Vinstras för Vitrolife – corona drog ner omsättningen kraftigt

Vitrolife tappade nästan hälften av omsättningen, tyngda av pandemin i det andra kvartalet. Vinstraset blev 90 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
Vitrolife
Vitrolife utvecklar och säljer produkter och system för fertilitetsbehandling, alltså provrörsbefruktning. Huvudkontoret ligger i Göteborg och bolaget har cirka 400 anställda.

Medicinteknikbolaget Vitrolife redovisar en nästan halverad omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Vinsten föll med nästan 90 procent.

Omsättningen sjönk 45,1 procent till 209,1 miljoner kronor (380,7).

Rörelseresultatet blev 16,4 miljoner kronor (122,9), med en rörelsemarginal på 7,8 procent (32,3).

Resultatet före skatt var 11,4 miljoner kronor (122,9).

Resultatet efter skatt blev 11,6 miljoner kronor (95,0), en minskning med 87,8 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,11 kronor (0,87), vilket innebär en minskning med 87,4 procent mot föregående år.

Försäljningen blev kraftigt påverkad av covid-19 under perioden. En ljuspunkt är att den har kommit att förbättras mot slutet av kvartalet.

”Under de första veckorna i april uppgick försäljningen till cirka en tredjedel av motsvarande period under föregående år och under slutet av kvartalet uppgick försäljningen till cirka två tredjedelar av motsvarande period föregående år. Även om det är sannolikt att försäljningen under slutet av kvartalet påverkades positivt av viss lageruppbyggnad hos kliniker i samband med klinikernas uppstart är det tydligt att en successiv återhämtning av efterfrågan noterats under kvartalet”, säger vd Thomas Axelsson i rapporten.

Blickandes framåt mot andra halvåret förväntas försäljningen fortsatt att vara påverkad av covid-19.

”Bolaget uppskattar utifrån nuvarande försäljningsnivå, trenden under andra kvartalet och de signaler som bolaget erhållit från kunder att även andra halvåret kommer att påverkas negativt av minskad efterfrågan till följd av covid-19. Bolagets huvudscenario är att den återhämtning som noterats under andra kvartalet kommer att fortsätta under resten av året varvid efterfrågan förväntas öka successivt”, säger Thomas Axelsson.

Vitrolife, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 209,1 380,7 -45,1%
Rörelseresultat 16,4 122,9 -86,7%
Rörelsemarginal 7,8% 32,3%
Resultat före skatt 11,4 122,9 -90,7%
Nettoresultat 11,6 95,0 -87,8%
Resultat per aktie, kronor 0,11 0,87 -87,4%