Tobii redovisar lägre rörelseförlust 

Eyetrackingbolaget Tobii redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan, samtidigt som rörelseförlusten minskade något.
Henrik Eskilsson, vd Tobii.
Henrik Eskilsson, VD Tobii.
På grund av covid-19 har andra kvartalet 2020 varit ett av de mest utmanande kvartalen i Tobiis historia. Under de omständigheterna är jag stolt att Tobii lyckats förbättra kvartalets rörelseresultat jämfört med samma period 2019, en bedrift som inte varit möjlig utan alla Tobiis anställda som gjort fantastiska insatser”, kommenterar vd Henrik Eskilsson.

Omsättningen sjönk 4,0 procent till 332,5 miljoner kronor (346,2). Organiskt var intäkterna ned 6 procent.

Tobii beskriver att pandemin har påverkat koncernens intäkter kraftigt negativt men att detta delvis har motverkats av positivt momentum i stora delar av affären.

Bruttomarginalen sjönk till 65 procent (69), vilket förklaras delvis av nedskrivningar av engångskaraktär.

Rörelseresultatet blev -45,4 miljoner kronor (-47,5). Tobii Dynavox bidrog med 28 miljoner kronor (25), Tobii Pro med -24 miljoner (-2) och investeringarna i Tobii Tech påverkade med -49 miljoner (-72).

Resultatet före skatt var -70,7 miljoner kronor (-55,9).

Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamheter blev -70,7 miljoner kronor (-55,4).

Resultat per aktie hamnade på -0,75 kronor (-0,59).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 70,1 miljoner kronor (-13,2).

”Vi gör bedömningen att vi har en tillräckligt god finansiell ställning för den plan som vi nu exekverar på. Vi är väl rustade för fortsatt osäkerhet och med en uppdaterad produktportfölj förväntar vi oss att återgå till tillväxt snabbt efter att nedstängningen av viktiga samhällsfunktioner upphör. Höjer vi blicken så är det tydligt att användningen av eyetracking fortsätter att utvecklas i rätt riktning och att Tobii är rätt positionerade för att bibehålla vår världsledande position och därigenom driva fortsatt stark tillväxt och uppnå lönsamhet”, uppger vd Henrik Eskilsson.

Tobii, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 332,5 346,2 -4,0%
Rörelseresultat -45,4 -47,5
Resultat före skatt -70,7 -55,9
Nettoresultat -70,7 -55,4
Resultat per aktie, kronor -0,75 -0,59
Kassaflöde från löpande verksamhet 70,1 -13,2