Green Landscaping: Nu grönskar det

Förvärvsmaskinen Green Landscaping har uppvisat stark tillväxt de senaste åren. Verksamheten är till stor del konjunkturoberoende och förvärvsmöjligheterna fortsatt goda. Stenen i skon är den höga skuldsättningen. Är aktien köpvärd?
Green Landscaping: Nu grönskar det - Green
Green Landscaping
Börskurs: 62,00 kr Antal aktier: 55,4 m
Börsvärde: 3 434 Mkr Nettoskuld: 1 561 Mkr
VD: Johan Nordström Ordförande: Per Sjöstrand

Green Landscaping (62 kr) erbjuder tjänster för skötsel av parker och utemiljöer samt väg- och vintertjänster som exempelvis snöskottning. Kunderna är främst kommuner och landsting.

Affärsmodellen går ut på att förvärva bolag inom nischen. Dotterbolagen drivs därefter vidare i en decentraliserad struktur och vinsterna återinvesteras i nya förvärv. Koncernen består av cirka 45 dotterbolag och totalt sett över 2300 anställda med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och sedan ett förvärv nyligen, också i Litauen.

Verksamheten är konjunkturstabil och tillväxtmöjligheterna goda. Jämfört med annan så kallad facility management är grönyteskötsel relativt outvecklad och Green Landscaping är en av få aktörer som konsoliderar marknaden.

Största ägare är Staffan Salén med drygt 16% av aktierna. Näst största är Byggmästare Anders J Ahlström Holding som äger 15,8%. Johan Nordström är VD sedan 2015 och är tredje största ägare med 6,6% av aktierna. Ordförande Per Sjöstrand äger 1,7% och är elfte största ägare.

Affärsvärldens huvudscenario 2021 2022E 2023E 2024E
Omsättning 3 139 4 600 5 198 5 354
 – Tillväxt +48,6% +46,5% +13,0% +3,0%
Rörelseresultat (Ebita) 232 354 392 402
 – Rörelsemarginal 7,4% 7,7% 7,6% 7,5%
Resultat efter skatt 92 216 247 261
Vinst per aktie 1,76 3,90 4,50 4,70
Utdelning per aktie 0,00 0,00 0,00 0,00
Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Avkastning på eget kapital 13% 21% 19% 17%
Avkastning på operativt kapital 64% 60% 52% 51%
Nettoskuld/Ebita 4,5 4,5 3,5 2,8
P/E 35,2 15,9 13,8 13,2
EV/Ebita 21,5 14,1 12,7 12,4
EV/Sales 1,6 1,1 1,0 0,9
Kommentar: Rörelseresultat avser Ebita 2021-2024E

Den adresserbara marknaden för Green Landscaping i Sverige, Norge och Finland beräknas uppgå till omkring 90 miljarder kronor. Marknaden kan delas in i tjänsteområdena anläggning/landscaping, skötsel och underhåll samt vägunderhåll.

Marknaden är generellt mycket fragmenterad och består av omkring 16 000 företag där de flesta är mindre bolag. Kontrakten är långa. Cirka två tredjedelar av Greens omsättning kommer från offentliga kunder som till exempel kommuner.

Sedan noteringen våren 2018 har Green Landscaping vuxit drygt 43% per år i snitt. Merparten (39%) är via förvärv medan den organiska tillväxten varit 4,1% i snitt per år.

CAGR 2018-2021
Total tillväxt 43,3%
Organisk tillväxt 4,1%
Förvärvad tillväxt 39,2%

Bolagets målsättning är att växa med 10% per år i snitt (avser både organisk och förvärvad tillväxt). Vidare är målsättningen att nå en Ebita-marginal på 8%. Nettoskulden i relation till Ebitda skall inte långsiktigt överstiga 2,5 gånger.

Tanken är att dela ut 40% av resultatet. Dock skall utdelningen ta hänsyn till investeringsbehov och tillväxtmöjligheter. Green har inte delat ut några pengar senaste åren utan satsat på att växa vidare genom förvärv.

