Containerlast mot Spotlight

Det nybildade bolaget Alltainer tillverkar och säljer inredda containrar. Nu ska bolaget notera sig på Spotlight. Är det läge att teckna aktier i noteringen?
Alltainer tillverkar och säljer inredda containrar. Foto: Alltainer
Alltainer November 2020
VD: Jakob Kejse
Styrelseordförande: Mikael Palm Andersson
Antal anställda: 17
Nyckelpersoners ägande: Cirka 80 %
Lista: Spotlight Stock Market
Aktiekurs: 8,00 kr
Antal aktier ink. utspädn: 6,3 miljoner
Börsvärde: 51 Mkr
Nettokassa: 7 Mkr
Resultatnivå, årstakt: Cirka 0,2 Mkr
Källa: Affärsvärlden / Bolaget Räknat på max antal aktier.

Göteborgsbolaget Alltainer (teckningskurs 8,00 kr) bildades hösten 2019 i syfte att tillverka och sälja sjöcontainrar. Affärsidén är att designa och utforma containrarna efter kundens önskemål. Containrarna produceras av externa leverantörer i Kina och inreds i företagets fabrik i Vietnam, där de flesta anställda arbetar.

Bolaget har tre produktsegment: Boende, Sanitet och Event. Den mest sålda containertypen är sanitetsanläggningar, men man kan också köpa containrar inredda som exempelvis bostäder och barer. Här finns ett exempel på hur ett strandparty skulle kunna se ut med Alltainers bar-container.

Grundarna till bolaget är Tommy Tuong Nguyen och Phuong Trieu, båda med rötter i Vietnam. Innan aktiebolagets formella uppförande i Sverige har grundarduon utvecklat och underhållit verksamheten sedan 2018. Under årets första nio månader har Alltainer omsatt drygt 7 miljoner kronor och gjort en vinst på drygt 0,6 miljoner kronor.

Trots att bolaget är relativt nybildat känner man sig nu redo att notera sig på Spotlight. Nyemissionen i samband med noteringen tillför bolaget 7 miljoner kronor efter emissionskostnader. Den största delen av emissionsbeloppet ska gå till att förstärka rörelsekapitalet för att bolaget ska kunna hålla acceptabla leveranstider nu när bolaget ska öka produktionstakten. Givet nuvarande marknadsplaner kommer emissionen täcka rörelsekapitalbehovet för kommande 12 månader.

Cirka 40% av beloppet ska gå till att utöka produktionskapaciteten i fabriken i Vietnam, delvis via nyanställningar och större lokal.

LÄS MER OM ALLTAINER OCH ANDRA NOTERINGAR PÅ IPO-GUIDEN

IPO-GUIDE Alltainer
Lista Spotlight
Omsättning årets första nio månader 7 Mkr
Antal anställda 17
Teckningskurs 8,00 kr
Rådgivare Företagsfinansiering Fyrstad AB
Storlek på erbjudande 8 Mkr (varav 100% nyemission)
Börsvärde vid IPO Cirka 51 Mkr
Emissionskostnad Cirka 1 Mkr (11,3% av erbjudandet)
Säkrad andel av IPO* 43%
Investerare som ska teckna i IPO Annette Thystrup, Sven Wennhall, Jakob Kesje via bolag, Göran Ofsén, Företagsfinansiering Fyrstad AB, m.fl. (43% i åtagande)
Garanter
Flaggor** Två flaggor
Sista teckningsdag 2020-11-25
Beräknad första handelsdag 2020-12-11 (16 dagars väntetid)
* Andelen av antalet aktier i erbjudandet som på förhand är säkrade via förbindelser (garantiåtagande/teckningsåtaganden).
** Särskild metodik. Se faktaruta nedan.
Källa: Affärsvärlden / bolaget

Två flaggor enligt Affärsvärldens IPO-guide

Affärsvärldens IPO-guide granskar alla noteringar efter 25 typfall av så kallade flaggor. Genomsnittet efter 255 granskade börsnoteringar är 1,5 flaggor för miljardbolag, 2,9 för småbolag och 4,0 för mikrobolag. En flagga är inte så allvarligt i sig utan mer en signal om att man som investerare bör fundera ett extra varv kring vissa aspekter.

