Lipigon – nya sätt att bekämpa farligt fett

Forskningsbolaget Lipigon söker en börsnotering och 50 Mkr i kapital till ett fas 1-projekt inom den sällsynta sjukdomen FCS. I bakgrunden lurar möjligheter på betydligt större marknader.

Lipigon Pharmaceuticals (teckningskurs 11,2 kr) är ett forskningsbolag från Umeå som startade 2010. Expertområdet är blodfetter. Problem med obalans och förhöjda fettnivåer förvärrar många sjukdomstillstånd som till exempel hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Marknaden är stor och Lipigon fokuserar numera initialt på ovanliga sjukdomar.

Huvudprojektet Lipisense, som är i preklinisk fas, är inriktat mot familjär kylomikronem. Uppskattningsvis finns det idag endast 1 300 personer i de rikaste länderna med detta sjukdomstillstånd. Så det är en liten grupp som drabbas. Höga prisnivåer gör ändå detta till en intressant marknad.

I förlängningen ser Lipigon betydligt bredare indikationer som intressanta. Bolaget har totalt fyra projekt i sin pipeline (se faktaruta), men det är Lipisense som kommit längst i utvecklingen. Och det är för att driva Lipisense in i fas 1 under 2022 som bolaget nu noteras och tar in 50-55 Mkr i kapital.

Teckningskursen är 11,2 kr per aktie. Då ingår två teckningsoptioner. Dessa två optioner ger tillsammans rätt att teckna en aktie till kurs 14,6 kr under april 2022.

Lipigons pipeline

Lipisense Lipodystrofi Dyslipidemi Andnödssyndrom
Avser behandla Förhöjda blodfetter Fettvävnad förtvinar Blodfettsrubbningar Nedsatt lungfunktion
Möjlig marknad* (Mdkr) 15 Mdkr 4 Mdkr >55 Mdkr Flera miljarder US-dollar
Utvecklingsfas Ska påbörja utveckling för fas 1 Innan fas 1 Innan fas 1 Innan fas 1
Samarbetspartner (Secarna)** CombiGene HitGen
*Enligt bolagets information och statistik **Ej operativt delaktig längre

Lipodystrofi är en sällsynt sjukdom som gör att fettvävnad börjar förtvina och där organ börjar bygga fettvävnad. Det finns idag endast symptomlindrande behandlingar men inget som botar orsaken till sjukdomen. Bolaget uppskattar att cirka 800 personer i den utvecklade delen av världen drabbas av sjukdomen varje år.

Dyslipdemi är allmänna blodfettsrubbningar som är en bidragande orsak till hjärt- och kärlsjukdomar där patientgruppen består av högriskpersoner. Behandlingen fokuserar på att hjälpa patienter som inte svarar tillräckligt på konventionell behandling.

Andnödssyndrom är ett livshotande tillstånd som kan uppstå vid infektionssjukdomar, där vätska läcker ut i lungans minsta delar och skapar nedsatt lungfunktion. Sjukdomen har hög dödlighet, kräver höga medicinska behov och idag finns det få behandlingsalternativ utöver respirator.

LÄS MER OM LIPIGON OCH ANDRA NOTERINGAR PÅ IPO-GUIDEN

IPO-GUIDE Lipigon Pharmaceuticals
Lista First North
Omsättning rullande tolv månader 4 Mkr
Antal anställda 8
Teckningskurs 11,20 kr
Rådgivare G&W FK
Storlek på erbjudande 50 Mkr (varav 100% nyemission)
Börsvärde vid IPO Cirka 103 Mkr
Emissionskostnad Cirka 6 Mkr (11,0% av erbjudandet)
Säkrad andel av IPO* 70%
Investerare som ska teckna i IPO John Fällström, Pegroco Invest, Arne Grundström, Erik Svensson, Per Vasilis, m.fl. (70% i åtagande)
Garanter
Flaggor** Två flaggor
Sista teckningsdag 2021-02-09
Beräknad första handelsdag 2021-03-01 (20 dagars väntetid)
* Andelen av antalet aktier i erbjudandet som på förhand är säkrade via förbindelser (garantiåtagande/teckningsåtaganden).
** Särskild metodik. Se faktaruta nedan.
Källa: Affärsvärlden / bolaget

Två flaggor enligt Affärsvärldens IPO-guide

Affärsvärldens IPO-guide granskar alla noteringar efter 25 typfall av så kallade flaggor. Genomsnittet efter 265 granskade börsnoteringar är 1,5 flaggor för miljardbolag, 2,9 för småbolag och 4,0 för mikrobolag. En flagga är inte så allvarligt i sig utan mer en signal om att man som investerare bör fundera ett extra varv kring vissa aspekter.

