Loomis tappade vinst

Loomis fortsätter att vidta åtgärder för att stärka finanserna. Kontanthanteringsbolaget minskade omsättningen och minskade nettovinsten, jämfört med samma kvartal i fjol.

Loomis omsättning sjönk 18,5 procent till 4 239 miljoner kronor (5 204).

Ebita-resultatet uppgick till 202 miljoner kronor (607), med en ebita-marginal på 4,8 procent (11,7).

Resultatet före skatt var 42 miljoner kronor (489).

Resultatet efter skatt blev 2 miljoner kronor (367).

Resultat per aktie hamnade på 0,02 kronor (4,89).

”Loomis finansiella ställning är stark men vi har vidtagit och kommer att fortsätta vidta åtgärder i syfte att stärka den finansiella uthålligheten. Styrelsen föreslog inför årsstämman att ingen aktieutdelning sker för 2019 och meddelade samtidigt att slutligt ställningstagande om utdelning förväntas ske på en extra bolagsstämma senare under året när konsekvenserna av pandemin bättre kan överblickas”, skriver vd och koncernchef Patrik Andersson.

De väsentliga avvikelserna mot andra kvartalet i fjol är relaterade till pandemin som påverkat Loomis starkt negativt under andra kvartalet.

Pandemin hade större påverkan på verksamheten i Europa jämfört med USA.

”Pandemin sätter stor press på samhället och vår verksamhet men det är vår ambition att ta tillfället i akt och stärka vår position på samtliga marknader. Vi är väl rustade och jag är övertygad om att de initiativ vi tagit kommer att ge goda resultat”, fortsätter Andersson.

Loomis, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 4 239 5 204 -18,5%
EBITA 202 607 -66,7%
EBITA-marginal 4,8% 11,7%
Rörelseresultat 554
Rörelsemarginal 10,6%
Resultat före skatt 42 489 -91,4%
Nettoresultat 2 367 -99,5%
Resultat per aktie, kronor 0,02 4,89 -99,6%

Konsensusdata från Factset