Vitrolife ökade rörelseresultatet mer än väntat

Medicinteknikbolaget Vitrolife redovisar intäkter i linje med förväntat under fjärde kvartalet 2020. Rörelseresultatet kom in högre än analytikernas förväntningar medan utdelningen kom in lägre än konsensus.
Vitrolife
Vitrolife utvecklar och säljer produkter och system för fertilitetsbehandling, alltså provrörsbefruktning. Huvudkontoret ligger i Göteborg och bolaget har cirka 400 anställda.

Nettoomsättningen sjönk 6,6& till 382 miljoner kronor (409). Utfallet var 0,8& lägre än Factset analytikerkonsensus som låg på 385 miljoner kronor.

Ebitda-resultat blev 164 miljoner kronor (160), med en ebitda-marginal på 42,9% (39,1).

Rörelseresultatet blev 147 miljoner kronor (131), vilket är 14,0% bättre än det väntade rörelseresultatet på 129 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var 38,5% (32,0).

Resultatet före skatt var 138 miljoner kronor (123).

Resultatet efter skatt blev 108 miljoner kronor (96). Resultat per aktie hamnade på 0,99 kronor (0,89).

Styrelsen föreslår en utdelning på 0,80 kronor per aktie (0), vilket är 32,2% lägre än förväntningarna på 1,18 kronor.

Vitrolife mottog efter årsskiftet information att en civilrättslig stämningsansökan i Tyskland lämnats in mot bolaget av Ares Trading avseende påstått patentintrång rörande tre patent inom Time-lapseområdet. Vitrolife kommer att bestrida stämningen. Vitrolife är sedan tidigare involverad i en överklagansprocess av två av de tre berörda patenten inom EU. Vitrolife har inte inkluderat någon reservation för stämningen i bokslutet då bolaget gör bedömningen att inget patentintrång inträffat.

– Bolaget uppskattar utifrån nuvarande försäljningsnivå, trenden under fjärde kvartalet och de signaler som bolaget erhållit från kunder att även första kvartalet 2021 kommer att påverkas negativt av minskad efterfrågan till följd av covid-19. Den ökade smittspridningen av covid-19 ökar osäkerheten kring återhämtningen. Bolaget bedömer att kliniker kommer att prioritera återgång till normal drift före investeringar varför återhämtningen avseende engångsprodukter förväntas fortsatt gå snabbare än för kapitalvaror, kommenterar VD Thomas Axelsson.

+ Bolaget uppskattar att de allra flesta patienter som nu skjuter upp IVF-behandlingar kommer att genomföra dessa vid ett senare tillfälle, vilket kan innebära att det blir ett uppdämt behov av IVF-behandlingar efter krisen. Företaget uppskattar att de långsiktiga marknads-utsikterna i huvudsak är oförändrade och Vitrolife förväntar sig därför en kontinuerligt växande marknad, som i monetära termer förväntas växa med 5-10% per år under överskådlig framtid, avslutar Thomas Axelsson.

Vitrolife, Mkr Q4-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 382 385 -0,8% 409 -6,6%
EBITDA 164 160 2,5%
EBITDA-marginal 42,9% 39,1%
Rörelseresultat 147 129 14,0% 131 12,2%
Rörelsemarginal 38,5% 33,5% 32,0%
Resultat före skatt 138 123 12,2%
Nettoresultat 108 96 12,5%
Resultat per aktie, kronor 0,99 0,89 11,2%
Utdelning per aktie, kronor 0,80 1,18 -32,2% 0

Konsensusdata från Factset