Elanders redovisar en kraftig resultatökning – återinför utdelningen

Tjänstebolaget Elanders redovisar en kraftig resultatökning i fjärde kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Utdelningen föreslås bli återinförd.
Elanders VD Magnus Nilsson
Elanders VD Magnus Nilsson.
Nettoomsättningen sjönk 0,6% till 2 886 miljoner kronor (2 904). Den organiska tillväxten var 5,5%.

Justerad ebita ökade till 256 miljoner kronor (169), vilket var en förbättring med 51%. Den justerade ebita-marginalen ökade till 8,9 (5,8)%.

Rörelseresultatet blev 243 miljoner kronor (-25), med en rörelsemarginal på 8,4%.

Justerat rörelseresultat utföll på 243 miljoner kronor (155), med en justerad rörelsemarginal på 8,4% (5,3).

Resultatet före skatt var 211 miljoner kronor (-59).

Resultatet efter skatt blev 156 miljoner kronor (82), en ökning med 90,2% mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 4,33 kronor (-1,13).

Styrelsen föreslår en utdelning på 3,10 kronor per aktie (0,00).

Bolaget lämnar ingen prognos för 2021.

”Jag är väldigt nöjd med att vi trots covid-19-pandemin lyckas prestera vårt bästa helårsresultatnågonsin. Under ett verkligen turbulent år har vi också lyckats förbättra våra marginaler och minska skuldsättningen kraftigt. Vi kunde se en fortsatt stark återhämtning från alla våra kundsegment i fjärde kvartalet och båda affärsområdena, Supply Chain Solutions och Print & Packaging Solutions, presterade klart bättre än samma period föregående år”, kommenterar VD Magnus Nilsson i bokslutskommunilkén.

”Inför 2021 är vi fortsatt optimistiska även om vi får räkna med att de åtgärder som nu görs för att minska smittspridningen av covid-19 kan påverka vårt resultat negativt. Signalerna vi får just nu från majoriteten av våra största kunder är att de räknar med att kunna köra normalt i första kvartalet om inte nedstängningarna fortsätter för långt in i februari-mars. Om svenska kronan fortsätter att stärkas under 2021 mot exempelvis euro och amerikanska dollar kan det till viss del sätta press på resultatet, då intjäningen huvudsakligen är i dessa valutor. Däremot får vi en positiv effekt på nettoskulden, som primärt är i euro. Med en stärkt finansiell ställning ser vi nu ännu större möjligheter att göra förvärv framöver. Särskilt intressant är kompletterande förvärv inom Life Cycle Management samt bolag med en hög andel värdeadderande tjänster”, fortsätter Magnus Nilsson.

Elanders, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 2 886 2 904 -0,6%
Rörelseresultat 243 -25
Rörelsemarginal 8,4%
Rörelseresultat, justerat 243 155 56,8%
Rörelsemarginal, justerad 8,4% 5,3%
Resultat före skatt 211 -59
Nettoresultat 156 82 90,2%
Resultat per aktie, kronor 4,33 -1,13
Utdelning per aktie, kronor 3,10 0,00