Xano lyfter vinsten

Verkstadsbolaget Xano Industri redovisar ökande omsättning och resultat under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan.
Fredriksons är Xanos största dotterbolag och omsätter cirka 500 Mkr årligen. Fredrikssons är ledande inom utveckling och tillverkning av transportörsystem till livsmedelsindustrin.
“Våra företag presterade sammantaget koncernens starkaste tredje kvartal hittills. Jämfört med föregående år var tillväxten drygt 13 procent och rörelseresultatförbättringen 65 procent. För hela niomånadersperioden innebär det att omsättningen matchar utfallet under den starka jämförelseperioden samtidigt som lönsamheten har förstärkts”, konstaterar VD Lennart Persson.

Han uppger att bolaget upplevde en viss generell stabilisering i efterfrågan inom flera marknadssektorer samtidigt som den indikerade uppgången inom medicinteknik var större än väntat. Aktivitetsnivån inom automationsprojekt inom förpacknings- och livsmedelsindustrin var fortsatt hög medan fordonsbranschen stabiliserades ytterligare.

Omsättningen steg 13,4 procent till 525 miljoner kronor (463).

Rörelseresultatet blev 65 miljoner kronor (39), med en rörelsemarginal på 12,4% (8,4).

Resultatet före skatt var 59 miljoner kronor (36).

Resultatet efter skatt blev 46 miljoner kronor (27), en ökning med 70,4% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,57 kronor (0,95), vilket innebär en ökning med 65,3% mot föregående år.

“Pandemins långsiktiga effekter på vår verksamhet är svårbedömda. Med beaktande av utvecklingen så här långt och den goda orderingången under de senaste månaderna väntar vi oss dock ett fortsatt starkt utfall i närtid. Att i detta utmanande omvärldsläge kunna prestera goda marginaler är ett styrkebesked”, avslutar Lennart Persson sitt VD-ord.

Xano, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 525 463 13,4%
Rörelseresultat 65 39 66,7%
Rörelsemarginal 12,4% 8,4%
Resultat före skatt 59 36 63,9%
Nettoresultat 46 27 70,4%
Resultat per aktie, kronor 1,57 0,95 65,3%


    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här