Affärsvärldens IPO-guide hittar två flaggor i Lipigon Pharmaceuticals

# Tveksamma incitament
Tveksamma incitament är Affärsvärldens samlingsbegrepp för olika typer av risk för intressekonflikt. Ett typexempel är att rådgivaren eller dess anställda äger aktier i IPO-bolaget. Det behöver inte vara ett problem och kan även ses som en fördel men det finns också risker för intressekonflikter eller att rådgivaren översäljer aktien.

Lipigons huvudrådgivare G&W har rätt att erhålla ersättning om 1 mkr för utförda tjänster i form av units i emissionen. Vi hissar en flagga.

# Säljsugen storägare i förhoppningsbolag
Bolag i tidiga skeden gör nyemission för att de behöver pengarna. Det är en flagga om det samtidigt finns storägare som verkar vilja sälja egna aktier i bolaget. (Exempelvis kort lock-up.) Dels är det lite illojalt att ”konkurrera” om aktieköparnas kapital med bolaget. Dels tyder det på en klen tilltro till bolagets framtid.

Denna flagga har varit under utvärdering då vi inte fann någon information om lock up för huvudägare i prospektet. I kontakt med bolaget uppger bolagets VD Stefan K Nilsson att de största ägarna i bolaget samt styrelsen och ledningen har lock up av 100 procent av sina innehav under 12 månader från noteringen. Det är viktig information som vi tycker borde ha inkluderats i prospektet. Eftersom marknadsmässig lock up finns hissar vi dock ingen flagga.

# Bristfällig information
Det är en flagga om man anar eller vet att det saknas viktig information i prospektet. Exempel på detta är att det saknas information om emissionskostnader, intressekonflikter, teckningsåtagare etc. Hit räknar vi också rejält vilseledande information.

Prospektet saknar bland annat information om lock up-avtal för huvudägare och vem som är Certified Adviser (det är G&W enligt VD). Det framgår inte heller aktieägande för alla ledningspersoner. Vi hissar en flagga.

Affärsvärldens syn på Lipigon

Det här är ett forskningsdrivet utvecklingsbolag utan intäkter och med högtflygande planer, alltså en förhoppningsaktie. Analys av förhoppningsbolag kräver andra metoder än vanliga börsaktier. Se även faktaruta längst ner.

1. INCITAMENT NYCKELPERSONER

Ledning och styrelse kommer vid fulltecknad nyemission äga drygt 14% av bolaget.

Ägarbild efter notering Andel Kommentar
Fortknox Förvaring 8.3% Befintlig investerare
Stefan K Nilsson via bolag 6.7% Medgrundare & VD
John Fällström 4.9% Största teckningsåtagare
Partnerinvest Övre Norrland 4.6% Befintlig investerare
Gunilla Olivercrona 4.6% Medgrundare
Källa: IPO-guiden & Afv

I samband med notering tecknar närstående till bolaget för totalt cirka 11% av emissionen och två av nyckelpersonerna i form av VD Stefan K Nilsson och Gunilla Olivecrona. VD tecknar för 0,25% och Olivecrona 0,2%, motsvarande 0,125 och 0,1 Mkr.

Nyligen beslutade Lipigon om två incitamentsprogram. Programmen är riktat både till styrelse och ledande befattningshavare. Programmen sker i form av teckningsoptioner som blir möjliga att teckna 2024 med en utspädning om maximalt 7,5%.  Teckningskursen är 28 kr i optionsprogrammen.

Av emissionsbeloppet på 50 Mkr är 35 Mkr eller 70% säkrat genom teckningsförbindelser. Den enskilt största förbindelsen har investeraren John Fällström på 5 Mkr.

I ägarlistan finns även Fortnox Förvaring AB. Det är likt Lipigon ett Umeåbaserat företag och som investerar i entreprenörledda företag. En annan huvudinvesterare är Partnerinvest Övre Norrland. Bägge bolagen deltar i nyemissionen men deras ägarandelar späds ut.

2. TRACK RECORD NYCKELPERSONER

Samtliga inom styrelse och ledning har relevant bakgrund inom bolagets områden. Stefan K Nilsson är en av huvudgrundarna och VD sedan 2016. Han är medicine doktor inom området blodfetter och har cirka 30 vetenskapliga publikationer inom området.

