Obstecare: I väntans tider

Obstecares AFL-system kan tidigt identifiera potentiellt svåra förlossningar. Bolaget hoppas på genombrott i USA. Det är inte otänkbart men svaga finanser är ett hinder på vägen att övervinna.

Obstecare (3,70 kr) är ett medicinteknikbolag med bas i Solna och bakgrund i forskning kring problematiska förlossningar vid Karolinska Institutet. Aktien noterades i början av 2018 till kursen 3,80 kronor och det är ungefär där den befinner sig idag också.

Inför noteringen synade vi bolaget och lutade åt det positiva hållet även om det inte blev något rent köpråd.

Långdragna förlossningar beror oftast på värksvaghet. Cirka 40 procent av alla förstföderskor drabbas och många av dessa förlossningar slutar med kejsarsnitt. Det tar resurser i anspråk och är inte bra för varken barnet eller mamman.

Obstecares har utvecklat ett övervakningssystem, AFL, som lovar att identifiera potentiellt svåra förlossningar tidigt. Detta sker genom mätning av halten mjölksyra i fostervattnet. Är halten hög minskar livmoderns kapacitet och värkarna blir svaga.

Genom att ha ett värde på mjölksyrehalten kan förlossningspersonalen fatta bättre beslut om vilka insatser som krävs. Till exempel kan värkstimulerande dropp individanpassas. Fel dos kan vara skadligt för mamma och barn.

AFL har testats i flera kliniska studier med bra resultat. Totalt finns data från fler än 5000 förlossningar. AFL består av mätprober och analysutrustning. Produkten är CE-märkt och säljs som medicintekniskt instrument på den europeiska marknaden.

Obstecare fick en ganska besvärlig start som noterat bolag. Listningsemissionen tecknades bara till 64 procent och inbringade endast 9 av planerade 14 Mkr i kapital. Vi tog upp underfinansiering som en risk i vår analys eftersom väldigt många mindre förhoppningsbolag var ute med hoven samtidigt som Obstecare.

ObsteCare Mars 2019
VD: Johan Itzel
Styrelseordförande: Christina Hugosson
Antal anställda: 4,5 heltidstjänster
Nyckelpersoners ägande: Cirka 13 %
Lista: Spotlight Stockmarket
Aktiekurs: 3,70 kr
Antal aktier ink. utspädn: 13,4 miljoner
Börsvärde: 50 Mkr
Nettokassa: 4 Mkr
Resultatnivå, årstakt: Cirka -5 Mkr
Källa: SvD Börsplus /Bolaget Räknat på max antal aktier.

Börsplus syn på Obstecare

Det här är en förhoppningsaktie, alltså ett entreprenörsdrivet utvecklingsbolag med minimala intäkter och högtflygande planer. Analys av förhoppningsbolag kräver andra metoder än vanliga börsaktier (se faktaruta längst ner). Plus insikten att det vanligaste utfallet är att investerarna förlorar nästan hela insatsen.

———

1. Incitament nyckelpersoner

Nyckelpersoner äger cirka 13 procent av Obstecare. Störst ägande har vd Johan Itzel med drygt 10 procent av aktierna.

Intressant är att storägare Peder Månsson de senaste månaderna ökat sitt ägande från knappt 19 procent till 20 procent av aktierna. Peder Månsson har ingen aktiv roll i bolaget.

2. Track record nyckelpersoner

Vd Johan Itzel har lång erfarenhet av att introducera nya produkter på nya marknader. Ny styrelseordförande är Christina Hugosson som har tidigare varit med och lanserat produkter i USA. Hon har lång branscherfarenhet från bolag som Boule Diagnostics och Elekta. Med ett tydligt fokus på USA framöver för Obstecare är det erfarenheter som kommer väl till pass.

Bo Lundblad har valts in som ledamot. Han har erfarenhet som försäljningschef mot större kunder från bland andra Oracle och Sigma. Tidigare styrelseordförande Peter Risberg fortsätter som ledamot. Som försäljningsansvarig har Claes Blanche med erfarenheter från bland annat Boule Diagnostics rekryterats under föregående år.

3. Trovärdighet för produkt och strategi

Varje år föds knappt 10 miljoner barn i USA och Europa. I en femtedel av fallen handlar det om en värksvag förlossning. Obstecare uppskattar sin marknadspotential i USA och Europa till 1,4 miljarder kronor. Den svenska marknaden är liten i jämförelse så internationella framgångar krävs för att Obstecare ska kunna bli en succé.

Sedan vi analyserade Obstecare i december 2017 har bland annat följande hänt:

 • Ett sälj- och marknadsteam har byggts upp med kompetent och erfaren personal. Enligt bolaget syns effekterna av detta genom fler kundförfrågningar.
 • Ett distributionsavtal har tecknats för den amerikanska marknaden. Det har resulterat i en order för utvärdering hos kund. Partner och kund hålls tills vidare hemliga.
 • Patentportföljen har stärkts genom patent för den europeiska marknaden. Patenten täcker nu olika delar av systemet förutom i Europa också i Japan och USA.
 • Diskussioner med FDA har pågått ett tag. Nyligen genomfördes ett möte som klargjort viktiga detaljer. Kontentan är att den slutgiltiga ansökan om regulatoriskt godkännande för att sälja produkten på den amerikanska marknaden kan lämnas inom två månader. Hur lång tid utvärderingen tar är osäkert.

