Räntemarknaden får tummen ned av aktörerna

Det är fler aktörer som anser att räntemarknaden generellt fungerar dåligt eller mycket dåligt jämfört med de som tycker att marknaden fungerar bra.

Det framgår av Riksbankens enkät bland aktörer på de svenska ränte- och valutamarknaderna.

“Bristen på likviditet, i spåren av skärpta regleringar och Riksbankens statsobligationsköp, uppges liksom tidigare vara det främsta skälet till detta”, skriver Riksbanken.

Enkäten visar vidare att aktörerna bedömer att en upptrappning av handelskonflikten mellan USA och Kina, och en global konjunkturavmattning, är det som främst skulle påverka det svenska finansiella systemet negativt.

Andra riskfaktorer är bland annat den svenska bostadsmarknaden, ett oordnat brittiskt utträde ur EU, kredit- och likviditetsrisker liksom cyberrisker och skärpta regelsystem som påverkar marknadens funktionssätt.

Riksbanken noterar vidare att de aktörer som minskat sitt risktagande hänvisar till den internationella osäkerheten som en av anledningarna.

“Det är framför allt marknadsgaranter som minskat sin risk medan investerare i stället ökat sin i en jakt på avkastning. En majoritet av aktörerna beskriver dock sitt risktagande som lågt eller neutralt”, skriver Riksbanken.

Enkätsvaren visar också att de flesta aktörerna anser sig vara väl förberedda att hantera kredit- och motpartsrisker, marknadsrisker och likviditetsrisker. Däremot anser endast var tredje aktör att man är väl förberedd på att hantera cyberrisker och ännu färre, var femte, anser sig vara väl förberedd på att hantera klimatrelaterade risker.

Beträffande valutahandeln i svenska kronor upplever hälften av aktörerna att den fungerar väl, och bara var sjunde aktör anser att den fungerar dåligt.

“Flera aktörer menar att en mindre expansiv penningpolitik – med högre reporänta och minskade köp och innehav av statsobligationer – skulle få så väl valuta- som räntemarknaden att fungera bättre”, noterar Riksbanken.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.