Medgrundare Gunilla Olivecrona är seniorprofessor vid institutionen för medicinsk biovetenskap vid Umeå Universitet och en erkänd auktoritet inom molekylär fetthantering. Hon har gett ut över 200 vetenskapliga artiklar inom forskningsområdet lipider. Urban Paulsson som blev ordförande under 2020 har varit verksam inom liknande bolag, bland annat har han arbetat med det listade bolaget Camurus och sitter även med i styrelsen för ett annat listat, Nanexa.

3. TROVÄRDIGHET PRODUKT OCH STRATEGI

Läkemedel för att reglera (sänka) blodfett är många och tillhör läkemedelsindustrins storsäljare. Till exempel statiner. Men behovet av bättre preparat är ändå stort. Lipigon bildades 2010 av personer från forskarvärlden som tror att en ansats som tar sikte på ett fettnedbrytande enzym, LPL, är lovande.

Strategin är att initialt satsa resurserna på ett preparat, Lipisense, mot den sällsynta indikationen FCS och den närbesläktade indikationen svår hypertriglyceridemi (SHTG). Förkortningen FCS står för familiar chylomicronemia syndrome. På svenska familiär kylomikronemi. Detta är en genetisk rubbning som drabbar 1-2 individer per miljon. Patienterna har hög halt av fettet triglycerid i blodet vilket bland annat kan ge upphov till bukspottkörtelinflammation. Ett farligt tillstånd. Man har konstaterat att 80% av FCS-patienterna har brister avseende det fettnedbrytande LPL-enzymet.

Lipigons idé är att använda ett så kallat RNA-läkemedel (antisense-versionen) för att ”stänga av” tillverkningen av ett protein som hämnar LPL. När det fettnedbrytande enzymet då får mer spelrum så kan blodfetterna sänkas och patienten bli friskare. Det kan nämnas att ribban för en framgångsrik studie och godkännande ligger lägre än så (friskhet) och är mer teknisk – att visa säkerhet plus sänkning av nivån triglycerid i blodet räcker.

Läkemedlet ska ges som en injektion.

Studierna som krävs är relativt små. Färre än 200 patienter behöver ingå i fas 3. Lipigon ser också möjligheter att använda Lipisense mot en större indikation, STHG. Det är ett liknande tillstånd som FCS men utan genetisk orsak. Detta skulle dock krävas mer omfattande studier.

Projektet är i tidig fas. I slutet av förra året valdes läkemedelskandidat. Ledningen pekar på att projektet har testats i prekliniska modeller. Ledningen beskriver resultaten som goda och översättningsbara till människa. Nyemissionspengarna ska ta Lipisense genom fas 1 under 2022.

En positiv sak är att redan i fas 1 kan projektet generera effektdata. Det är potentiellt sett något att bygga en utlicensiering på. Det är dock inte orealistiskt att bolaget själva tar Lipisense till marknaden givet att det är en sällsynt sjukdom. Det kräver dock mer kapital.

Den produkt som finns idag mot FCS heter Waylivra. Den säljer för 60 miljoner dollar per år i Europa. Produkten är kontroversiell och endast godkänd i Europa. FDA sa nej till den på grund av säkerhetsprofil (risk för blödningar) och effekt. I Sverige rekommenderas regionerna inte skriva ut den i en samlad hälsoekonomisk bedömning. En spruta lär kosta 100 000 kr per patient. Kostnaden är alltså en annan nackdel med preparatet.

Lipisense-projektet drevs tidigare ihop 50/50 med en partner, Secarna. De valde dock att inte fortsätta utvecklingen och Lipigon tog över projektet i utbyte mot en intäktsdelning med Secarna. Hur stor andelen är vet vi inte. Afv:s intryck är att de inte är en hög andel, givet den tidiga fas då uppgörelsen gjordes.

Företaget har en pipeline med fyra projekt inklusive Lipisense. Värt att lyfta fram är vad bolaget kallar Projekt 3 (P3) som riktar in sig mot allmänna blodfettsrubbningar. Här är målet ytterst att skapa en tablett för patienter med risk för hjärt- och kärlsjukdom – alltså en enorm marknad av högsta intresse för Big Pharma.

P3 var vid starten huvudprojektet för Lipigon och drevs ihop med Astra Zeneca. Förhoppningarna var stora. Samarbetet avslutades dock efter att Astra misslyckats hitta en lämplig LPL-aktiverande substans i sitt bibliotek.

Nu har Lipigon inlett samarbete med en annan part, HitGen, som har en avsevärt bredare screeningteknik. Runt 2023 skulle det kunna finnas en läkemedelskandidat och redan i den fasen skulle ett projekt vara intressant för stora pharmabolag att inlicensiera.

