Sveriges BNP stiger mer än väntat

Sveriges BNP steg 0,6 procent under första kvartalet, jämfört med föregående kvartal.

Jämfört med motsvarande kvartal 2018 steg BNP 2,1 procent.

Det framgår av SCB:s nationalräkenskaper för det första kvartalet.

Enligt Infront Datas prognosenkät väntades BNP ha stigit med 0,2 procent jämfört med föregående kvartal, och stigit med 1,7 procent i årstakt.

BNP för fjärde kvartalet steg med 1,2 procent jämfört med tredje kvartalet och steg med 1,9 procent jämfört med fjärde kvartalet 2017 (+2,4). BNP för helåret 2018 reviderades upp med 0,1 procentenhet till 2,4.

Lagerinvesteringarna påverkade inte BNP-tillväxten nämnvärt medan fasta bruttoinvesteringar minskade med 0,4 procent.

Hushållskonsumtionen i Sverige minskade med 0,2 procent under första kvartalet, vilket drog ned den totala BNP-tillväxten med 0,1 procentenhet. Det är betydligt svagare än det historiska snittet för hushållskonsumtionen som ligger på +0,5 procent.

Det skriver SCB i en fördjupning om nationalräkenskaperna för första kvartalet.

”Det var i huvudsak svenskars konsumtion i utlandet och utländsk konsumtion i Sverige som drog ned hushållskonsumtionen. De bidrog med -0,3 respektive -0,4 procentenheter”, skriver SCB.

Svensk konsumtion i utlandet minskade med 4,4 procent, vilket minskade den totala hushållskonsumtionen med 0,3 procentenheter. Utländsk konsumtion i Sverige ökade samtidigt med 4,3 procent under första kvartalet, vilket drog ned totala konsumtionen med 0,4 procentenheter.

Rensat för båda dessa poster ökade hushållskonsumtionen 0,5 procent under första kvartalet

SCB skriver vidare att exporten steg med 0,8 procent under första kvartalet, vilket bidrog med 0,4 procent till BNP-tillväxten. Uppgången förklaras av en stark utveckling för tjänsteexporten, +3,2 procent, medan varuexporten minskade med 0,2 procent.

SCB påminner om att exporten steg 3,1 procent under fjärde kvartalet, och den starka utvecklingen förklarades främst av en post av engångskaraktär (som var BNP-neutral eftersom den påverkade fasta bruttoinvesteringar lika mycket).

”Exporten av uthyrning och leasingtjänster ökade kraftigt. Men även exporten av övriga tjänster och icke varaktiga konsumtionsvaror gav betydande bidrag till exporten”, skriver SCB.

Importen minskade samtidigt med 0,7 procent under första kvartalet, vilket drog upp BNP-tillväxten med 0,3 procentenheter. Varuimporten minskade med 0,9 procent medan tjänsteimporten minskade med 0,5 procentenheter, och SCB noterar att FoU (Forskning och Utveckling) i hög grad bidrog till nedgången.

Importnedgången under första kvartalet följer på en stark utveckling under fjärde kvartalet, som också påverkades av poster av engångskaraktär.

Sammantaget bidrog exportnettot med 0,7 procentenheter till BNP-tillväxten under första kvartalet.

SCB noterar också att produktionen inom näringslivet ökade 1,0 procent under första kvartalet. Varuproduktionen ökade 1,2 procent medan tjänsteproduktionen ökade 0,9 procent. Byggproduktionen ökade med 3,1 procent, vilket bidrog med 0,3 procentenheter till uppgången i näringslivet.

”Antalet arbetade timmar i näringslivet minskade med 0,3 procent vilket gjorde att arbetsproduktiviteten i näringslivet ökade med hela 1,3 procent”, skriver SCB.

BNP per capita steg med 0,9 procent under första kvartalet jämfört med första kvartalet 2018. Det var i linje med genomsnittet under de tio senaste åren.

Antalet sysselsatta i hela ekonomin var i stort sett oförändrat.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.