Nattaro Labs: Lusbekämpningsbolag till Spotlight

Nattaro tillhandahåller lösningar för att motverka och upptäcka vägglusangrepp. Än så länge är omsättningen blygsam. Nu satsar bolaget på Nordamerika. Kan det få försäljningen att lossna?
Nattaro Analys
På bilden visas Nattaro Scout. En fälla för att bekräfta misstänka lusangrepp. Foto: Nattaro
Nattaro November 2021
VD: Carl-Johan Gustafson
Styrelseordförande: Daniel Röme
Antal anställda: 9
Nyckelpersoners ägande: Cirka 15 %
Lista: Spotlight
Aktiekurs: 7,00 kr
Antal aktier ink. utspädn: 7,7 miljoner
Börsvärde: 54 Mkr
Nettokassa: 17 Mkr
Resultatnivå, årstakt: Cirka -6,2 Mkr
Källa: Affärsvärlden / Bolaget Räknat på antalet aktier exklusive övertilldelningsoption.

Nattaro (teckningskurs 7 kr) grundades 2011 och är ett Lundabaserat företag med nio anställda och två konsulter. Verksamheten är sprungen ur forskning om vägglöss på Lunds Universitet. Nattaro utvecklar och säljer produkter för att upptäcka och förhindra vägglusangrepp. Börsvärdet efter IPO landar kring 54 Mkr.

Under fjolåret landade omsättningen på 4 Mkr och kostnaderna uppgick till 10 Mkr. För att få snurr på försäljningen satsar bolaget på att etablera sig i Nordamerika, som utgör runt 50% av den globala vägglusmarknaden.

Nattaro tar in 13,5 Mkr efter emissionskostnader. Emissionslikviden ska främst gå till att skala upp säljorganisationen, men ska även användas för att investera i produktion, produktutveckling och patent.

En unit kostar 7 kr och består av en aktie och en teckningsoption. Två teckningsoptioner kan konverteras till en aktie till kursen 9 kr under januari 2023. Det finns även en övertilldelningsoption på 3 Mkr. Vi räknar på emissionsbeloppet exklusive övertilldelningsoptionen i analysen.

DISCLAIMER

Disclaimer: Afv skriver analyser på så gott som alla bolag som ska notera sig. I fallet Nattaro har Afv via bolaget fått ta del av finansiell info i förväg vilket medför att analysen publiceras redan i början av teckningstiden. Denna ”early look” har genomförts tack vare att Nattaro också har köpt annonser av Afv för sin notering. Det ska dock starkt betonas att Afv-analysen inte på något sätt är betald av eller styrd av bolaget. Det är endast tidpunkten för publicering som kunnat tidigareläggas via ”early look”.

LÄS MER OM NATTARO OCH AKTUELLA NOTERINGAR PÅ IPO-GUIDEN

IPO-GUIDE Nattaro Labs
Lista Spotlight
Omsättning rullande tolv månader 4 Mkr
Antal anställda 9
Teckningskurs 7,00 kr
Rådgivare Göteborg Corp.
Storlek på erbjudande 15 Mkr (varav 100% nyemission)
Börsvärde vid IPO Cirka 54 Mkr
Emissionskostnad Cirka 2 Mkr (10,0% av erbjudandet)
Säkrad andel av IPO* 65%
Investerare som ska teckna i IPO Polynom Invest, Almi Invest, I Love Lund, Familjen Brunqvist via Arctic Seals, Göran Håkansson, m.fl. (65% i åtagande)
Garanter
Flaggor** En flagga
Sista teckningsdag 2021-11-19
Beräknad första handelsdag 2021-12-10 (21 dagars väntetid)
* Andelen av antalet aktier i erbjudandet som på förhand är säkrade via förbindelser (garantiåtagande/teckningsåtaganden).
** Särskild metodik. Se faktaruta nedan.
Källa: Affärsvärlden / bolaget

 

En flagga enligt Affärsvärldens IPO-guide

Affärsvärldens IPO-guide granskar alla noteringar efter 25 typfall av så kallade flaggor. Genomsnittet efter 385 granskade börsnoteringar är 1,5 flaggor för miljardbolag, 2,8 för småbolag och 3,8 för mikrobolag. En flagga är inte så allvarligt i sig utan mer en signal om att man som investerare bör fundera ett extra varv kring vissa aspekter.