Företaget har inga beviljade patent men ansökningar inlämnade avseende centrala inslag i Lipisense-projektet. Enligt ledningen finns det ingen poäng att forcera patentansökningar så att värdefull patenttid börjar ticka långt innan att en produkt finns på marknaden.

Lipigons strategi att fokusera på en mindre indikation med svag konkurrens är rimlig. Intrycket är dock att det bolaget sysslar med har hög svårighetsgrad. Samarbeten med Astra Zeneca och Secarna har avslutats. Enligt tidigare årsredovisningar har bolaget fokuserat på andra indikationer än FCS men alltså valt att byta spår. Å andra sidan verkar Big Pharma mycket intresserade av lösningar inom fältet. Det finns flera exempel på affärer i miljardklassen redan i tidig fas på blodfettsområdet.

4. NÖDVÄNDIGA ANTAGANDEN I OPTIMISTISKT SCENARIO

Här är de saker som mer eller mindre måste inträffa för att Affärsvärldens optimistiska scenario för bolaget ska kunna inträffa.

 • Få godkänt att inleda fas 1-studie för Lipisense enligt plan nästa år
 • Resultat som tyder på att preparatet har en konkurrenskraftig triglycerid-sänkande effekt
 • God säkerhetsprofil

Att följa Lipisenses utveckling till genomförande av fas 1 är värdedrivande för aktien. Med fyra pågående projekt blir nyhetsflödet förmodligen ganska stort de kommande åren. Det brukar leda till uppmärksamhet på börsen.

OPTIMISTISKT SCENARIO

BOLAG Idag Tänkbart 2023
Avklarad milstolpe Valt läkemedelskandidat Lipisense visat sig vara säkert samt att det ger effekt i fas 1
Kommande värdedrivare (i) Godkänt att starta fas 1 studie Går vidare mot fas 2 via samarbeten eller i egen regi
Värderingsmodell (ii)
Resultatnivå, årstakt Cirka -37 Mkr Negativ
Börsvärde, Mkr (iii) 135 Mkr 300 Mkr
Optimistisk vinstchans (iv) 120%

Tabellförklaring Optimistiskt scenario

Tabellen visar bolaget i dag samt ett tänkbart framtida optimistiskt scenario. Detta är alltså inte Affärsvärldens huvudscenario. Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det oftast slutar med en stor förlust för investerarna.

(i) Värdedrivare är de enligt Affärsvärlden enskilt viktigaste aktiviteterna och målen för bolagets utveckling. Exempel på värdedrivare i förhoppningsbolag är: licensavtal, regulatoriska godkännanden, genombrottsorder, kundintag, nya marknader, nya råvarufyndigheter, nya forskningsdata, produktlanseringar etc.

(ii) Värderingsmodell: Vad är viktigast för hur aktien prissätts på börsen? Enklast är det om man har vinster eller omsättning att utgå ifrån som kan ge en värderingsmultipel som P/e-tal, EV/EBIT eller EV/Sales. Annars är man hänvisad till en grov skattning av vad som vore ett rimligt börsvärde i en tänkt framtid efter att bolaget klarat av flera värdedrivande milstolpar längs vägen.

(iii) Börsvärde idag avser aktuell börskurs och full utspädning efter eventuell pågående nyemission. Börsvärdet i en tänkbar framtid avser Affärsvärldens (ofta svåra) bedömning av vad som kan vara ett rimligt framtida börsvärde i ett läge där Affärsvärldens optimistiska antaganden om utvecklingen slagit in.

(iv) Optimistisk vinstchans är en förenklad skattning av potentialen i aktien på några års sikt. Detta är starkt förenklat och tar inte hänsyn till mindre finansieringsbehov eller exakt nettoskuld/kassa. Större bedömda finansieringsbehov är dock inkluderade vilket i så fall anges i tabellen och/eller i analysen.

Lipigon har ett börsvärde på ca 100 Mkr vid noteringen. Vi antar ovan att bolaget utvecklas väl vilket innebär att kursen stiger och alla teckningsoptioner utnyttjas. Nuvarande kassa och tillskottet från optionerna antar vi konsumeras av forskningen. Efter full utspädning är börsvärdet 135 Mkr.

I ett optimistiskt scenario kan bolaget om redan två år ha ett projekt som ser ut som en konkurrenskraftig utmanare till Waylivra. Lipigon skulle kunna licensiera ut projektet här vilket ger milstolpe-pengar och royalty. Det bör röra sig om flera hundra miljoner.

