Platzer minskade förvaltningsresultatet

Fastighetsbolaget Platzer, som är inriktade mot Göteborg, redovisar ett lägre förvaltningsresultat i det första kvartalet jämfört med fjolårsperioden.
Platzers VD P-G Persson.
Platzers VD P-G Persson. Foto: Marie Ullnert
Hyresintäkterna uppgick till 293 miljoner kronor (285), en ökning med 2,8% mot föregående år. I jämförbart bestånd minskade däremot intäkterna med 2,5% till 274 miljoner kronor (281), vilket förklaras av främst en större vakans.

”Vakanserna på kontorshyresmarknaden i Göteborg har under 2020 och fortsatt under kvartalet gått från extremt låga nivåer till mer normala nivåer i ett historiskt perspektiv. Anledningen till de ökade vakanserna är både den avvaktande hållningen från många potentiella kontorshyresgäster under pandemiåret och att det är många nybyggnadsprojekt på gång i Göteborg”, säger VD P-G Persson.

Platzer-vd:n tycker för övrigt att det är överdrivet att prata om kontorsdöden i spåren av pandemin.

”Det finns ibland en lite snedvriden debatt om kontorets död med anledning av pandemin. Min uppfattning är att vi visserligen går mot mer flexibla arbetssätt och arbetsplatser, men att kontorets funktion som kulturbärare, mötesplats och sammanhållande länk blir allt viktigare, särskilt i mer agilt organiserade verksamheter. Därför känns ”kontorsdöden” mer som ett modeord än en framtida realitet”, säger han.

Förvaltningsresultatet uppgick till 167 miljoner kronor (183), en minskning med 8,7% mot föregående år. Minskningen är huvudsakligen kopplad till en lägre värdeuppgång i intresseföretags tillgångar jämfört med samma period i fjol.

Resultatet efter skatt blev 365 miljoner kronor (429), och per aktie 3,03 kronor (3,56).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 99,39 kronor (89,02).

Enligt P-G Persson har transaktionsvolymen i Göteborg fortsatt att vara låg under det första kvartalet. Det var den varit även under hela 2020 jämfört med året innan. Skälet till detta är att det för tillfället råder brist på utbud i Göteborg. Antalet potentiella köpare uppges vara betydligt fler än antalet säljare på marknaden.

Platzer, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Hyresintäkter 293 285 2,8%
Förvaltningsresultat 167 183 -8,7%
Nettoresultat 365 429 -14,9%
Resultat per aktie, kronor 3,03 3,56 -14,9%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor 99,39 89,02 11,6%