Affärsvärldens IPO-guide hittar en flagga i Nattaro Labs

# Framtida kapitalbehov

Om ett bolag inte är lönsamt så är det viktigt för investerarna att få veta ungefär hur mycket kapital bolaget tror sig behöva fram till vinst eller större förväntat genombrott (licensaffär, ”proof-of-concept” eller motsvarande). Vid notering bör det vara tydligt angivet hur styrelsen ser på långsiktigt kapitalbehov, inte bara för kommande 12 månader. Ungefär hur mycket kapital behövs under ungefär hur många år? Om denna information saknas, förefaller orealistisk eller lämnar ett stort ofyllt finansieringsgap så är det en klar nackdel.

Det ges ingen information i prospektet om det långsiktiga finansieringsbehovet. IPO-guiden hissar en flagga.

AFFÄRSVÄRLDENS SYN PÅ NATTAROS IPO

Det här är ett utvecklingsbolag med små intäkter och med högtflygande planer, alltså en förhoppningsaktie. Analys av förhoppningsbolag kräver andra metoder än vanliga börsaktier. Se även faktaruta längst ner.

1. INCITAMENT NYCKELPERSONER

Största ägare bland insiders är styrelseledamoten Anders Nilsson som kontrollerar 4% av bolaget efter notering. VD Carl-Johan Gustafson kontrollerar 3,8% och styrelseordförande Daniel Röme äger 3,4%. Totalt uppgår insynsägandet bland ledning och styrelse till runt 15%. Räknar vi in bolagets tre grundare, som är operativa i bolaget, uppgår insynsäganden till 27%.

Bolagets största ägare är statliga Almi Invest. Tillsammans med Almi Invest Syd äger den statliga investeringsaktören 13% av bolaget efter notering. Vi hittar även Quinary Investment med 4,3% efter notering, som kontrolleras av Mats Qvibergs son Johan Qviberg.

Största teckningsåtagare är Polynom Investment AB som tecknar nära 30% av erbjudandet. Efter notering seglar Polynom upp som tredje största ägare. Bolaget har investerat i en rad mindre noteringar under året. Blanda annat Dlaboratory, Eevia Health och Brain+. Näst största teckningsåtagare är Almi Invest som tecknar runt 7% av erbjudandet. Totalt uppgår teckningsåtagandena till 65%.

2. TRACK RECORD NYCKELPERSONER

VD Carl-Johan Gustafson har runt 20 års erfarenhet av marknadsföring och försäljning. Bland annat från Viktväktarnas nordiska verksamhet och munvårdsbolaget TePe. På Viktväktarna vändes en tioårig svit av förluster till vinst. Gustafson sitter även i styrelsen för hälsovårdsbolaget MVIC, som omsätter dryga 15 Mkr.

Styrelseordförande Daniel Röme är medgrundare till First North-noterade Nexam Chemical. Bolaget omsätter runt 210 Mkr. Ny i styrelsen är Per Wernerson, som tidigare har varit regionchef och medlem i den svenska ledningsgruppen för Anticimex AB. I styrelsen sitter även Anders Nilsson och Eva Brundin.

I och med USA-satsningen har bolaget anlitat Andreas Olsson som säljchef. Olsson har tidigare varit delägare och operativ chef på Anticimex-utmanaren Nomor, som är Nordens näst största saneringsbolag.

Intrycket är att bolaget har en bra mix av bransch- och säljerfarenhet. Ytterligare ett plus är att styrelseordförande har lyckats med en entreprenöriell resa.