Affärsvärldens IPO-guide hittar två flaggor i Alltainer

# Tveksamma incitament

Tveksamma incitament är Affärsvärldens samlingsbegrepp för olika typer av risk för intressekonflikt. Ett typexempel är att rådgivaren eller dess anställda äger aktier i IPO-bolaget. Det behöver inte vara ett problem och kan även ses som en fördel men det finns också risker för intressekonflikter eller att rådgivaren översäljer aktien.

”Företagsfinansiering Fyrstad AB som är projektledare i IPO:n äger aktier och är teckningsåtagare i Alltainers IPO.

I memorandumet lyfts det fram att Alltainers största kund, en generalåterförsäljaren som heter Container Solutions Worldwide, lämnat en avsiktsförklaring om ett större köp (400 enheter). Ägaren till kunden är en av de större ägarna i Alltainer.

Vi hissar en flagga.

VD Jakob Kesje kommenterar:

– Vi uppskattar att vår rådgivare har förtroende för bolaget, och visar detta genom att investera, likaså välkomnar vi att vår största kund också är delägare i bolaget och har intresse i Alltainers framgång”

# Komplext erbjudande

Breda kursintervall är den vanligaste formen av erbjudande som är komplext för investerare att bedöma. Andra exempel är väldigt stort inslag av övertilldelningsoption eller upplägg där det är svårt att beräkna antal aktier eller nettoskuld.

”Alltainer har en överteckningsoption som motsvarar 84 procent av grunderbjudandet.

VD Jakob Kesje kommenterar:

– I syftet att möjliggöra en större spridning av aktien, och öka de ekonomiska möjligheter för tillväxt, har vi tagit med överteckningsoptionen på 6,75 MSEK även om bolaget förväntas kunna förverkliga sina målsättningar på emissionens grunderbjudande.”

# CV med plumpar

För investerare är det relevant att känna till om nyckelpersoner har ett ”bagage” av exempelvis konkurser, tvister, åtal eller andra potentiella ”plumpar”. En (lindrig) gång är ingen gång men två gånger kan vara en gonggong.

”Två styrelseledamöter har varit engagerad i bolag som försatts i konkurs. Den gällde bolagen Pen Concept Group (som var noterat på Spotlight) och WGG Holding. Ledamöterna lämnade uppdragen mer 8 månader före konkurserna inleddes. Vi landar i att vi inte utdelar någon flagga här.

VD Jakob Kesje kommenterar:

– WGG Holding och dotterbolaget PEN Concept Group var välmående bolag när Alltainers styrelsemedlemmar lämnade sina uppdrag. Den senare konkursen var en direkta följd av förlorade order i samband med COVID-19 pandemin och inte förutsebar vid tillfället då uppdragen lämnades.”

Affärsvärldens syn på Alltainer

Alltainer är ett nystartat produktbolag med små intäkter och högtflygande planer. Analys av sådana bolag kräver andra metoder än vanliga börsaktier. Se även faktaruta längst ner.

1. Incitament nyckelpersoner

Nyckelpersoner äger strax över 80% inför noteringen. VD Jacob Kejse har 20,2%, en post motsvarande 10,2 miljoner kronor. Tommy Tuong Nguyen och Phuong Trieu äger 19,8% vardera. De är grundare av bolaget och är ansvariga för verksamheten i Vietnam. Även CSW:s VD Per Johannesson (läs mer i avsnitt 3) äger 19,8%.

Av nyckelpersonerna är det känt att VD och styrelseledamoten Joakim Furby åtagit sig att teckna aktier i nyemissionen. Beloppen är 0,6 respektive 0,1 miljoner kronor.

De samlade åtagandena i nyemissionen uppgår till 3,4 miljoner kronor, vilket motsvarar 42,7% av emissionen.

2. Track record nyckelpersoner

Grundarna Tommy Tuong Nguyen och Phuong Trieu är inga kända namn i börssammanhang, men tillsammans har duon flera års erfarenhet av frakt- och rederiverksamhet. Tommy Tuong Nguyen har också etablerat en flaggskeppsbutik för Eton-skjortor i Vietnam.

