Envirologic – turnaround i svinstian

Envirologic är ett mikrobolag som utvecklat en maskin för automatisk högtryckstvätt i svinstallar. Marknaden är stor men lite konservativ. På sikt lockar dock potentialen.
Att tvätta svinstall är ett tufft, smutsigt och ofta återkommande jobb hos grisbönder. Men någon måste göra det. Till exempel EVO Cleaner (bilden) som är Envirologics helautomatiska tvättrobot.
Envirologic
Börskurs: 4,60 kr Antal aktier: 9,9 m
Börsvärde: 45 Mkr Nettokassa: 12 Mkr
VD: Johan Wennerberg Ordförande: Leif Glantz

Uppsalabolaget Envirologic (4,60 kr) utvecklar och säljer robotar för automatiserad högtryckstvätt av svinstall. Företaget har sedan starten 1999 pratat om fördelarna att automatisera detta smutsiga jobb men branschen är konservativ. Nu märks ändå ökad acceptans.

Företaget har 14 anställda och ca 35 Mkr i omsättning. Det är ännu inte stabilt lönsamt. Tre av de fyra grundarna är kvar som storägare med 20% av aktierna. Sedan 2020 finns en ny VD, Johan Wennerberg, med uppdrag att skala upp försäljningen. Aktien är noterad på Spotlight.

Affärsvärldens huvudscenario 2020 2021E 2022E 2023E
Omsättning 35 35 42 49
 – Tillväxt +38,2% 0,0% +20,0% +15,0%
Rörelseresultat 0 0 2 5
 – Rörelsemarginal -0,2% -0,0% 5,0% 10,0%
Resultat efter skatt -2 -1 2 4
Vinst per aktie -0,23 -0,14 0,16 0,37
Utdelning per aktie 0,00 0,00 0,00 0,00
Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Avkastning på eget kapital -11% -7% 8% 16%
Avkastning på operativt kapital Neg. Neg. 36% 73%
Nettoskuld/EBIT 133,2 e.m. -5,7 -3,0
P/E -19,9 e.m. 28,8 12,4
EV/EBIT -426,0 e.m. 15,9 6,9
EV/Sales 1,0 1,0 0,8 0,7

Bolagets huvudprodukt kallas EVO Cleaner. Den lanserades 2017 och ersatte då föregångaren Cleaver Cleaner. EVO är ett litet fordon med en lång, hopfällbar, teleskåparm som håller och styr ett munstycke till en högtryckstvätt. Den är särskilt utvecklad för att tvätta svinstallar – en extremt smutsig miljö med många hinder, boxar och annan komplexitet.

En rutt programmeras genom att man manuellt kör roboten längs önskad tvätt-väg med hjälp av en joystick. När EVO väl är programmerad så kan tvättningen sedan ske automatiskt, vilken tid på dygnet som helst och utan personal. En film kan ses här.

Prisnivån ligger runt 300 000 kr per maskin. Kunden räknar hem investeringen på mindre personalkostnader samt eliminerar ett hälsovådligt arbetsmoment och minskar samtidigt smittorisker.

Stor marknad

Den potentiella marknaden för roboten är totalt 35 000-40 000 enheter bara i Europa, uppskattar Envirologic. Det kan översättas till mer än 11 miljarder kr i utrustningsförsäljning. Företaget säljer i egen regi i Sverige och Finland. I övrigt anlitas distributörer. Under 2020 hade man försäljning i 11 länder.

Även om penetrationen är hög i ett land som Sverige så använder nästan alla svinbönder fortfarande manuell tvättning. Envirologic säljer för ca 30 Mkr per år och har totalt levererat cirka 1 000 robotar. Det finns bara en annan leverantör, danska Washpower. De har troligen sålt något färre.

Får vi tro Envirologic så finns tecken på att marknadsacceptansen för automattvätt ökar. Antalet levererade enheter växer exempelvis, från runt 45 under 2018 till en nivå kring 100 st år 2020 och hittills 2021 i årstakt. En prissänkning och lite draghjälp från den relativt nya danska konkurrenten bidrar till det.

De problem med svinpest och liknande sjukdomar som plågat branschen har också en indirekt, positiv påverkan. I vissa länder är det vanligt med kringresande underleverantörer av manuell tvätt. Detta har bönderna på vissa håll blivit mer restriktiva till. Att släppa in externa leverantörer är en möjlig smittoväg. Att investera i egna robottvättar kan då vara ett alternativ.

Historisk och nuvarande lönsamhet

Bolaget har ännu ej en stabilt god lönsamhet. På rullande 12 månader är omsättningen 30 Mkr och rörelseresultatet -3,7 Mkr. Det ingår vissa engångskostnader för VD-skifte i siffrorna, men inte heller utan dessa var rörelseresultatet positivt. I finansnettot finns en engångskostnad för nedskrivning av tillgångar i Danmark där verksamheter sattes på paus när Covid-19-krisen bröt ut.

Under 2017-2018 låg rörelsemarginalen på hygglig nivå, 11-12%. Men det var innan Washpower gjorde sig gällande som en svår konkurrent. De har tagit marknadsandelar, särskilt i Danmark men även lyckats i USA. Envirologic har sänkt sina priser som svar och ligger nu runt 10% över danskarnas. Omsättning per levererad maskin har gått från 0,5 Mkr 2018 till att numera ligga på drygt 0,3 Mkr. Bruttomarginalen har under samma period fallit från 55% ned mot 46-47%.

