Riksbanken påbörjar övergång till helt egenfinansierad valutareserv

Riksbanken meddelar att de ersätter extern finansiering av valutareserven genom att från och med februari 2021 fram till december 2023 köpa utländsk valuta på valutamarknaden.
Foto: Hasse Holmberg / TT
Köpen kommer att ske i jämn takt, betalas med svenska kronor och i genomsnitt uppgå till cirka 5 miljarder kronor per månad.

Samtidigt avser Riksbanken att återbetala de valutalån som upptagits av Riksgälden i den takt de förfaller.

På så sätt får Riksbanken en mer ändamålsenlig långsiktig finansiering av valutareserven. Förändringen har inte något penningpolitiskt syfte.

Valutareserven finansieras i dag på två olika sätt: dels genom Riksbankens egen finansiering som består av eget kapital, utgivna sedlar och mynt samt inlåning från banker, dels genom lån av utländsk valuta på den internationella kapitalmarknaden via Riksgälden. I ett internationellt perspektiv är det ovanligt att centralbanker finansierar en stor andel av valutareserven genom upplåning av utländsk valuta, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.