RNB förbättrar redovisat rörelseresultat

Klädkedjan RNB redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.
RNB
Omsättningen sjönk 41,0% till 325,8 miljoner kronor (552,0). Jämförbar försäljning i alla länder för koncernen minskade med -32,8%.

Bruttovinsten blev 162,6 miljoner kronor (242,6), med en bruttovinstmarginal på 49,9% (43,9).

Rörelseresultatet blev -16,7 miljoner kronor (-100,5).

Rörelseresultat, exklusive redovisningsstandarden IFRS 16 och nedskrivning goodwill, uppgick till -47 miljoner kronor (-36).
Resultatet före skatt var -48,6 miljoner kronor (-106,4).

Resultatet efter skatt blev -50,1 miljoner kronor (-106,2).

Resultat per aktie hamnade på -0,49 kronor (-3,13).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 10,1 miljoner kronor (-43,6).

RNB var fortsatt påverkad av coronakrisen under det fjärde kvartalet om än i mindre utsträckning än i det tredje kvartalet. Företagsrekonstruktionerna har fortgått enligt plan och i det arbetet har verksamheterna omstöpts och är nu i bra form när rekonstruktionerna kommer att avslutas i början av november, skriver bolaget i rapporten.

Jämförbar försäljning i september var -20% lägre, där butiksförsäljningen var -26% lägre medan e-handel ökade med 23% jämfört med samma månad föregående år. Dock har alla verksamheterna anpassats efter en lägre försäljning, uppger bolaget.

Försäljningen i kvartal ett och troligen även kvartal två kommer att bli påverkad av covid-19 men omfattningen är svår att bedöma i nuläget på grund av den föränderliga situationen.

RNB, Mkr Q4-2019/2020 Q4-2018/2019
Nettoomsättning 325,8 552,0
Bruttoresultat 162,6 242,6
Bruttoresultatmarginal 49,9% 43,9%
Rörelseresultat -16,7 -100,5
Resultat före skatt -48,6 -106,4
Nettoresultat -50,1 -106,2
Resultat per aktie, kronor -0,49 -3,13
Kassaflöde från löpande verksamhet 10,1 -43,6