I faktarutan intill visas bolagets förvärvskriterier. De senaste åren har Green gjort åtta förvärv per år i snitt. Green redovisar inte köpeskillingen för respektive förvärv isolerat utan enbart på ackumulerad basis.

Förvärvskriterier

  • Omsättning om 30-200 mkr
  • Fortsätter verka som tidigare men som dotterbolag i koncernen
  • Behåller ledning och varumärke
  • Möjlighet att uppnå synergier i leverans och inköp
  • Fokus på lönsamma kontraktsportföljer
  • Starkt lokalt varumärke
  • Inom samma geografi där vi är verksamma

Under 2021 spenderade bolaget 787 Mkr på nio förvärv. Bolagen köptes för 0,9 gånger omsättningen (EV/Sales) samt 3,9 gånger rörelsevinsten. Då vi räknat upp bolagens omsättning och rörelseresultat i årstakt.

Likt andra serieförvärvare är inte tanken att integrera bolagen utan att de drivs vidare med samma varumärke som tidigare. Synergier kan i stället utvinnas genom att exempelvis samordna inköp.

År Antal förvärv Antal anställda Förvärvad omsättning Köpeskilling EV/S EV/EBIT
2022 7 st 244 1018 726 0,7 6,3
2021 9 st 335 787 710 0,9 3,9
2020 7 st 305 685 537 0,8

Expanderar utanför Norden

Första nio månaderna 2022 gjorde Green sju stycken förvärv. Under fjärde kvartalet förvärvades fyra bolag som sammanlagt omsätter knappt 400 Mkr på årsbasis. Green gjorde sitt första förvärv utanför Norden då Stebule i Litauen förvärvades. Bolaget grundades 1993 och är idag Litauens största och ledande bolag inom skötsel av utemiljöer med en omsättning på 13 miljoner euro. Bolaget erbjuder tjänster inom väg- och gatuunderhåll i stadsmiljö, grönyte- och parkskötsel, arboristtjänster, blomsterplantering, skogspark- och kyrkogårdsunderhåll. Bolaget sysselsätter cirka 330 medarbetare och har sitt huvudkontor i Vilnius där majoriteten av kunderna finns. Bolaget har även kunder i Alytus, Klaipeda och Siauliai.

Dessutom har Green förvärvat ett bolag i Finland (omsätter 3,5 miljoner euro) samt två i Norge (140 MNOK respektive 60 MNOK). Vid förvärven betalas köpeskillingen ibland kontant och ibland med aktier eller en kombination av båda delar.

Belopp Tidpunkt Kurs
Riktad 150 Mkr juni 2021 81,00 kr
Företrädare 150 Mkr mars 2020 16,75 kr

Per den 30 september uppgick bolagets nettoskuld till 1561 Mkr (902) vilket motsvarar 2,7 gånger Ebitda på rullande tolv månader på proforma-basis. Det är rätt så högt. Samtidigt har Green en solid kassaflödesgenerering. De senaste åren har Green tagit in totalt 300 Mkr i två emissioner. Se tabell intill.

Green Landscaping Q1-Q3 2022 Q1-Q3 2021 R12M
Omsättning 3186 Mkr 2204 Mkr 4121 Mkr
Tillväxt Y/Y 45% 50% 43%
Ebita 242 Mkr 148 Mkr 326 Mkr
Ebita-marginal 7,6% 6,7% 7,9%
Orderbok 7031 Mkr 5160 Mkr 7031 Mkr

Första nio månaderna 2022 var tillväxten +45%. Organiskt sett steg omsättningen 7%. Rörelsemarginalen (Ebita) var 7,6% jämfört med 6,7% året innan. På rullande tolv månader per Q3 uppgår marginalen till  7,9% vilket är strax under målet om 8,0% Ebita-marginal.

Den svenska hemmamarknaden står för cirka 60% av koncernens intäkter. Norge utgör drygt en tredjedel medan Finland är minst med runt 4% av intäkterna. Den svenska marknaden redovisas i fyra segment (Norr, Mitt, Stockholm samt Syd). Vi har i diagrammet klumpat ihop den svenska verksamheten till en enhet. Bolagen i Norge har generellt en betydligt högre lönsamhet. På rullande tolv månader är marginalen i Norge 14% vilket är nästan dubbelt så högt som koncernsnittet.