3. TROVÄRDIGHET, PRODUKT OCH STRATEGI

Vägglöss har gått från att vara näst intill utrotade till att vara ett växande problem. I år utfördes 50 000 saneringar i Sverige. För tio år sedan låg motsvarande siffra på 10 000. Vägglusen sprids genom människor på resande fot, från sovplats till sovplats. Nio av tio angrepp börjar intill sängen. Vägglössen är nattaktiva skadedjur och svåra att upptäcka. Vägglöss är även svåra att bli kvitt med och saneringar kan bli kostsamma.

Bolagets produkterbjudande består av Nattaro Safe och Nattaro Scout. Safe är en tejp som motverkar lusangrepp. Tejpen kan köpas som metervara eller monterad på lister. Bolaget säljer även en lusfälla, Nattaro Scout, som används för att bekräfta lusangrepp. Försäljningen är inriktad mot saneringsbolag, fastighetsbolag, hotell och kryssningsbolag. Slutligen säljs även ett madrasskydd.

NATTARORS PRODUKTUTBUD

Nattaro Safe

Produkten syftar till att förebygga vägglusangrepp genom en självhäftande tejp som innehåller ett lager av kiselgur. Vid kontakt absorberas lusens skyddande vaxlager och skadedjuret dör av uttorkning.

Bolaget säljer tejp på remsa som kan klistras på bland annat sängen. Utöver detta säljs även tejpen färdigmonterad på golvlister, trösklar och dörrfoder av företag som tillverkar lister och dylikt. Det ska förebygga att lusangrepp sprids inom fastigheter samt möjliggöra tidigt upptäckt av angrepp.

Tejpen håller i upp till 15 månader i öppen yta. Damm och liknande gör att verkningsgraden försvinner. Monterad på lister är hållbarheten betydligt längre.

Bolaget har patent för sina lösningar i både USA och Europa. Då produkten dödar vägglöss klassas den som en biocid. Det gör att relevanta myndighetsgodkännande krävs för försäljning. Detta har bolaget i Tyskland, Frankrike, Norge, Schweiz och Storbritannien. Bolaget förväntar sig myndighetsgodkännande i USA och hela EU under 2022.

Intrycket är att kiselgur ofta används vid sanering, främst i Norden. Det är alltså själva tejplösningen som är patenterad.

Nattaro Scout

Produkten används främst för att bekräfta misstänka angrepp och verifiera att bekämpningen har varit framgångsrik. För vissa aktörer kan det även vara relevant att använda Scout för kontinuerlig övervakning.

Produkten består av en fälla som vägglössen lockas till genom ett doftbete. Väl inne i fällan kan lössen inte ta sig ur. Enligt bolagets egna tester uppgår sannolikheten av att fånga en lus till 90 – 100% på 1 – 3 veckor. Detta är långt bättre än de stora konkurrerande produkterna. Sannolikheten att dessa produkter fångar en lus är som högst 40% enligt bolagets tester.

Produkten kostar 185 kr. Ytterligare doftbete kan köpas till för 72 kr/styck. Även här har bolaget patent på sin lösning i Europa och USA.

Återförsäljare är bland annat brittiska Pelsis Group och schweiziska Andermatt. Det finns även en licenssatsning där andra bolag ska kunna använda den patenterade lösningen i egenutvecklade produkter.

Affärsmodellen går ut på att hitta strategiska partners som säljer bolagets produkter. I första hand handlar det om saneringsbolag och återförsäljare till saneringsbolag. Andra intressanta kundgrupper är fastighetsägare, hotell och kryssningsföretag samt privatmarknaden.

Hela 72% av marknaden utgörs av Europa och USA. Viktigast är satsningen i USA, som bolaget finansierar genom emissionslikviden. USA utgör drygt hälften av den globala vägglusmarknaden. För att bearbeta marknaden har bolaget anställt branschveteranen Andreas Olsson. I Europa satsar Nattaro utöver sin hemmamarknad Sverige främst på den tyska och norska marknaden.