Förutom pengarna skulle detta ge ett stöd för bolagets ansats mer generellt. Det öppnar chansen för en riktig jackpot om P3 också kan föras framåt i den meningen att en lovande läkemedelskandidat verkligen identifieras (vilket Astra misslyckades med och nya partnern HitGen nu jobbar på). En effektiv och innovativ förebyggande behandling för personer i riskgruppen för allvarliga hjärt- och kärlsjukdomar skulle utan tvekan vara en miljardprodukt.

PESSIMISTISKT SCENARIO

Bolaget har fyra projekt men man bör inte se diversifieringen som något som sänker risken på ett avgörande vis. Alla projekt är i tidig fas. Förseningar och bakslag betyder i bästa fall nyemissioner under ogynnsamma förutsättningar, i värsta fall en total förlust av kapitalet för investerare. Man bör räkna med det senare som en realistisk möjlighet.

AFFÄRSVÄRLDENS SLUTSATS

Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det över tid slutar med en stor förlust för investerarna.

Bolagets projekt är i mycket tidig fas och en del i historiken och ansatsen tyder på att svårighetsgraden i det Lipigon sysslar med är oerhört hög. Vi tycker oss också ana ett betydande motstånd mot de prisnivåer som Lipigon verkar räkna med för FCS-marknaden. Detta från rådgivande organ till exempel.

Med detta sagt är Lipigon en spännande satsning på ett område med mycket stor marknadspotential. Att Astra Zeneca varit intresserade av samarbete är talande. Strategin att satsa på sällsynta sjukdomar är vettig och möjligheterna att få effektdata redan i fas 1 är ett plus.

Noteringsklimatet är just nu mycket gynnsamt vilket tippar över vårt ställningstagande åt den positiva sidan. Investerare bör ha i bakhuvudet att risknivån är hög och att börshumöret kan ändras snabbt. Första handelsdag är 1 mars.

Så ser Affärsvärlden på förhoppningsbolag

Vid investeringar i entreprenörsbolag utan intäkter men med högtflygande planer bör man enligt Affärsvärldens åsikt börja med nyckelpersonerna i projektet.

 1. Har nyckelpersonerna rätt incitament och engagemang för att göra det långa och hårda arbete som krävs för att lyckas? Saknas detta incitament kan man ofta stryka aktien som köpkandidat redan här.
 2. Har nyckelpersonerna erfarenhet och historik med sig som gör det troligt att de har rätt förutsättningar för att ta projektet till framgång? Det gör enorm skillnad om entreprenören har relevanta framgångar i bagaget eller ej. Detta är en väldigt subjektiv och därmed svår bedömning men den bakomliggande tanken är robust. Nämligen att en förstklassig ledning med en halvdan affärsidé är långt mycket bättre än en förstklassig affärsidé i händerna på en halvdan ledning.
 3. Hur trovärdig är strategin och produkten? Denna fråga kan besvaras på flera nivåer. Från höftskott till datainsamling i McKinsey-klass. Vi lägger oss på en nivå någonstans där emellan där nedlagd analystid får styras av hur intressant investeringen ser ut att vara i övrigt. En mycket intressant aktie förtjänar en mer grundlig research än ett börsbolag som vi på andra grunder bedömer som helt ointressant. Dessa bedömningsgrunder kan vara saker som frågorna 1–2 ovan eller potentialen, värderingen eller något annat.
 4. Nödvändiga antaganden i optimistiskt scenario. Investeringar i förhoppningsbolag handlar helt och hållet om att skissa på hur uppsidan ser ut och därefter utsätta detta optimistiska scenario för ”konstruktiv kritik”. Om aktien står pall för trycket så kan det vara en intressant investering.

En metod är att lista vilka antaganden man nödvändigtvis måste göra för att det optimistiska scenariot ska besannas. Exempel på sådana antaganden kan vara:

 • Kundtillväxten ökar
 • Positiva forskningsresultat (Life Science)
 • Framgångsrik lansering utomlands
 • Lyckad prospektering (råvarubolag)
 • Inget priskrig från stark konkurrent
 • Nyckelpersonerna klarar att verkställa strategin

Vi ser det alltså som mindre meningsfullt att skissa på det mest sannolika utfallet för en förhoppningsaktie eftersom det utan undantag är att investerarna över tid gör en stor förlust.

Affärsvärldens slutsats

Förhoppningsbolag är svårbedömda och inslaget av oförutsägbarhet är större än för aktier i rörelsedrivande bolag. Som en påminnelse om det stora inslaget av slump så graderar Affärsvärlden sin syn på förhoppningsbolag som sidorna på en tärning. Där tärningsutfallen:

 • 1 eller 2 = Sälj
 • 3 eller 4 = Neutral
 • 5 eller 6 = Köp