Jacob Kejse blev VD när bolaget bildades 2019. Han har tidigare grundat och varit VD för det First North-listade teknikföretaget Ivisys. Nu är han styrelseordförande i Ivisys, en post han tänker lämna i slutet av året.

Ordförande i styrelsen är advokaten Mikael Palm Andersson. Han är mest känd för att tidigare ha varit VD på det First North-noterade Oboya, som sedan i somras är inne i en företagsrekonstruktion.

Mikael Palm Andersson och styrelseledamoten Karl Malmström har dessutom suttit med i styrelsen för de nu konkursade företagen PEN Concept och WGG Holding. Både Palm Andersson och Malmström lämnade dock styrelseuppdragen mer än 8 månader innan bolagen gick i konkurs.

”WGG Holding och dotterbolaget PEN Concept Group var välmående bolag när Alltainers styrelsemedlemmar lämnade sina uppdrag. Den senare konkursen var en direkt följd av förlorade order i samband med COVID19-pandemin och inte förutsebar vid tillfället då uppdragen lämnades”, säger VD Jakob Kesje i en kommentar.

3. Trovärdighet produkt och strategi

Den rådande bostadsbristen i vissa delar i världen har gjort att det idag finns en stor grupp människor som bor i containerbostäder. Marknaden för boendecontainrar förväntas enligt analysföretaget Allied Analytics växa från 44,5 miljarder dollar 2017 till 73 miljarder dollar 2025, vilket innebär en genomsnittlig årlig tillväxt om 6,5%. År 2017 dominerade Nordamerika den globala marknaden för containerhem, och stod för cirka 39% av den globala marknaden. Alltainer har sin största försäljning på den nordamerikanska marknaden, men planen är att även expandera i Europa och Australien längre fram i tiden.

De kundsegment som Alltainer genom CSW riktar in sig mot är i första hand distributörer som säljer boendecontainers till RV Parks, det vill säga campingplatser med uppställda husvagnar för stadigvarande bruk. Det finns cirka 13 000 RV Parks i USA.

Även marknaden för uthyrning av sanitetscontainrar väntas växa, driven av ökad byggaktivitet och ett ökat friluftsliv. Event-containrarna har dock gått sämre i coronatider, men väntas växa igen när pandemin är över.

Nordamerika är alltså Alltainers viktigaste marknad. Här sker försäljningen via en enda återförsäljare, Container Solutions Worldwide (CSW). Bakom bolaget står Per Johannesson, som var den som först kom med idén till Alltainer. Han äger också en hel del aktier i bolaget. Innan den förestående nyemissionen äger CSW 21% av Alltainer.

Per Johannesson har via CSW ensamrätt på att återförsälja Alltainers produkter i USA och Kanada. De båda bolagen är tydliga med att inga intressekonflikter föreligger och att alla affärer sker på marknadsmässiga villkor. CSW har ett kundunderlag på 30-40 kunder som mestadels är distributörer till uthyrare eller slutkund.

CSW har avtalat med Alltainer om ett ”Letter of intent”, LOI, på köp av totalt 400 enheter över två år. En sådan avsiktsförklaring är dock inte juridiskt bidande, utan ett önskemål om leverantörens produktionskapacitet. Det finns risk för att sådana önskemål kan ha kommit att ändrats i samband med Covid-19.

Den korta bolagshistoriken och det stora beroendet av en enskild kund gör det svårt att skaffa sig en uppfattning om Alltainers potential. Bolaget har dock satt upp flera finansiella mål för de kommande åren:

 • Utöka produktionskapaciteten till mer än 2000 enheter inom 4 år.
 • Tillverka och leverera minimum 100 enheter verksamhetsåret 2020/2021, 300 enheter under verksamhetsår 2021/2022 och 900 enheter verksamhetsår 2022/2023.
 • Ha ett resultat på minimum 2500 dollar per enhet (21 600 kronor) genom att skala upp och effektivisera produktionen.

Idag sker produktionen till en volym om 4-5 containrar per månad. Priset för en container varierar mellan 100 000 och 400 000 kronor. Enligt bolaget själva måste volymen höjas minst 10 gånger för att möta dagens efterfrågan. För att nå CSW:s LOI måste man skala upp produktionen till 12-15 enheter per månad. För att göra det måste man ta in fler anställda i produktionen.