Vi tror att försäljningen av bolagets produkter kräver två olika angreppssätt. Vad gäller Safe, som är en proaktiv lösning, gäller det att sprida medvenhet om att vägglusproblematiken går att förebygga. Fastighetsbolag och verksamheter inom besöksnäringen som tidigare har drabbats bör vara lättare att bearbeta. Samtidigt ska vägglisterna in tidigt i byggskedet eller vid renovering. Det kräver både tajming och övertygelse, kanske inte det lättaste. Vi tror även att det är viktigt att leverantörerna av listerna aktivt jobbar med att sälja dessa produkter. Även det är svårt att hålla koll på.

När det kommer till Scout är utmaningen i stället att övertyga kunder om att deras lösning fungerar. Lusfällor är en etablerad produkt. Den svaga verkningsgraden på existerande produkter skapar dock ett hinder. Här måste bolaget övertyga kunderna om att deras lösning de facto fungerar. Det borde gå, men sannolikt är det långa processer även här.

Idag har bolaget kundrelationer med både Anticimex och Nomor. Det har inte gjort något större avtryck i resultaträkningen. Runt 4 Mkr uppgick omsättningen till under fjolåret. I Sverige är det främst Safe som säljs och utomlands är det främst Scout som säljs. Kanske kan en amerikansk aktör göra ett större avtryck. Samtidigt går det också att ifrågasätta varför försäljningen skulle ta fart i USA när försäljningen på hemmamarknaden inte har rönt någon större framgång.

4. NÖDVÄNDIGA ANTAGANDEN I OPTIMISTISKT SCENARIO

 • Centralt för Nattaro är att bolagets försäljning tar fart, främst genom bolagets USA-satsning. Det är sannolikt Safe som driver större belopp, då denna produkt köps i betydligt större volym än Scout. I ett optimistiskt scenario räknar vi på att omsättningen landar på drygt 20 Mkr år 2025. Då borde bolaget närma sig break-even.
Nattaro Idag Tänkbart 2025
Avklarad milstolpe Produktutveckling och viss försäljning 20 Mkr i omsättning
Kommande värdedrivare (i) Framgångsrik kommersialisering, främst i USA. Samt godkännande av Safe i USA och Europa. Fortsatt framgångsrik försäljning. Bolaget blir lönsamt.
Värderingsmodell (ii) em 10x EV/Sales
Resultatnivå, årstakt Cirka -8,9 Mkr Kring nollan?
Börsvärde, Mkr (iii) 54 Mkr 200 Mkr
Optimistisk vinstchans (iv) 270%

Lyckas bolaget generera försäljning i och med sin USA-satsning tror vi att omsättningen kan närma sig 20 Mkr. Då har omsättningen växt med runt 5 gånger. I ett sådant scenario har bolaget en hög tillväxttakt. Resultatet borde ligga kring break-even. Nästa steg blir att bolaget börjar generera vinst. Kanske kan marknaden belöna dessa framgångar med en EV/Sales-multipel på 10x. Det skulle ge en betydande optimistisk vinstchans.

PESSIMISTISKT SCENARIO

I ett pessimistiskt scenario tar inte försäljningen fart. Bolaget behöver då göra en eller flera nyemissioner för att finansiera sin fortlevnad. Till dags dato har runt 40 Mkr plöjts in bolaget.

AFFÄRSVÄRLDENS SLUTSATS

Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det över tid slutar med en stor förlust för investerarna.

Positivt är att Nattaro har en ett unikt erbjudande med proaktiva lösningar samt en enligt bolaget långt bättre lusfälla. Intrycket av ledningen och styrelse är bra. Insiderägandet är godkänt om vi inkluderar med grundarna som är operativa i bolaget.

