Utdragen konsultstädning

PORTFÖLJUPPDATERING Nordiska Värdeportföljen har dragits med i börskorrektionen på slutet. Ett norskt innehav prövar tålamodet, men grundcaset är intakt.

Likt för större delen av aktiebörserna globalt har värderingsluften fortsatt att pysa ur Stockholmsbörsen. Det handlar den senaste veckan om ytterligare ungefär 3 procentenheters försvagning, och nu är 2018 års totalavkastning nästan helt utraderad.

Skrämmande för nytillkomna på slutet av börsens snart tioåriga fest, men ännu inte ens vid “normala” björnmarknadsgränsen -20 procent från topp, för den som räknar sin avkastning i Riksbankens urholkade svenska kronor. Därmed inte uteslutet att vi är i början av en riktig björnmarknad, där belåningsexcesserna från västvärldens nollräntedoping spricker på sina håll.

Nordiska Värdeportföljen har endast klarat sig marginellt bättre och tappar också tydligt mark. Totalavkastningen är nu 15,4 procent sedan Affärsvärlden Analys+ drog igång sina tre modellportföljer den 15 december i fjol. Marginalen på 15 procentenheter ned till Stockholmsbörsens index OMXSGI förblir därmed betryggande (knappt 15 procentenheter vid förra veckans uppdatering).

 

“NORGES SWECO” BOMMAR VÄNDNINGSPLANEN

Ett sänke bland portföljens handfull mindre innehav är Multiconsult, som rasade 11 procent på måndagens vinstvarning. Det är andra gången under vårt aktieinhopp som det Olsonoterade teknikkonsulthuset sänker de egna förväntningarna på hur lång tid det ska ta att återställa lönsamheten på en högre, acceptabel nivå.

Förra kvartalet levererade Multiconsult fin tillväxt med en anständig lönsamhet på 5,5 procents rörelsemarginal (ebit). Nu heter det att de första nio månadernas ebit-marginal inte ser ut att bli bättre än ”strax under” 4 procent. Den förbättring som Affärsvärlden räknat med för mellanåret 2018 (mot 4 procents underliggande ebit 2017) kommer nu sannolikt att utebli.

Multiconsult kryper till korset med att tredje kvartalet, som förvisso är en intäktsmässigt skralare period under konsultåret, endast uppvisat en “mindre” rörelsevinst. Det tillskrivs projektrelaterade förluster inom arkitektområdet LINK arkitektur och förlust i det internationella segmentet till följd av stiltje i projektinflödet i Storbritannien och Asien. Därtill har de norska hemmamarknadsdivisionerna återigen misslyckas med att kompensera lönestegringar via den lagda besparingsplanen samt prisjusteringar mot kund.

Delårsrapporten väntas den 8 november och Multiconsult utlovar då information om ”intensifierade lönsamhetsförbättringsåtgärder”.

Som aktiecase beaktat är de stora bitarna kring Multiconsult dock intakta:

  • Konsulthuset har ledande marknadspositioner på den norska hemmamarknaden och dessutom ”rätt” exponeringar: med stort inslag av konjunkturskyddade offentliga beställare på såväl bygg- och fastighetssidan som i övrigt, med tunga inslag av transportinfrastruktur, förnyelsebar energi, vatten, miljö och stadsplanering samt desto mindre inslag av cykliska industri- och råvarusegment.
  • Den kortsiktiga utmaningen med lönekostnadsinflation i Norge slår minst lika hårt mot utmanare och avtar dessutom vid en vikande konjunktur, där färre privata intressen kommer vilja sockra sina erbjudanden för att locka över kompetenser.
  • Drivaren för aktien är Multiconsults möjligheter till kapitallätt vinsttillväxt. Återställs ebit-marginalen till minst 8 procent följer rent mekaniskt att värderingsmultipeln sjunker under ev/ebit 10 och kapitalförräntningen stiger norr om 25 procent, eller klart bättre än för branschjättarna Sweco och ÅF. Att Multiconsults personal tillsammans äger en betydande del av bolaget, och har kontroll mot fientliga bud via en ÅF-liknande personalstiftelse, gör att de enda uppköpsbud som kan tänkas gå igenom är de med rejäl premie.

Med de förutsättningarna kan Affärsvärlden ha tålamod ett tag till. Multiconsult-innehavets portföljvikt har till följd av nedgången minskat till 4 procent.

RAPPORTVECKAN:

  • Rapportperioden för Nordiska Värdeportföljen-innehaven inleds med Millicom sent ikväll (23/10). Aktiens kortsiktiga svaghet på tillväxtmarknadsoro har tagit en paus inför rapporten. Lyfts blicken fås här lågvärderade mobil- och bredbandskassaflöden på central- och latinamerikanska tillväxtmarknader där internetpenetrationen och medelklassens betalningsvilja växer stadigt. Klart mer intressant än mer trögväxande, hårt belånade och högre värderade operatörskassaflöden i väst.
  • Därefter följer denna vecka rapporter från: Telenor (24/10), från tredje största innehavet Ratos (25/10) och från största innehavet Eolus Vind (26/10), som alla stått emot börsbaissen sett endast till senaste veckan.

Nordiska Värdeportföljen 2018-10-23 (intradag).PNGNordiska Värdeportföljen 2018-10-23 (intradag)

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se