet i förväntningarna sträckte sig mellan +1,9 till +2,4 med en median på +2,0 procent.

För kvartalstakten låg förväntningarna vid +0,3 procent. Här sträckte sig förväntningarna mellan +0,2 till +0,4 procent. Medianen låg på +0,3 procent.

De preliminära utfallen låg på +1,9 procent i årstakt och +0,2 procent i kvartalstakt.

BNP växte i Sverige under det första kvartalet med reviderade 1,7 procent (1,9 procent preliminärt) procent i årstakt.

Under innevarande års andra kvartal ökade hushållens konsumtionsutgifter med 3,2 procent (2,9 procent preliminärt) jämfört med samma kvartal i fjol.

”Utgifter för livsmedel samt transporter och fordon gav störst bidrag till utvecklingen. Andra delposter som ökade starkt var utgifter för möbler, hushållsutrustning och hemelektronik. Utgifter för el och uppvärmning minskade och drog ned utvecklingen. Sammantaget bidrog hushållens konsumtionsutgifter med 1,5 procentenheter till BNP-utvecklingen”, skriver SCB.

Offentliga konsumtionsutgifter ökade med 0,8 procent (0,7 preliminärt) jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Fasta bruttoinvesteringar steg med 3,7 procent (2,1 preliminärt). Lagerinvesteringar bidrog till BNP-utvecklingen med 0,3 procentenheter (0,1).

Exporten ökade med 1,5 procent (1,7) medan importen växte 2,9 procent (3,6). Exportnettot minskade och drog ned BNP-utvecklingen med 0,8 procentenheter (0,7).

Produktionen inom näringslivet ökade med 3,1 procent (2,2). De varuproducerande och de tjänsteproducerande branscherna ökade sin produktion med 3,3 procent respektive 3,1 procent.

Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med 1,3 procent och antalet arbetade timmar ökade med 0,8 procent. Medelarbetstiden i hela ekonomin minskade därmed med 0,5 procent.

Hushållssektorns disponibla inkomster ökade med 3,2 procent i löpande priser andra kvartalet 2014 jämfört med motsvarande kvartal 2013. Rensat för inflation ökade de disponibla inkomsterna med 2,4 procent.

Andra kvartalet 2014 innehöll en arbetsdag mindre än andra kvartalet 2013. Det innebar att den kalenderkorrigerade BNP-utvecklingen blev 0,5 procentenheter högre än BNP-utvecklingen i faktiska tal som var 2,1 procent.

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.