Obstecare befinner sig i kommersialiseringsfas där AFL-systemet säljs eller hyrs ut. Intäkterna kommer främst från förbrukningsartiklar. Den genomsnittliga intäkten per förlossning är cirka 750 kronor.

AFL-metoden används idag vid kliniker i sex olika länder. Obstecares nettoomsättning på cirka 0,5 Mkr under 2018 indikerar att klinikerna inte använder AFL-systemet i den utsträckning som Obstecare hoppas på ännu. Strategin är att etablera AFL hos kända klinker med bra rykte för att stärka metodens legitimitet. I Norden finns det cirka 100 intressanta sjukhus som bearbetas direkt av bolaget. I resten av världen är distributörer aktuella.

Vi kan se en strategiförskjutning där den amerikanska marknaden verkar prioriteras framför Europa. Orsaken till att Obstecare prioriterar den amerikanska marknaden beror förutom storleken på marknaden på att bolaget lyckats knyta till sig en stark partner med en bred kundbas inom förlossningsvården. 650 sjukhus ingår i kundunderlaget. Det täcker cirka 30 procent av alla förlossningar i USA. Det motsvarar cirka 100 000 förlossningar per år.

Enligt vd Itzel ser partnern AFL som strategiskt viktig för deras utveckling. Det ökar chansen att inte bara bli ett artikelnummer i en katalog. Fokus ligger på att sälja in AFL till ett antal välkända sjukhus för att det ska ge ringar på vattnet.

Den order som den amerikanska partnern redan fått kommer att resultera i en begränsad studie. Så länge AFL inte är godkänt av FDA kan det inte bli aktuellt med en bred marknadslansering. En framgångsrik utvärdering av kunden skapar förutsättningar för en snabbare försäljningsstart när AFL lanseras i USA.

4. Nödvändiga antaganden i optimistiskt scenario

 • Lyckad införsäljning till välrenommerade kliniker
 • Regulatoriskt godkännande och marknadslansering i USA

ObsteCares jobb de kommande åren består i att få igång försäljning i Europa och framför allt Norden. Att nå ett godkännande av FDA kommer att vara viktigt. Likaså att den amerikanska partnern verkligen tar sig an AFL som en strategisk produkt.

Obstecare i ett optimistiskt scenario

ObsteCare Idag Tänkbart 2022
Värdedrivare (i) Försäljning Lanserat i USA
Uppnådd nivå Värdedrivare Används på 5 sjukhus Omsättning 30 Mkr
Värderingsmodell (ii) e.m PS 5-10
Resultatnivå, årstakt Cirka -5 Mkr Negativt
Börsvärde, Mkr (iii) 50 Mkr 150 Mkr
Optimistisk vinstchans (iv) 190%

Tabellförklaring

Tabellen visar bolaget i dag samt ett tänkbart framtida optimistiskt scenario. Detta är alltså inte Börsplus huvudscenario. Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det som regel slutar med en stor förlust för investerarna.

(i) Värdedrivare är de enligt Börsplus enskilt viktigaste aktiviteterna och målen för bolagets utveckling. Exempel på värdedrivare i förhoppningsbolag är: licensavtal, regulatoriska godkännanden, genombrottsorder, kundintag, nya marknader, nya råvarufyndigheter, nya forskningsdata, produktlanseringar etc.

(ii) Värderingsmodell: Vad är viktigast för hur aktien prissätts på börsen? Enklast är det om man har vinster eller omsättning att utgå ifrån som kan ge en värderingsmultipel som P/e-tal, EV/EBIT eller EV/Sales. Annars är man hänvisad till en grov skattning av vad som vore ett rimligt börsvärde i en tänkt framtid efter att bolaget klarat av flera värdedrivande milstolpar längs vägen.

(iii) Börsvärde idag avser aktuell börskurs och full utspädning efter eventuell pågående nyemission. Börsvärdet i en tänkbar framtid avser Börsplus (ofta svåra) bedömning av vad som kan vara ett rimligt framtida börsvärde i ett läge där Börsplus optimistiska antaganden om utvecklingen slagit in.

(iv) Optimistisk vinstchans är är en förenklad skattning av potentialen i aktien på några års sikt. Detta är starkt förenklat och tar inte hänsyn till mindre finansieringsbehov eller exakt nettoskuld/kassa. Större bedömda finanseringsbehov är dock inkluderade vilket i så fall anges i tabellen och/eller i analysen.

Optimistiskt scenario

Vi såg inga försäljningsframgångar under 2018. Därmed skjuter vi fram vårt tidigare optimistiska scenario. Obstecare har nämnt att 50 kliniker som kunder inom ett par år kan vara en rimlig förväntning. Vi har uppskattat att det kan resultera i intäkter på cirka 30 Mkr. Det skulle ge bolaget uppmärksamhet och legitimitet. En värdering på fem gånger omsättningen skulle inte sticka ut då.

