Resurs: Den ratade banken

Trots att aktien varit en värdefälla av rang och den operativa utvecklingen är svag så finns det inslag som lockar i nischbanken.
Möbelkedjan MIO är en av Resurs kunder inom Payment Solutions. Bland annat erbjuds delbetalning av möbler.
Resurs holding
Börskurs: 42,00 kr Antal aktier: 200,0 m
Börsvärde: 8 400 Mkr Kapitaltäckning: 15,2% (CT1)
VD: Nils Carlsson Ordförande: Martin Bengtsson

Resurs Holding (42 kr) är en av Nordens större nischbanker. De finansierar sig huvudsakligen genom inlåning från allmänheten under insättningsgaranti. Detta finansierar olika högränteprodukter. Exempel är delbetalningar av produktköp i handeln och privatlån.

Detta är huvudprodukterna i bolagets två stora affärsområden Payment Solutions och Consumer Loans. Därtill finns en försäkringsverksamhet.

Huvudkontor finns i Helsingborg. Resurs har 735 anställda och av utlåningen på drygt 30 miljarder kr finns 51% i Sverige, 19% i Norge, 17% i Finland och 13% i Danmark.

Affärsvärldens huvudscenario 2021E 2022E 2023E
Omsättning 3350 3518 3623
 – Tillväxt -12% 5% 3%
Rörelseresultat 1273 1336,65 1376,75
 – Rörelsemarginal 38% 38% 38%
Resultat efter skatt 967 1016 1046
Vinst per aktie 4,84 5,08 5,23
Utdelning per aktie 4,00 3,00 3,00
Direktavkastning 9,5% 7,1% 7,1%
P/E 8,7 8,3 8,0

Aktien handlades kring 60 kr innan Covid-19-krisen och har långt ifrån återhämtat sig dit. Den operativa utvecklingen ger förvisso inget större stöd till en sådan uppvärdering heller kan man tycka.

Resurs har sedan en tid brottats med avtagande marginaler på sin utlåning. Går man som i diagrammet här nedan tillbaka till 2016, då aktien noterades, är trenden tydlig. De provisioner och ränteintäkter som utlåningen genererar (NBI) har minskat från 11,6 till 7,6% av låneboken under perioden. Ökad utlåningsvolym har hållit vinsterna hyggligt uppe fram till för något år sedan.

Lägre räntor och avkastning är till viss del ett branschfenomen men Resurs är extra hårt drabbade genom att de tappat väldigt mycket i Norge – där bolaget haft 5-7% marknadsandel inom privatlån. Det är välkänt att norrmännen infört tuffare regler för nischbanker. Under 2020 minskade utlåningen i Norge med 25% till 6,5 miljarder kr.

Halvårsrapporten för 2021 var dyster med 14% nedgång i resultatet före skatt, justerat för engångseffekter i jämförelseperioden. Isolerat i Q2 var nedgången 15%. Det är samma trend med låg avkastning på utlåningen som spökar. På plussidan finns låga kreditförluster (2,3%) och viss tillväxt i låneboken. VD Nils Carlsson skriver även om positiva tendenser i Norge där Resurs nu inte längre tappar mer än marknaden.

Möjligen finns även en del tillfälliga Covid-19-effekter ännu i spel. Ett exempel är att volymerna inom säljfinans (Payment Solutions) nu har slagsida mot de stora kunderna inom hemelektronik vilka typiskt sett har mindre bra marginaler för Resurs. Lågt resande är också negativt för provisionsintäkterna i kreditkortsaffären. Här finns hopp om lite bättre siffror i takt med att pandemin försvinner.

Men något avgörande trendbrott i den matta lönsamhetsutvecklingen syns inte i rapporten. Som Resurs står och går ligger intjäningen kring 4,50 kr i vinst per aktie. P/e-talet ligger alltså kring 9.

Efter att Nils Carlsson kom in på VD-posten juni 2020 har ett omställningsarbete påbörjats. Det syftar till att effektivisera bolaget, öka digitaliseringen och hållbarhet. Ett konkret resultat var att 10% av personalen sades upp upp hösten 2020. En ny IT-plattform ska införas och är under upphandling. På hållbarhetssidan erbjuder Resurs ett privatlån till ”hållbara energiinvesteringar i hemmet” i samarbete med Hemma som är ett bolåneinstitut.

Resurs har planer på att knoppa av sin verksamhet inom försäkringar, Solid försäkring, som ett eget börsbolag. Definitivt beslut ska tas under hösten. Solid erbjuder bland annat rese-, produkt-, och vägförsäkringar. Detta är en del av Resurs som får ganska lite uppmärksamhet. En avknoppning kan mycket väl lyfta fram värden som inte syns idag. Solid drar in ca 10% av resultatet.

Resurs flaggar för att bolaget kommer sätta upp nya finansiella mål. Dessa ska presenteras på en kapitalmarknadsdag i slutet av september. De nuvarande målen är bland annat en utlåningstillväxt på 10% per år och en intäktsmarginal (”riskjuterad NBI-marginal exkl. Insurance”) på 10-12%. Detta är alltså siffror Resurs är långt ifrån att nå just nu. Utfallen är +1% respektive 7,6% i år. Så det blir intressant att se om målen justeras ned eller om Resurs styrelse tror att marknaden åter kommer tillåta denna tillväxt och avkastning i framtiden.

Afv:s skiss på de kommande åren tar inte höjd för en sådan positiv utveckling. Här påminner Resurs mer om gammelbank än det fintech-bolag de säkert snarare vill vara. Tillväxten är 3-5%, marginalerna stabila på nuvarande nivå och utdelningen är det som lockar mest med aktien. Direktavkastningen blir över 7% trots att vi antar att Resurs delar ut något mindre framöver än tidigare, bland annat mot bakgrund av investeringsbehov på IT-sidan (bankens kapitalisering är däremot god och stöder ledigt den begränsade utlåningstillväxt som ligger i scenariot).

Resurs är den ratade banken på börsen. Aktien är ned 5% i år. Storbankerna har fått en kursmässig renässans (+17-50% i år) och även mer direkta konkurrenter går starkt som TF Bank (+110%) och Collector (+52%). Detta är inte orimligt givet den operativa utveckling vi belyst ovan. Men är förväntningarna för låga nu? Om man lyfter blicken så pekar vårt scenario på det (se reglage nedan).

Det är också värt att notera att i den mån Norge varit är ett problem inom Resurs så har det blivit mindre. Utlåningen i Norge har minskat från en tredjedel av boken 2017 till under 20% under 2021. Rimligen är det värsta över där? Ett annat plus för aktien är nog avknoppningen av Solid, om den nu sker. Men det ska sägas att vi är osäkra på vilken värdering rörelsen får.

Vi sätter ett köpråd på aktien men det är mer för att förväntningarna känns väl låga på framtiden snarare än att vi tycker bolaget presterar särskilt bra.

Tio största ägare i Resurs Holding Värde (Mkr) Kapital Röster
Waldakt AB 2 437 28,9% 28,9%
Avanza Pension 336 4,0% 4,0%
Erik Selin 280 3,3% 3,3%
Länsförsäkringar Fonder 263 3,1% 3,1%
Swedbank Robur Fonder 196 2,3% 2,3%
Vanguard 191 2,3% 2,3%
Tredje AP-fonden 176 2,1% 2,1%
Livförsäkringsbolaget Skandia 143 1,7% 1,7%
Janus Henderson Investors 141 1,7% 1,7%
Dimensional Fund Advisors 139 1,7% 1,7%
Källa: Holdings

Här hittar du alla analyser