Balder ökade förvaltningsresultatet under andra kvartalet

Fastighetsbolaget Balder redovisar ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.
Erik Selin.
Erik Selin. Foto: Tobias Ohls
Hyresintäkterna uppgick till 2 131 miljoner kronor (2 026), en ökning med 5,2 % mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 1 615 miljoner kronor (1 573), en ökning med 2,7 % mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 1 310 miljoner kronor (1 211), en ökning med 8,2 % mot föregående år.

Resultatet påverkas positivt av andelar i resultat från intressebolag om 554 miljoner kronor (158). Vidare uppgår orealiserade värdeförändringar av förvaltningsfastigheter till 1 677 miljoner kronor (318) och värdeförändringar av derivat uppgick till 28 miljoner kronor (-50).

”Resultatet från våra intressebolag ökar kraftigt på grund av god utveckling och att fler tillkommit där klart största tillskottet är Entra. Framtidsutsikten för gruppen är fortsatt positiv”, skriver vd Erik Selin.

Resultatet före skatt var 3 278 miljoner kronor (1 544).

Resultatet efter skatt blev 2 618 miljoner kronor (968). Resultat per aktie hamnade på 11,86 kronor (4,51).

Substansvärde per aktie låg på 418,12 kronor (354,98).

”Vi har hittills gjort bedömningen att den bästa totalavkastningen för Balders aktieägare uppnås genom återinvestering av genererade resultat. Målsättningen är även framgent densamma och jag är optimistisk när det gäller möjligheten över tid att kunna fortsätta hitta investeringar med rimligt bra avkastning”, uppger vd Erik Selin.

Balder, Mkr Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Hyresintäkter 2 131 2 026 5,2%
Driftöverskott 1 615 1 573 2,7%
Förvaltningsresultat 1 310 1 211 8,2%
Resultat före skatt 3 278 1 544 112,3%
Nettoresultat 2 618 968 170,5%
Resultat per aktie, kronor 11,86 4,51 163,0%
Substansvärde per aktie, kronor 418,12 354,98 17,8%