Vinstras för Södra

Södra gjord en betydligt lägre vinst under andra kvartalet men framhåller god underliggande efterfrågan vilket anses ge goda möjligheter på sikt.

Skogsägarföreningen Södra redovisar en lägre omsättning och betydligt lägre vinst under andra kvartalet jämfört med fjolårsperioden.

Omsättningen sjönk 12,6 procent till 5 416 miljoner kronor (6 199).

Den negativa omsättningsutvecklingen förklaras av betydligt lägre prisnivåer, medan leveransvolymerna översteg föregående år både för barrsulfatmassa och sågade trävaror, skriver Södra.

Rörelseresultatet blev 221 miljoner kronor (861), med en rörelsemarginal på 4,1 procent (13,9).

“Rörelseresultatet för kvartalet är i linje med förväntningarna och avspeglar den fortsatt relativt svaga prisbilden för främst marknadsmassa men även för sågade trävaror”, kommenterar bolaget.

Resultatet före skatt var 167 miljoner kronor (837).

Resultatet efter skatt blev 143 miljoner kronor (727), en minskning med 80,3 procent mot föregående år.

Kassaflödet efter investeringar uppgick till –59 miljoner kronor (515).

Under framtidsutsikter skriver bolaget att effekterna av covid-19-pandemin är svårbedömda och att osäkerheten är stor i det korta perspektivet vad gäller framtida konjunktur- och prisutveckling.

”Dock står det klart att Södras resultat för 2020 kommer att påverkas negativt av pågående pandemin, samtidigt som koncernen vidtar de åtgärder som krävs för att minimera de negativa effekterna. Det finns en god underliggande efterfrågan på skogsbaserade produkter i den pågående omställningen mot en mer hållbar bioekonomi, vilket gör att utsikterna på medellång och lång sikt alltjämt bedöms vara mycket goda.”

Södra, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 5 416 6 199 -12,6%
Rörelseresultat 221 861 -74,3%
Rörelsemarginal 4,1% 13,9%
Resultat före skatt 167 837 -80,0%
Nettoresultat 143 727 -80,3%


    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här