Framgångar i USA skulle uppskattas av aktiemarknaden och synas i värderingen. Intressant med den amerikanska marknaden är också att eventuella orders generellt är större än i Europa.

Pessimistiskt scenario

2018 presterade Obstecare ett resultat efter finansiella poster på minus 3,6 Mkr. I kassan bedömer vi att bolaget just nu har cirka 4 Mkr. Det räcker inte långt. Kom ihåg att Obstecare var underfinansierat redan från start som noterat bolag.

Hur Obstecare väljer att lösa finansieringen är en öppen fråga. På senare tid har riktade nyemissioner (ofta inkluderande teckningsoptioner) blivit mer populärt. I vissa fall har vi sett huvudägare som lånar ut kapital. Det mest sannolika är dock att Obstecare genomför en företrädesemission någon gång i år. Det behöver inte vara fel för aktieägarna, men de måste vara beredda på att försvara sin andel för att undvika utspädning.

Vi kan nog redan nu sluta oss till att införsäljningen av AFL har varit svårare än vad Obstecare hoppats på. Ett betydande marknadsgenombrott kan låta vänta på sig.

Börsplus slutsats

Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det över tid slutar med en stor förlust för investerarna.

Vi gillar Obstecare. Nyttan med AFL är tydlig och väl underbyggd. Behovet finns. Den kompetens som krävs för att nå framgång finns i bolaget. Värderingen på cirka 50 Mkr är inte hög. Det som gör att vi inte höjer rekommendationen är den finansiella situationen.

Så ser Börsplus på förhoppningsbolag

Vid investeringar i entreprenörsbolag utan intäkter men med högtflygande planer bör man enligt Börsplus åsikt börja med nyckelpersonerna i projektet.

1. Har nyckelpersonerna rätt incitament och engagemang för att göra det långa och hårda arbete som krävs för att lyckas? Saknas detta incitament kan man ofta stryka aktien som köpkandidat redan här.

2. Har nyckelpersonerna erfarenhet och historik med sig som gör det troligt att de har rätt förutsättningar för att ta projektet till framgång? Det gör enorm skillnad om entreprenören har relevanta framgångar i bagaget eller ej. Detta är en väldigt subjektiv och därmed svår bedömning men den bakomliggande tanken är robust. Nämligen att en förstklassig ledning med en halvdan affärsidé är långt mycket bättre än en förstklassig affärsidé i händerna på en halvdan ledning.

3. Hur trovärdig är strategin och produkten? Denna fråga kan besvaras på flera nivåer. Från höftskott till datainsamling i McKinsey-klass. Vi lägger oss på en nivå någonstans där emellan där nedlagd analystid får styras av hur intressant investeringen ser ut att vara i övrigt. En mycket intressant aktie förtjänar en mer grundlig research än ett börsbolag som vi på andra grunder bedömer som helt ointressant. Dessa bedömningsgrunder kan vara saker som frågorna 1–2 ovan eller potentialen, värderingen eller något annat.

4. Nödvändiga antaganden i optimistiskt scenario

Investeringar i förhoppningsbolag handlar helt och hållet om att skissa på hur uppsidan ser ut och därefter utsätta detta optimistiska scenario för ”konstruktiv kritik”. Om aktien står pall för trycket så kan det vara en intressant investering.

En metod är att lista vilka antaganden man nödvändigtvis måste göra för att det optimistiska scenariot ska besannas. Exempel på sådana antaganden kan vara:

 • Kundtillväxten ökar
 • Positiva forskningsresultat (Life Science)
 • Framgångsrik lansering utomlands
 • Lyckad prospektering (råvarubolag)
 • Inget priskrig från stark konkurrent
 • Nyckelpersonerna klarar att verkställa strategin

Vi ser det alltså som mindre meningsfullt att skissa på det mest sannolika utfallet för en förhoppningsaktie eftersom det utan undantag är att investerarna över tid gör en stor förlust.

Börsplus slutsats

Förhoppningsbolag är svårbedömda och inslaget av oförutsägbarhet är större än för aktier i rörelsedrivande bolag. Som en påminnelse om det stora inslaget av slump så graderar Börsplus sin syn på förhoppningsbolag som sidorna på en tärning. Där tärningsutfallen:

1 eller 2 = Sälj

3 eller 4 = Neutral

5 eller 6 = KöpOBS: Ursprungsversionen av denna artikel finns på www.svd.se. I juli 2019 migrerades denna och ett tusental andra artiklar över från SvD till analystjänsten Börsplus och därefter (april 2020) till Affärsvärlden. I vissa fall har delar av dessa artiklar dessvärre inte följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla tabeller, bilder, formatering eller rutor med tilläggsinfo. Om du vill vara säker på att läsa en artikel med helt fullständig information bör du alltså söka rätt på ursprungsversionen på www.svd.se. Ett enkelt sätt att hitta dit är att via en sökmotor som Google söka på ”SvD Börsplus + [Bolag] och/eller [Rubrik]”.