Hittills har den kommersiella framgången uteblivit. För att aktien ska gå bra krävs det att internationaliseringen bär frukt. Kanske kan detta ske när Safe får myndighetsgodkännande i USA. Det finns dock en hög risk att säljarbetet inte når någon större framgång. Då står investerare i begrepp att göra stora förluster på sin investering.

Allt som allt landar vi i ett neutralt råd för lusbolaget som vill sprida nattro. Skulle bolaget lyckas med sin försäljning kan aktien vara intressant på sikt.

Ägare efter IPO Andel
Almi Invest AB 9,30%
Arctic Seals AB (Familjen Brunqvist) 7,80%
Polynom Investment AB 7,40%
Carl-Magnus Hansson 6,20%
Quinary Investment AB (Johan Qviberg) 4,30%
Svantab AB (Svante Paulsson) 4,30%
Cimex Guide i Lund AB (Styrelseledamoten Anders Nilsson) 4,20%
Carl-Johan Gustafson (VD) 3,70%
I Love Lund AB 3,50%
Almi Invest Syd AB 3,30%

SÅ SER AFFÄRSVÄRLDEN PÅ FÖRHOPPNINGSBOLAG

Vid investeringar i entreprenörsbolag utan intäkter men med högtflygande planer bör man enligt Affärsvärldens åsikt börja med nyckelpersonerna i projektet.

 1. Har nyckelpersonerna rätt incitament och engagemang för att göra det långa och hårda arbete som krävs för att lyckas? Saknas detta incitament kan man ofta stryka aktien som köpkandidat redan här.
 2. Har nyckelpersonerna erfarenhet och historik med sig som gör det troligt att de har rätt förutsättningar för att ta projektet till framgång? Det gör enorm skillnad om entreprenören har relevanta framgångar i bagaget eller ej. Detta är en väldigt subjektiv och därmed svår bedömning men den bakomliggande tanken är robust. Nämligen att en förstklassig ledning med en halvdan affärsidé är långt mycket bättre än en förstklassig affärsidé i händerna på en halvdan ledning.
 3. Hur trovärdig är strategin och produkten? Denna fråga kan besvaras på flera nivåer. Från höftskott till datainsamling i McKinsey-klass. Vi lägger oss på en nivå någonstans där emellan där nedlagd analystid får styras av hur intressant investeringen ser ut att vara i övrigt. En mycket intressant aktie förtjänar en mer grundlig research än ett börsbolag som vi på andra grunder bedömer som helt ointressant. Dessa bedömningsgrunder kan vara saker som frågorna 1–2 ovan eller potentialen, värderingen eller något annat.
 4. Nödvändiga antaganden i optimistiskt scenario. Investeringar i förhoppningsbolag handlar helt och hållet om att skissa på hur uppsidan ser ut och därefter utsätta detta optimistiska scenario för ”konstruktiv kritik”. Om aktien står pall för trycket så kan det vara en intressant investering.

En metod är att lista vilka antaganden man nödvändigtvis måste göra för att det optimistiska scenariot ska besannas. Exempel på sådana antaganden kan vara:

 • Kundtillväxten ökar
 • Positiva forskningsresultat (Life Science)
 • Framgångsrik lansering utomlands
 • Lyckad prospektering (råvarubolag)
 • Inget priskrig från stark konkurrent
 • Nyckelpersonerna klarar att verkställa strategin

Vi ser det alltså som mindre meningsfullt att skissa på det mest sannolika utfallet för en förhoppningsaktie eftersom det utan undantag är att investerarna över tid gör en stor förlust.

Affärsvärldens slutsats

Förhoppningsbolag är svårbedömda och inslaget av oförutsägbarhet är större än för aktier i rörelsedrivande bolag. Som en påminnelse om det stora inslaget av slump så graderar Affärsvärlden sin syn på förhoppningsbolag som sidorna på en tärning. Där tärningsutfallen:

 • 1 eller 2 = Sälj
 • 3 eller 4 = Neutral
 • 5 eller 6 = Köp

Här hittar du alla analyser