Projektengagemang vänder till vinst

Teknikkonsulten Projektengagemang redovisar för det fjärde kvartalet en minskad omsättning men vänder till vinst jämfört med året innan. Ingen utdelning föreslås.
Omsättningen sjönk 17,5% till 286,5 miljoner kronor (347,4). Minskningen beror huvudsakligen på bolagets tidigare genomförda åtgärdsprogram samt ett försämrat marknadsläge på grund av covid-19. Kalendereffekten hade en positiv påverkan med 5,1 miljoner kronor på omsättningen.

Ebita-resultat blev 16,5 miljoner kronor (-23,5), med en ebita-marginal på 5,8%.

Justerat ebita-resultat blev 16,5 miljoner kronor (1,7).

Rörelseresultatet blev 15,8 miljoner kronor (-26,3), med en rörelsemarginal på 5,5%. Den positiva resultatutvecklingen beror på en förbättrad effektivitet och högre debiteringsgrad. Bolaget har också minskat de administrativa kostnaderna jämfört med i fjol och samtliga tre av segmenten har uppvisat bättre eller betydligt bättre resultat än förra året, heter det.

Resultatet före skatt var 12,7 miljoner kronor (-29,4).

Resultatet efter skatt blev 6,1 miljoner kronor (-33,6), och per aktie 0,26 kronor (-1,35).

Under fjärde kvartalet fortsatte covid-19 att göra sig kännbar på Projektengagemang. Det gjorde att bolaget fick anpassa organisationen utifrån marknadsförutsättningarna, vilket ledde till att cirka 70 medarbetare har fått sägas upp, uppger VD Helena Hed i rapporten.

Hed säger vidare att förväntningarna är att marknadsläget långsamt ljusnar till under året med tonvikt på andra halvåret.

Projektengagemang, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 286,5 347,4 -17,5%
EBITA 16,5 -23,5
EBITA-marginal 5,8%
EBITA, justerat 16,5 1,7 870,6%
Rörelseresultat 15,8 -26,3
Rörelsemarginal 5,5%
Resultat före skatt 12,7 -29,4
Nettoresultat 6,1 -33,6
Resultat per aktie, kronor 0,26 -1,35
Utdelning per aktie, kronor 0 0