Ett stort riskmoment ligger i själva marknaden. Ledningen är relativt förtegna med vilken effekt coronapandemin har haft på marknaden, men en inte alltför vild gissning är att den i alla fall inte varit positiv.

Dessutom är marknaden konkurrensutsatt, och bolaget har inga patent. Det finns flera större aktörer, både i samma och i andra produktsegment som bolaget. Alltainer har dock en konkurrensfördel, och det är den låga produktionskostnaden i Vietnam. Tack vare denna kan bolaget konkurrera med pris, och positionerar sig som ett lågprisalternativ på marknaden.

4. Nödvändiga antaganden i optimistiskt scenario

 • Lyckad etablering av produkten och ökad försäljning i Nordamerika. Bolaget når sina tillväxtmål.
 • Inget priskrig från konkurrenter
 • Bibehållen/förbättrad lönsamhet

För bolagets trovärdighet är det viktigt att försäljningen kommer igång även på andra marknader än USA och Kanada. Att ha fler återförsäljare än CSW skulle vara en bra kvalitetsstämpel för produkten.

Optimistiskt scenario

Alltainer Idag Tänkbart 2022/23
Avklarad milstolpe Försäljning av 4-5 enheter/månad Försäljning av 900 enheter/år
Kommande värdedrivare (i) Försäljning av 12-15 enheter/månad Expansion till nya marknader
Värderingsmodell (ii) EV/Sales EV/EBIT 12
Resultatnivå, årstakt Break-even 14 Mkr
Börsvärde, Mkr (iii) 50 Mkr 170 Mkr
Optimistisk vinstchans (iv) 220%

Tabellförklaring Optimistiskt scenario

Tabellen visar bolaget i dag samt ett tänkbart framtida optimistiskt scenario. Detta är alltså inte Affärsvärldens huvudscenario. Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det oftast slutar med en stor förlust för investerarna.

(i) Värdedrivare är de enligt Affärsvärlden enskilt viktigaste aktiviteterna och målen för bolagets utveckling. Exempel på värdedrivare i förhoppningsbolag är: licensavtal, regulatoriska godkännanden, genombrottsorder, kundintag, nya marknader, nya råvarufyndigheter, nya forskningsdata, produktlanseringar etc.

(ii) Värderingsmodell: Vad är viktigast för hur aktien prissätts på börsen? Enklast är det om man har vinster eller omsättning att utgå ifrån som kan ge en värderingsmultipel som P/e-tal, EV/EBIT eller EV/Sales. Annars är man hänvisad till en grov skattning av vad som vore ett rimligt börsvärde i en tänkt framtid efter att bolaget klarat av flera värdedrivande milstolpar längs vägen.

(iii) Börsvärde idag avser aktuell börskurs och full utspädning efter eventuell pågående nyemission. Börsvärdet i en tänkbar framtid avser Affärsvärldens (ofta svåra) bedömning av vad som kan vara ett rimligt framtida börsvärde i ett läge där Affärsvärldens optimistiska antaganden om utvecklingen slagit in.

(iv) Optimistisk vinstchans är en förenklad skattning av potentialen i aktien på några års sikt. Detta är starkt förenklat och tar inte hänsyn till mindre finansieringsbehov eller exakt nettoskuld/kassa. Större bedömda finansieringsbehov är dock inkluderade vilket i så fall anges i tabellen och/eller i analysen.

I ett positivt scenario når Alltainer sitt tillväxtmål på 900 enheter för 2022/2023. Vi räknar i runda slängar på en omsättning runt 180 miljoner kronor och ett resultatbidrag på 20 000 kronor per såld enhet. Vinstmarginalen blir då runt 8%, motsvarande ett resultat på 14 miljoner kronor. Detta är mest ett räkneexempel, men ger en bild av vad en potentiell intjäning för bolaget skulle kunna vara.

Om allt går bra skulle ett börsvärde runt 170 miljoner kronor kunna finnas på radarn. Det ger en ordentlig uppsida, men för att fånga den gäller det att inte stöta på några hinder.

