Boliden minskade rörelseresultatet mer än väntat

Gruvbolaget Boliden redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Rörelseresultatet var lägre än väntat.

Omsättningen steg 1,2 procent till 13 210 miljoner kronor (13 047). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 12 942.

Rörelseresultatet blev 1 435 miljoner kronor (2 441), väntat rörelseresultat var 1 589. Rörelsemarginalen var 10,9 procent (18,7).

Justerat rörelseresultat utföll på 1 504 miljoner kronor (2 048), väntat var 1 681, med en justerad rörelsemarginal på 11,4 procent (15,7).

“Försämringen jämfört med första kvartalet ifjol berodde främst på lägre halter inom Gruvor. Priser och villkor gav en svagt positiv effekt främst tack vare att en starkare dollar mer än fullt ut kompenserade lägre metallpriser”, skriver bolaget.

Resultatet före skatt var 1 369 miljoner kronor (2 391).

Resultatet efter skatt blev 1 067 miljoner kronor (1 891), analytikerkonsensus 1 175.

Resultat per aktie hamnade på 3,90 kronor (6,91).

Fritt kassaflöde uppgick till -845 miljoner kronor (-323). “Höjda lager föranledda av covid-19 pandemin bidrog negativt. Koncentratlagren har ökats för att säkerställa råvarutillförseln till smältverken i en tid av ökad osäkerhet på koncentratmarknaderna. De ökade lagren av färdigmetall förklaras av vissa fördröjningar av externa transporter till följd av covid-19 pandemin”, skriver bolaget.

Rörelseresultatet inom Boliden Gruvor minskade till 318 miljoner kronor (1 353). “Resultatminskningen mot såväl ifjol som föregående kvartal drevs av betydligt lägre metallpriser och lägre halter. Till följd av en förhöjd korttidsfrånvaro kopplat till covid-19 bedöms de tidigare kommunicerade målen om produktionstakt på 45 miljoner ton/år i Aitik och 9,5 miljnoner ton/år i Kevitsa att nås först under det tredje kvartalet innevarande år”, skriver bolaget.

Aitiks anrikade volym var i nivå med föregående kvartal. Hög korttidsfrånvaro samt ovanligt svåra vinterförhållanden påverkade negativt.

Taras anrikning var väsentligt lägre till följd av produktionsstopp hänförliga till ett haveri på ett malmtransportband samt restriktioner relaterade till covid-19.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här