2023 skissar vi på 13% tillväxt där merparten är driven av de redan aviserade förvärven. Nästa år räknar vi med 3% tillväxt vilket i sin helhet avser organisk tillväxt. Marginalmässigt räknar vi med att Ebita-marginalen är i princip oförändrad under prognoshorisonten. Fortsatt hög inflation och eftersläpningar i kontrakten avseende prisjusteringar talar mot att marginalen skall bättras. Samtidigt har den förvärvade verksamheten i Baltikum högre marginaler än koncernsnittet.

De senaste fem åren har Green värderats till drygt 14 gånger den framåtblickande vinsten. Använder vi en multipel på just 14 gånger finns 30% uppsida på sikt. Därutöver finns potential till värdeskapande förvärv som inte fångas upp av reglaget. Den stora risken är att den relativt höga skuldsättningen begränsar förvärvstakten framöver eller att en emission krävs (pessimistiskt scenario).

Bolag Avkastning 1 år % P/E 2023E EV/Ebit 2023E EV/Sales 2023E Ebit-marginal 2023E % Årlig tillväxt 2023E-2024E % Nettoskuld/Ebitda
Green Landscaping * -21,4 13,8 12,7 1,0 7,6 7,8 2,7
Instalco -37,3 17,9 19,2 1,2 6,5 3,1 2,5
Bravida -3,2 18,0 15,6 1,0 6,3 2,4 1,0
Caverion (under uppköp) 20,6 18,7 15,8 0,6 3,8 2,4 1,8
Fasadgruppen -38,5 13,7 13,2 1,2 9,2 8,4 2,8
Coor -12,8 13,4 15,7 0,7 4,2 4,1 1,8
Genomsnitt -15,4 15,9 15,4 0,9 6,3 4,7 2,1
Källa: Affärsvärlden / Factset *Avser Ebita

Green Landscaping värderas till rabatt jämfört med flera andra bolag med fokus på tjänster och som delvis har förvärvsinslag. Bolaget har uppvisat god tillväxt de senaste åren i kombination med stigande marginaler. Insynsägandet är högt vilket vi gillar. Verksamheten är dessutom i hög grad konjunkturoberoende med en stor del offentliga kunder och en stark orderbok.

Så agerar insiders

Senaste året har insiders sålt aktier för 204 Mkr. Köpen uppgår till 57 Mkr jämförelsevis. Merparten av försäljningarna avser storägarna Byggmästare Anders J Ahlström Holding som sålde aktier för 133 Mkr mars 2022.

I slutet av november sålde ordförande Per Sjöstrand aktier för 38,1 Mkr till styrelseledamot Staffan Salén. I början av januari köpte CFO Carl-Fredrik Meijer aktier för cirka 80 000 kronor.

Expansionen till Baltikum är intressant och ökar den adresserbara marknaden men också risknivån. En annan risk är som sagt bolagets skuldsättning. Å andra sidan har bolaget även möjlighet att växa genom att använda aktien som betalningsvaluta. Investerare som inte räds nämnda risker kan överväga en post. Rådet blir köp.

Tio största ägare i Green Landscaping Värde (Mkr) Andel
Staffan Salén 559,2 16,1%
Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB 546,5 15,8%
Johan Nordström 229,9 6,6%
AFA Försäkring 219,1 6,3%
Tredje AP-fonden 127,8 3,7%
Capital Group 123,8 3,6%
Betongforbedring Holding AS 74,6 2,2%
Pensum Asset Management 69,0 2,0%
SilverCross Investment Management B.V. 58,8 1,7%
Berenberg Funds 57,4 1,7%
Fem största insiders utanför topp tio Värde (Mkr) Andel
Per Sjöstrand 57,2 1,6%
Carl-Fredrik Meijer 18,7 0,5%
Jakob Körner 14,7 0,4%
Pierre Kubalski 13,7 0,4%
Åsa Källenius 3,8 0,1%
Källa: Holdings Totalt insynsägande:  41,7%
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.Här hittar du alla analyser