Pessimistiskt scenario

Alltainers framtid är inte avhängig en enda produkt, utan bolaget har diversifierat sig inom flera segment. Detta gör att ett pessimistiskt scenario inte nödvändigtvis behöver sluta med totalt nederlag. Om exempelvis eventcontainrar skulle försvinna över några corona-kvartal kan bolaget fokusera på att bygga bostadscontainrar.

Men det finns annat som oroar som det stora beroendet av en enda försäljningspartner och person i USA, Per Johannesson i CSW. Konkurrensen på marknaden är också en risk. Alltainers lösningar är inte patentskyddade, och det finns en risk att andra aktörer kopierar produkterna. Aktien bör ses som en högrisk-investering.

Affärsvärldens slutsats

Affärsvärlden lockas inte av en investering i Alltainer. Vi är inte övertygade om varken produkten eller marknaden de verkar på. Den korta bolagshistoriken i kombination med ett stort beroende av en enskild kund höjer risknivån i bolaget, och det är tillräckligt för att vi ska hålla oss från köpknappen.

Dessutom ser vi en risk för att pandemin har försämrat marknaderna som Alltainer verkar på. Även om bolaget har diversifierat sig genom flera produktområden är det sannolikt att samtliga kategorier har fått sig en törn av Covid-19.

På vår tärning ger vi 2 i betyg, en avrådan från att teckna aktier i Alltainer.

Så ser Affärsvärlden på förhoppningsbolag

Vid investeringar i entreprenörsbolag utan intäkter men med högtflygande planer bör man enligt Affärsvärldens åsikt börja med nyckelpersonerna i projektet.

 1. Har nyckelpersonerna rätt incitament och engagemang för att göra det långa och hårda arbete som krävs för att lyckas? Saknas detta incitament kan man ofta stryka aktien som köpkandidat redan här.
 2. Har nyckelpersonerna erfarenhet och historik med sig som gör det troligt att de har rätt förutsättningar för att ta projektet till framgång? Det gör enorm skillnad om entreprenören har relevanta framgångar i bagaget eller ej. Detta är en väldigt subjektiv och därmed svår bedömning men den bakomliggande tanken är robust. Nämligen att en förstklassig ledning med en halvdan affärsidé är långt mycket bättre än en förstklassig affärsidé i händerna på en halvdan ledning.
 3. Hur trovärdig är strategin och produkten? Denna fråga kan besvaras på flera nivåer. Från höftskott till datainsamling i McKinsey-klass. Vi lägger oss på en nivå någonstans där emellan där nedlagd analystid får styras av hur intressant investeringen ser ut att vara i övrigt. En mycket intressant aktie förtjänar en mer grundlig research än ett börsbolag som vi på andra grunder bedömer som helt ointressant. Dessa bedömningsgrunder kan vara saker som frågorna 1–2 ovan eller potentialen, värderingen eller något annat.
 4. Nödvändiga antaganden i optimistiskt scenario. Investeringar i förhoppningsbolag handlar helt och hållet om att skissa på hur uppsidan ser ut och därefter utsätta detta optimistiska scenario för ”konstruktiv kritik”. Om aktien står pall för trycket så kan det vara en intressant investering.

En metod är att lista vilka antaganden man nödvändigtvis måste göra för att det optimistiska scenariot ska besannas. Exempel på sådana antaganden kan vara:

 • Kundtillväxten ökar
 • Positiva forskningsresultat (Life Science)
 • Framgångsrik lansering utomlands
 • Lyckad prospektering (råvarubolag)
 • Inget priskrig från stark konkurrent
 • Nyckelpersonerna klarar att verkställa strategin

Vi ser det alltså som mindre meningsfullt att skissa på det mest sannolika utfallet för en förhoppningsaktie eftersom det utan undantag är att investerarna över tid gör en stor förlust.

Affärsvärldens slutsats

Förhoppningsbolag är svårbedömda och inslaget av oförutsägbarhet är större än för aktier i rörelsedrivande bolag. Som en påminnelse om det stora inslaget av slump så graderar Affärsvärlden sin syn på förhoppningsbolag som sidorna på en tärning. Där tärningsutfallen:

 • 1 eller 2 = Sälj
 • 3 eller 4 = Neutral
 • 5 eller 6 = Köp