Svenska fack skeptiska till europeisk minimilön

EU-kommissionens förslag kring minimilöner inom unionen möts med skeptiska kommentarer från svenska fack.

”Det är djupt oroande att EU-kommissionen väljer att gå fram med förslag på lönebildningsområdet där EU inte har kompetens att lagstifta”, säger Martin Linder, ordförande för PTK, i en kommentar.

Han backas upp av TCO.

”Det är en stor besvikelse att kommissionen nu går fram med ett lagstiftningsförslag om minimilöner. Det är ett område där EU uttryckligen saknar befogenheter. Om EU tillåts börja lägga sig i lönebildning kan det få långtgående konsekvenser inte bara för vår arbetsmarknadsmodell. TCO förutsätter att regeringen ger den här frågan högsta prioritet i sitt EU-arbete”, säger Therese Svanström, ordförande i TCO.

EU-kommissionen menar att man skapat undantagsregler för de nordiska arbetsmarknadsmodellerna. Det köper inte TCO.

”TCO har tillsammans med de andra svenska centralorganisationerna haft flera möten med EU-kommissionen under det gångna året. Vi har framfört våra farhågor och vår kritik. Vårt påverkansarbete har lett till att man nu gjort ett allvarligt menat försök att skapa undantag för Sverige och andra länder som inte har lagstadgade minimilöner. Vår analys av förslaget är att man inte lyckats med detta. Flera allvarliga farhågor kvarstår”, säger Therese Svanström.

PTK lyfter fram att kärnan i den svenska modellen är att parterna har ansvar att reglera arbets- och anställningsvillkor, och då inte minst lön.

”Redan en första genomläsning ger anledning till stor oro. Direktivförslaget innehåller inget undantag för Sverige och utgör långt ifrån en sådan ”waterproof firewall” som kommissionen utlovat. Ytterst blir det EU-domstolen som får rätten att pröva innehållet i våra kollektivavtal och vår lönebildningsmodell”, säger Martin Linder.