FI beslutar om ändrad tillämpning av kapitalkraven för svenska banker

Finansinspektionen, FI, har beslutat om en ändrad tillämpning av kapitalkraven för svenska banker för att anpassa dessa krav till EU:s så kallade bankpaket. Det skriver myndigheten i ett pressmeddelande.
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Bankpaketet om riskreducerande åtgärder innebär ändringar i regelverket om kapitaltäckning och hantering av banker i kris. Syftet är att stärka bankernas motståndskraft mot kriser och säkerställa att samhällskritiska verksamheter kan upprätthållas vid en kris.

Kapitaltäckningsreglerna bestäms genom en förordning (tillsynsförordningen) som är direkt tillämplig i Sverige och ett direktiv (kapitaltäckningsdirektivet) som genomförs i svensk rätt genom lagar och FI:s föreskrifter. De svenska lagändringarna har ännu inte beslutats men förslagen finns klara i propositionen ”Ändringar i regelverket om kapitaltäckning” (prop. 2020/21:36).

Den 25 september offentliggjorde FI en remisspromemoria. I den promemoria som FI nu publicerar har FI beaktat och besvarat de inkomna svaren.

Promemorian beskriver bland annat hur FI avser tillämpa kapitalkraven. Den beskriver också några av de större förändringar som framgår direkt av tillsynsförordningen och förslaget till svensk lagstiftning. Bland annat framgår av promemorian att:

* FI kommer formellt att fatta enskilda beslut om pelare 2-krav för varje bank
* systemriskbufferten och O-SII-bufferten blir summerbara
* FI sänker O-SII-bufferten på gruppnivå för de tre storbankerna från 2 till 1 procent och behåller systemriskbufferten för storbankerna på 3 procent
* det införs en pelare 2-vägledning
* det införs ett bruttosoliditetskrav.