Shortcut Media: Dags för omtagning

Det lilla filmproduktionsbolaget Shortcut Media Group kan lägga ett tungt räkenskapsår till handlingarna. Kan bolaget återgå till lönsam tillväxt under 2019?

Shortcut Media Group (1,78 kr) är ett filmproduktionsbolag som bland annat producerar reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film och efterbearbetning. Koncernen noterades på Spotlight Stock Market 2016 och består idag av fyra dotterbolag. Under 2018 omsatte Shortcut Media 60 Mkr. Börsvärdet är knappt 20 Mkr.

Senast vi på Börsplus skrev om bolaget var för cirka 1,5 år sedan, denna analys går att läsa här. Mycket har dock hänt sedan dess.

Som grafen ovan visar har försäljningen ökat under de senaste åren undantaget 2018 som var ett tufft år för Shortcut Media. Tillväxten har både varit organisk och förvärvsdriven. Vi har listat några viktiga händelser under 2018.

  • Omsättningen under 2018 minskade med 8 procent till 59,7 Mkr (65,3). Rörelseresultatet (Ebita) uppgick till −0,8 Mkr (1,7).
  • Shortcut Media har under det gånga året genomfört en rad effektiviseringar. Bland annat legala samordningar av koncernbolag och minskat antalet kontor för dotterbolagen i Stockholmsområdet.
  • Dotterbolaget Bond Street vann ett stort avtal med Discovery som är värt minst 10 Mkr per år. Avtalet är löpande med sex månaders uppsägningstid och kommer att gälla till minst i början av 2020.
Shortcut Media Group
Börskurs: 1,78 kr
Antal aktier (miljoner): 9,6
Börsvärde: 17 Mkr VD Anders Brinck
Nettoskuld: 2 Mkr Styrelseordförande Anders Uhnér
SvD Börsplus huvudscenario
2018* 2019E 2020E 2021E
Omsättning 60 66 72 80
– Tillväxt -8,5% 10,0% 10,0% 10,0%
Rörelseresultat (Ebita) -5 2 4 6
– Rörelsemarginal (Ebita) -8,4% 3,0% 5,0% 7,0%
Resultat efter skatt -6 1 2 3
Vinst per aktie -0,63 0,08 0,17 0,27
Utdelning per aktie 0,00 0,00 0,00 0,00
Avkastning på eget kapital -20% 3% 6% 8%
Operativt kapital/omsättning 12% 13% 15% 16%
Nettoskuld/EBITA -0,4 1,5 0,9 0,5
P/E -2,8 22,3 10,5 6,6
EV/EBITA -3,8 9,7 5,3 3,4
EV/Sales 0,3 0,3 0,3 0,2
* Resultatet för 2018 är ej på Ebita-nivå.

Omsättningstappet för koncernen beror främst på projektbortfall inom filmproduktion och efterbearbetning. Bolaget har under 2018 sett en minskning i produktion till traditionella TV-kanaler. Detta har främst drabbat området för efterbearbetning, enkelt uttryck redigering och klippning av produktioner.

Enligt statistik från Sveriges Mediebyråer ökade de totala reklaminvesteringarna i Sverige under 2018 med 6,2 procent till 15,2 miljarder kronor. Reklaminvesteringarna för TV-reklam ökade med 11 procent till 5,5 miljarder. Detta pekar på att Shortcut Media tappat marknadsandelar.

Två andra segment där bolaget producerar material inom är sociala medier och online video. Investeringarna inom dessa ökade med 13 procent 2018 jämfört med 2017. Marknadstillväxten inom dessa områden förväntas fortsatt vara god framöver. Enligt vår uppfattning är det framför allt här Shortcut Media vill växa och även verkar ha ett bra erbjudande inom, vilket avtalet med Discovery tyder på.

Även resultatförsämringen under 2018 hänger ihop med försäljningstappet och lägre beläggning. Dessutom har koncernen haft en del kostnader av engångskaraktär kopplat till de effektiviseringar som genomförts under året. Shortcut Media har minskat antalet rörelsedrivande dotterbolag i Stockholm från sex till tre stycken. Då de tre bolagen Shortcut Media Post, Shortcut Media Film och Shortcut Media Graphics numera är sammanslagna till Shortcut Media Produktion.

Därutöver har bolaget minskat antalet kontor i Stockholmsområdet från fyra stycken till två. Den förenklade koncernstrukturen väntas leda till effektivare samarbeten inom koncernen. Bolaget uppger att overhead-kostnaderna (bland annat lokal och administrationskostnader) har minskat med 2 Mkr.