Tillväxtstrategi

Strategin är att kompensera detta med ökade volymer. Det finns som sagt en sådan trend men inte stark nog för att Envirologic ska prestera svarta siffror. Delvis kan dock Covid-19-krisen och de svårigheter den skapat för distributörer att nå ut med försäljning, vara en förklaring. Bolaget har också ökat sin kostnadsbas med personal inom sälj (bla i Spanien) vilket bidrar till högre break-even-nivå.

Enligt VD Johan Wennerberg är några viktiga initiativ inför hösten och 2022 att:

  • Fokusera säljinsatser på Europa. Stödja och utveckla distributörsnätverket. På sikt är satsningar i Kina viktiga, liksom i övriga Asien. Detta är stora marknader. Enskilda producenter kan vara lika stora som Sverige i termer av produktion i Kina. Hösten 2020 fick man order på fem enheter från en distributör i Kina. Även USA är intressant. Men på kort sikt gör svårigheter att resa att fokus ligger på Europa snarare än andra världsdelar.
  • Slutföra utvecklingen av en tvättrobot anpassad för kycklinguppfödare. Här är lokalerna annorlunda (stora och utan hinder) vilket skapat särskilda problem som tagit tid att lösa. Men under 2022 är förhoppningen att lansera en produkt i Sverige. På sikt hägrar stora marknader som till exempel Ryssland. Produkten har potential att bli minst lika stor som svinntvätten.

Några reflektioner

Det är oroande att en ny aktör som danska Washpower kan etablera sig och ta mycket marknad relativt snabbt. För de 12 månaderna fram till juni 2020 redovisar den danska leverantören ett resultat på 8 miljoner danska kr, enligt uppgifter från danska motsvarigheten till Bolagsverket. Det tyder på hög försäljning och god konkurrenskraft. Det visar även att det finns bra möjligheter till lönsamhet i nischen vilket kan ses som lovande för Envirologic.

Enligt vad Afv förstår säljer danskarna en något enklare och billigare maskin än EVO Cleaner. Specifika fördelar med EVO Cleaner är att den både gör mer av jobbet (80-95%) och konsumerar mindre vatten än den danska konkurrenten. Det senare kan vara viktigt i länder som inte har vatten i överflöd, som Spanien.

Den nackdel som finns med EVO Cleaner är att installationen tar en del tid. Det vill säga att programmera det rörelsemönster som maskinen ska ha i den aktuella lokalen. Men det är en investering som bonden sedan tar igen i den meningen att mindre kompletteringstvätt krävs och mindre vatten går åt.

Det VD-skifte som gjordes 2020, då grundaren Jan Sandberg lämnade, avsåg att orientera bolaget mer mot försäljning och flytta tyngdpunkten från produktutveckling. Det verkar som en rimlig prioritering. De danska framgångarna tyder på att Envirologic har en produkt som helt klart är bra nog för att lyckas på marknaden.

Sandberg har efterhand sålt sitt stora innehav i bolaget. Två av medgrundarna, Anders Lif och Bjarne Graff, samt en tidig finansiär, Christer Pamrin, har köpt stora delar av dessa aktier. Trion äger drygt 20% av bolaget. Nyckelpersoner i styrelse och ledning har ca 6% enligt Holdings. VD Johan Wennerberg har ett aktieinnehav på ca 0,2 Mkr.

Afvs huvudscenario & slutsats

Den svaga finansiella utvecklingen efter 2018 har präglat aktiekursen. Nu är förväntningarna låga. Bolaget har en kassa på 12 Mkr, saknar lån och börsvärdet är 45 Mkr. Om bolaget får igång tillväxten finns troligen en stor uppsida. Särskilt som marknaden är stor.

Vårt huvudscenario utgår från tillväxttal på 15-20% efter det inledningsvis tröga 2021. Med en marginal på 10% och en EV/Ebit 10 så skulle avkastningspotential vara ca 40%. Vi räknar inte med någon utdelning.

För ett mikrobolag i turn-around-fas är det kanske något klen uppsida för ett köpråd. Ett större aktieägande i ledningen hade också varit ett plus. Vi vill ändå lyfta fram Envirologic som ett intressant bolag att hålla ögonen på. Givet marknadsmöjligheten kan detta vara ett mycket större företag om några år än idag. Vi sätter ett köpråd givet att man kan få in aktier runt dagens kurs, men skickar med en brasklapp att detta är en riskfylld investering som givet likviditeten i aktien närmast kan ses som onoterad tillgång.

Tio största ägare i Envirologic Värde (Mkr) Kapital Röster
Avanza Pension 11 26,1% 19,2%
Christer Pamrin med bolag 4 10,0% 20,6%
Jan Lundmark 3 8,0% 5,9%
Bjarne Graff 2 5,9% 11,0%
Anders Lif 2 5,7% 10,8%
Anders Håkan Landelius 2 5,4% 4,0%
Svesin Investment AB 2 4,9% 3,6%
Henrik Hytting 1 2,5% 1,8%
Per-Eric Söder 1 2,3% 1,7%
Lars-Olof Söder 1 2,1% 1,6%
Källa: Holdings