SBB ökade förvaltningsresultatet kraftigt – lämnar vinstprognos för 2021

Fastighetsbolaget SBB redovisar en kraftig ökning av förvaltningsresultatet i första kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Hyresintäkterna var däremot i princip oförändrade. Bolaget ger en vinstprognos för helåret 2021 på 5,15 kronor per A- och B-aktie.
SBB:s Ilija Batljan.
Ilija Batljan. Foto: SBB
Hyresintäkterna backade till 1 325 miljoner kronor (1 341), en minskning med 1,2% mot föregående år.

Driftnettot minskade till 858 miljoner kronor (895), en minskning med 4,1% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 615 miljoner kronor (319), en ökning med 92,8% mot föregående år. I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade kostnader om -43 miljoner kronor (-147).

Resultatet före skatt var 3 117 miljoner kronor (1 695). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 2 333 miljoner kronor (1 628) och värdeförändringar på finansiella instrument med 163 miljoner kronor (-252).

Resultatet efter skatt blev 2 735 miljoner kronor (1 372), en ökning med 99,3% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,75 kronor (0,93), vilket innebär en ökning med 88,2% mot föregående år.

Substansvärdet, mätt som EPRA NAV, steg till 31,23 kronor per aktie (19,52) den 31 mars.

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 389 miljoner kronor (421).

SBB ger prognosen för helåret 201 att resultatet per A- och B-aktie förväntas bli 5,15 kronor per aktie.

”Jakten på trygga och hållbara tillgångar kommer att intensifieras under åren som kommer. Detta kommer att gynna SBB:s trygga kassaflöden och hållbara affärsmodell. En högre inflation skulle troligen också bli till fördel för långa, trygga och med lång räntebindning inboxade reala kassaflöden. Jag poängterade i inledningen att resultatet för första kvartalet och intjäningsförmågan indikerar att vi i år kan leverera ett resultat om 5,15 kronor per stamaktie A och B. Enligt intjäningsförmågan utgör förvaltningsresultatet 2,55 kronor per stamaktie A och B och resultat från value-add-strategierna 1,54 kronor per stamaktie A och B av den framräknande intjäningen för 2021. SBB har goda förutsättningar till fortsatt stark tillväxt i Norden samtidigt som det finns alla förutsättningar att lyfta blicken och bli en stark aktör inom social infrastruktur också i en europeisk kontext. Det är bara att fortsätta jobba hårt”, kommenterar Ilija Batljan, grundare och VD i SBB i delårsrapporten.

SBB, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Hyresintäkter 1 325 1 341 -1,2%
Driftöverskott 858 895 -4,1%
Förvaltningsresultat 615 319 92,8%
Resultat före skatt 3 117 1 695 83,9%
Nettoresultat 2 735 1 372 99,3%
Resultat per aktie, kronor 1,75 0,93 88,2%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor 31,23 19,52 60,0%