Oförändrat förvaltningsresultat för Heba

Fastighetsbolaget Heba redovisar ett oförändrat förvaltningsresultat i andra kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Hyresintäkterna minskade något.
Foto: Chris Cross
Hyresintäkterna sjönk till 98,1 miljoner kronor (99,8), en minskning med 1,7 procent mot föregående år.

Driftnettot steg till 70,3 miljoner kronor (69,5), en ökning med 1,2 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 48,0 miljoner kronor (48,2), en marginell minskning med 0,4 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 33,6 miljoner kronor (54,2). Här ingår resultat av fastighetsförsäljning med noll miljoner kronor (2,8), värdeförändringar på fastigheter med -4,1 miljoner kronor (27,1) och värdeförändringar på räntederivat med -10,3 miljoner kronor (-23,9).

Resultatet efter skatt blev 24,7 miljoner kronor (112,7). Resultat per aktie hamnade på 0,30 kronor (1,37), vilket innebär en minskning med 78,1 procent mot föregående år.

Substansvärde per aktie steg till 82,21 kronor (74,88) per den 30 juni.

– Heba har nu under ett antal år jobbat med tillväxt och förnyelse av beståndet. Med den investeringstakten och redan befintlig projektportfölj bör vi inom en femårsperiod passera
5 000 lägenheter, öka förvaltningsresultatet med 70 procent, erhålla en överskottgrad en bit över 70 procent och en direktavkastning på över 3 procent. Om marknaden fortsätter att ha
samma genomsnittliga värdetillväxt som de senaste 15 åren kommer vi att kunna passera ett fastighetsvärde på över 20 miljarder 2025, det vill säga en fördubbling mot idag. Med det som ingångsvärde och många pågående spännande diskussioner om ytterligare nya markanvisningar
och samarbetsprojekt med Åke Sundvall Byggnads AB ser framtiden för Heba onekligen ljus ut, kommenterar vd Patrik Emanuelsson i delårsrapporten.

Heba, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Hyresintäkter 98,1 99,8 -1,7%
Driftöverskott 70,3 69,5 1,2%
Förvaltningsresultat 48,0 48,2 -0,4%
Resultat före skatt 33,6 54,2 -38,0%
Nettoresultat 24,7 112,7 -78,1%
Resultat per aktie, kronor 0,30 1,37 -78,1%
Substansvärde per aktie, kronor 82,21 74,88 9,8%
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här