Skillnad K3-redovisning och IFRS

Shortcut Media redovisar till skillnad mot de flesta andra börsbolag enligt K3-regelverket. Detta innebär att de måste skriva av goodwill under maximalt tio år till skillnad från övriga börsbolag som redovisar enligt IFRS. Bolag som redovisar enligt IFRS gör istället en årlig nedskrivningsprövning (impairment test) av goodwill.

Konsekvensen blir i Shortcut Medias fall relativt höga goodwill-avskrivningar som belastar rörelseresultatet. Bolaget framhäver själva Ebita-resultatet (rörelseresultatet före goodwill-avskrivningar) vilket således motsvarar Ebit om bolaget hade redovisat enligt IFRS.

Shortcut Media har tidigare haft en del minoritetsägande i dotterbolagen. Under 2018 har Shortcut Media förvärvat minoritetsandelar i Goodmotion AB (numera sammanslaget med Frost). Samtliga dotterbolag i koncernen förutom Oddway och Bond Street Film är numera helägda. Vår uppfattning är dock att Bond Street Film är det största bolaget i termer av omsättning och marginaler inom koncernen. Shortcut Media äger 65 procent av aktierna i Bond Street Film och 60 procent av Oddway.

Vi uppskattar att Bond Street utgör en tredjedel av omsättningen och att resultatandelen är högre än så. Vi ser det som ett litet minus att det viktigaste bolaget inom gruppen inte är helägt. Framför allt med tanke på att det sannolikt också är det mest lönsamma.

En av de enskilt viktigaste händelserna för Shortcut Media under 2018 var att Bond Street Film vann ett stort avtal med Discovery. Avtalet omfattar trailerproduktion för tv, webb och sociala medier för Discovery Networks tv-verksamheter i Norge och Danmark.

Avtalet är värt 10 Mkr per år och löper med sex månaders uppsägningstid. Avtalet kommer att gälla till minst i början av 2020. Shortcut Media har haft uppstartskostnader om cirka 1,5 Mkr relaterat till avtalet. 1,25 Mkr av dessa har belastat koncernen under andra halvåret 2018, således återstår 0,25 Mkr under Q1 2019, när intäkterna dessutom väntas komma.

1 mars 2019 tillträder Peter Söderlind som operativ chef på Shortcut Media Group. Söderlind kommer närmast från Chimney som är Sveriges största produktionsbyrå. På Chimney har Söderlind varit partner och VD samt kreativ chef.

Utsikter

Shortcut Media har historiskt sett vuxit i linje eller högre än marknadstillväxten undantaget 2018. Målsättningen för 2019 är en tillväxt överstigande 10 procent samt en rörelsemarginal (Ebita) om minst 5 procent. Det långsiktiga marginalmålet är 9 procent på Ebita-nivå.

Vi räknar med att bolaget växer 10 procent och når en rörelsemarginal om 3 procent. En konsultmultipel (vi tycker att Shortcut kan betraktas som ett konsultbolag inom filmproduktion) om 5 gånger resultatet ger en uppsida om drygt 45 procent.

I det optimistiska scenariot räknar vi med att tillväxt och marginal accelererar ytterligare. I ett sådant scenario kan aktien utan problem dubbleras.

Vill det sig illa så fortsätter tillväxten att vara klen samtidigt som den låga beläggningen belastar marginalen (pessimistiskt scenario).

Börsplus slutsats

2018 var ett jobbigt år för Shortcut Media. Bolaget befinner sig i något av ett turn-around läge. En rad effektiviseringar har genomförts och väntas få genomslag under 2019. Det är inte svårt att se stor uppsida i aktien. Vi tror att det skulle kunna vara ett bra köpläge för den riskvillige investeraren. Bolaget är dock litet samtidigt som likviditeten i aktien i stort sett är obefintlig. Rådet blir därmed neutralt.

Shortcut Media Group tio största ägare Andel
Anders Brinck (VD) 19,68%
Avanza Pension 10,54%
Nordnet Pensionsförsäkring 8,37%
Fredrik Larsson 7,69%
Dividend Sweden AB 4,80%
Oskar Arrenius 4,31%
Joakim Ek 3,65%
Mats Jankell (Styrelseledamot) 3,31%
Daniel Zackrisson 2,08%
Bond Street Film Holding AB (SMG:s största dotterbolag) 1,96%
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel finns på www.svd.se. I juli 2019 migrerades denna och ett tusental andra artiklar över från SvD till analystjänsten Börsplus och därefter (april 2020) till Affärsvärlden. I vissa fall har delar av dessa artiklar dessvärre inte följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla tabeller, bilder, formatering eller rutor med tilläggsinfo. Om du vill vara säker på att läsa en artikel med helt fullständig information bör du alltså söka rätt på ursprungsversionen på www.svd.se. Ett enkelt sätt att hitta dit är att via en sökmotor som Google söka på ”SvD Börsplus + [Bolag] och/eller [Rubrik]”.