Börsens mest högtflygande aktievärderingar

I en ny sammanställning listar SIX News ett urval av de högsta bolagsvärderingarna man kan finna på de svenska aktielistorna just nu, sett till högsta EV/sales på bakåtblickande rullande 12-månadersbasis.

Bland bolagen med börsvärden över 500 miljoner kronor finner vi totalt nio bolag vars historiska nettoomsättning är relativt sett låg, eller som helt saknar nettoomsättning i dagsläget.

Bland de förstnämnda finner man bland annat biometribolagen och småspararfavoriterna Fingerprint Cards och Precise Biometrics. Till de senare hör ett antal läkemedelsforskningsbolag.

Vid snabb anblick innefattar karakteristiska kännetecken för bolagsgruppen hög till mycket hög tillväxttakt (från en mycket låg omsättningsbas), kraftigt negativa rörelsemarginaler, svaga kassaflöden och begränsat nedsidesskydd på balansräkningssidan.

Generellt kan sägas att det inte är omöjligt att börsspekulanternas förhoppningar uppfylls eller till och med överträffas i högvärderade bolag med låga nuvarande intäkter. Men givet att nyemissioner är en viktig finansieringskälla för kassaflödessvaga bolags tillväxt bör upprätthållande av aktiekurserna i flera av fallen vara en viktig parameter för att inte investerarnas förhoppningar ska grusas längs med resan.

SIX News har gjort listan över bolag med riktigt höga förväntningar inbyggda i aktiekurserna.

Vi tar utgångspunkt i Sverigelistade bolag med stamaktiebörsvärden överstigande 500 miljoner kronor. Vi söker i denna grupp efter högsta EV/sales på bakåtblickande rullande 12-månadersbasis, det vill säga nettoskuldjusterade företagsvärden, EV, i förhållande till nettoomsättning, sales. Vi sätter en nedre EV/sales-gräns vid multipeln 20.

Listan toppas, efter fallande företagsvärde, av biometribolagen Fingerprint Cards och Precise Biometrics överst, båda två riktiga småspararfavoriter med Avanza och Nordnet långt upp i ägarlistorna.

För aktier i Fingerprint betalar investerare 24 gånger dess bakåtblickande nettoomsättning, vilket ger företaget en implicit företagsvärdering på snart närmare 9 miljarder kronor, före optionsutspädning. Fingerprint har uppvisat en stark omsättningstillväxt under den rullande 12-månadersperioden, på +239 procent, och är det enda av bolagen med betydande omsättning. Men med en ebit-marginal på cirka 39 procent har man samtidigt varit långt ifrån breakeven på rörelseresultatnivå.

På senare tid har Fingerprint-aktien fått förnyat bränsle av bland annat meddelade ordrar och en ny, höjd, omsättningsprognos på cirka 2,2 miljarder kronor för helåret 2015. Når Fingerprint hela vägen fram till 2,2 miljarder faller EV/sales efter årsskiftet till närmare 4. Det förutsätter dock att biometribolagets expansion inte bränner mer kassa med emission av ännu fler aktier och/eller uppbyggande av räntebärande skulder som följd (vilket sväller EV).

Precise har inte sett samma starka intäktstillväxt som Fingerprint, är betydligt mindre omsättningsmässigt och har en ebit-marginal som motsvarar 1,5 negativa rörelseresultatkronor per omsättningskrona. Trots det värderas biometribolaget till 31 gånger försäljningen, alltså högre än Fingerprint. Precise har själva satt upp målet att nå fram till ett positivt rörelseresultat under fjärde kvartalet i år.

Därefter följer Aktietorget-noterade vattenreningsbolaget Josab som värderas till 57 gånger omsättningen. Ebit-marginalen är -48 procent så varje omsättningskrona ger i runda slängar en halv förlustkrona före finansnetto och skatt. Josab har guidat om att dess resultat ska “förbättras” under 2015 jämfört med 2014, då man förlorade knappt 4 miljoner kronor från rörelseresultatnivå och nedåt.

Minsta bolag som kom med börsvärdesmässigt blev First North-noterade Avtech, verksamma inom digitala flygledningstjänster. Bolaget har 59-procentig omsättningstillväxt men en ebit-marginal på -59 procent. För Avtech betalar investerarna 39 gånger nettoomsättningen. Avtech spådde i senaste rapporten lönsamhet på månadsbasis i tredje kvartalet i år.

 

HÖGT VÄRDERADE LÄKEMEDELSFORSKNINGSBOLAG
———————————————

Ovan återfanns även i WntResearch, Pledpharma och DexTech Medical åtminstone tre mindre läkemedelsforskningsbolag vilka helt saknade intäkter under den senaste 12-månadersperioden. Till gruppen forskningsbolag kan även Oasmia och Active Biotech räknas, vars små nuvarande intäkter ger EV/sales-multiplar på 809 respektive 64.

På ett generellt plan kan konstateras att det inte är överraskande att individuella bolag i sektorn åsidosätts mycket stora företagsvärden på en börs – att så sker är givet så länge investerare på marginalen tror på forskningens framtidspotential. Generaliserar man grovt kan forskningsbolagen liknas vid köpoptioner på underliggande forskning – sannolikheten för betydande framgångar är låg och flertalet projekt når aldrig kommersialisering, men ett fåtal når hela vägen fram och ger då belöningar som kompenserar för en hel del bakslag på portföljnivå.

Huruvida aktörerna som handlar upp värderingarna på Stockholmsbörsens och svenska smålistors forskningsbolag är kunniga och långsiktiga investerare som gör rimliga riskbedömningar är en stor och viktig fråga som faller utanför denna snabbgenomgång.

 

 

nullnullOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här