IMF: Svaga utsikter för kommersiella fastigheter kan hota stabiliteten

Utsikterna för kommersiella fastigheter har försvagats i och med pandemin och detta är ett hot mot stabiliteten inom finanssektorn. Det skriver IMF i ett blogginlägg.
Tomt kontor
Region Stockholm ändrar sin strategi för kontorsytorna. Foto: Unsplash

I och med coronapandemin och den trend som följt med distansarbete har efterfrågan för kommersiella fastigheter, och då särskilt kontor, retail och hotell-segmenten, sjunkit. Men utöver den mer direkta påverkan har även utsikterna för kommersiella fastigheter försvagats. Det skriver IMF i ett blogginlägg.

Detta är ett möjligt hot mot den bredare finansiella stabiliteten, skriver de. Sektorn är stor, dess prisrörelser brukar reflektera den bredare makro-politiska bilden och den lutar sig starkt emot skuldfinansiering.

I många ekonomier består bankers låneportföljer till en signifikant del av kommersiella fastighetsexponeringar. Ett nedåttryck för fastighetspriserna kan försämra fastighetsbolagens kreditkvalitet och i sin tur försämra långivarnas balansräkningar.

Vidare diskuteras att obalanser i fastighetsprissättningen har ökat och att dessa kan förstärka nedsidesriskerna för framtida BNP-tillväxt. Obalanserna väntas emellertid minska i och med att ekonomin får mer momentum. Dock kommer potentiella strukturella förändringar i den kommersiella fastighetsmarknaden utmana sektorn. En beständig ökning av vakanserna med 5 procentenheter kan leda till ett fall i fastigheters så kallade ”fair value” om 15% på fem år.