SHT Smart High-Tech: Smart elektronikkylning till börsen

Chalmers-bolaget SHT tror att supermaterialet grafen kan revolutionera kylning av exempelvis processorer och grafikkort. Nu sätts stort hopp till en kund i Kina för att ta försäljningen till nya nivåer. Ska man teckna IPO:n?
Bilden visar SHT:s grafenförstärkta material som appliceras på en processor för bättre kylning.
Bilden visar SHT:s grafenförstärkta material som appliceras på en processor för bättre kylning.
SHT Smart High-Tech Oktober 2021
VD: Thien Laubeck
Styrelseordförande: Johan Liu
Antal anställda: 11
Nyckelpersoners ägande efter IPO: Cirka 71 %
Lista: Spotlight Stock Market
Teckningskurs: 11,00 kr
Antal aktier efter IPO: 13,4 miljoner
Börsvärde: 147 Mkr
Nettokassa efter IPO: 51 Mkr
Resultatnivå, årstakt: Cirka -4 Mkr
Källa: Affärsvärlden / Bolaget Räknat på antal aktier efter IPO. Resultattakt är rörelsevinst justerat för jämförelsestörande poster första halvåret 2021 x2

SHT Smart High-Tech (teckningskurs 11 kr) utvecklar och tillverkar grafenförstärkt polymerbaserat material för termisk kylning av elektronik. Enkelt uttryckt handlar det om en film förstärkt med det nya supermaterialet grafen som leder värme mycket effektivt. Kylning av elektronik är viktigt och ökar livslängd och prestanda.

SHT är sprunget ur forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och bolaget huserar i Chalmers lokaler i Göteborg.

Bolaget genomför nu en emission av units inför notering på Spotlight. En unit kostar 11 kr och består av en nyemitterad aktie och en teckningsoption. En teckningsoption ger rätt att om ett år teckna en ny aktie i SHT för motsvarande 70% av aktiens pris. Någon lägre gräns för till vilken kurs optionerna kan lösas in finns inte. Erbjudandet uppgår till 22 Mkr. Kapitalet ska användas för att bygga ut och automatisera tillverkningsenheten i Göteborg samt förstärka organisationen och då inte minst inom försäljning.

Under 2020 hade SHT en omsättning på 6,8 Mkr med ett rörelseresultat på -0,3 Mkr. Första halvåret 2021 var omsättningen 3,2 Mkr och rörelseresultatet -0,1 Mkr.

Läs mer om aktuella noteringar på IPO-guiden

IPO-GUIDE SHT Smart High-Tech
Lista Spotlight
Omsättning rullande tolv månader 7 Mkr
Antal anställda 11
Teckningskurs 11,00 kr
Rådgivare Företagsfinansiering Fyrstad AB
Storlek på erbjudande 22 Mkr (varav 100% nyemission)
Börsvärde vid IPO Cirka 147 Mkr
Emissionskostnad Cirka 1 Mkr (5,9% av erbjudandet)
Säkrad andel av IPO* 50%
Investerare som ska teckna i IPO Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola, Göran Ofsén, Gerhard Dal, Stefan Henriksson, Philip Löchen, m.fl. (50% i åtagande)
Garanter
Flaggor** Två flaggor
Sista teckningsdag 2021-10-28
Beräknad första handelsdag 2021-11-18 (21 dagars väntetid)
* Andelen av antalet aktier i erbjudandet som på förhand är säkrade via förbindelser (garantiåtagande/teckningsåtaganden).
** Särskild metodik. Se faktaruta nedan.
Källa: Affärsvärlden / bolaget

Två flaggor enligt Affärsvärldens IPO-guide

Affärsvärldens IPO-guide granskar alla noteringar efter 25 typfall av så kallade flaggor. Genomsnittet efter 373 granskade börsnoteringar är 1,5 flaggor för miljardbolag, 2,9 för småbolag och 3,8 för mikrobolag. En flagga är inte så allvarligt i sig utan mer en signal om att man som investerare bör fundera ett extra varv kring vissa aspekter.

Affärsvärldens IPO-guide hittar två flaggor i SHT Smart High-Tech

# Lång väntetid

Att teckna IPO-er innebär extra risker och risken ökar om man måste vänta länge från att aktier tecknas till att de börjar handlas. Av administrativa skäl tar det ofta 1-2 veckor eller mer innan småbolag börjar handlas. Om väntetiden är längre än 10 dagar så hissar Affärsvärlden varningsflagg för de IPO-er som är i den sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.

SHT Smart High-Tech-aktien börjas handla 21 dagar efter sista anmälningsdag.

# Tveksamma incitament

Tveksamma incitament är Affärsvärldens samlingsbegrepp för olika typer av risk för intressekonflikt. Ett typexempel är att rådgivaren eller dess anställda äger aktier i IPO-bolaget. Det behöver inte vara ett problem och kan även ses som en fördel men det finns också risker för intressekonflikter eller att rådgivaren översäljer aktien.

Företagsfinansiering Fyrstad, som är projektledare i aktuell IPO, både äger aktier i SHT och är teckningsåtagare i SHT. IPO-guiden hissar en flagga.

SHT Smart High-Techs VD kommenterar:

”Företagsfinansiering Fyrstad AB är anhängare av Pilotskolan vilket innebär att man själv ska vara aktieägare i de bolag man jobbar med. Företaget är långsiktig investerare och har därför förbundit sig att inte sälja aktierna under de närmaste tre åren efter noteringen.”

# Rabatterad emission tätt inpå IPO

Om ett bolag gjort en nyemission väldigt kort tid inför IPO till en värdering som är rejält mycket lägre så kräver det en förklaring. Har det hänt mycket i bolaget på kort tid är man kanske inte mogen för notering? Var det en kompisemission så vill man också veta varför. En variant av kompisemission är extra förmånliga optionsprogram.

Bolaget genomförde en nyemission för fem månader sedan (maj 2021) till teckningskurs om 6,75. Det betyder att teckningskursen i aktuell IPO om 11,00 kronor är 63 procent högre än den förra. Det är en väsentlig uppvärdering på mindre än ett halvår. Av memorandumet framgår att värdeskapande aktiviteter genomförts efter den förra emissionen genom att kineser investerat i SHT:s kinesiska dotterbolag till en värdering som vi uppfattar är något lägre än aktuell pre money värdering på SHT. IPO-guiden landar i att inte hissa denna flagga.

# CV med plumpar

För investerare är det relevant att känna till om nyckelpersoner har ett ”bagage” av exempelvis konkurser, tvister, åtal eller andra potentiella ”plumpar”. En (lindrig) gång är ingen gång men två gånger kan vara en gonggong.

En ledamot i SHT har varit ledamot i ett bolag som försattes i konkurs 2020. Affärsvärldens IPO-guide brukar inte hissa flagga vid enstaka konkurser och gör inte så i detta fall heller.

Affärsvärldens syn på SHT Smart High-Tech

Det här är ett utvecklingsbolag med små intäkter och med högtflygande planer, alltså en förhoppningsaktie. Analys av förhoppningsbolag kräver andra metoder än vanliga börsaktier. Se även faktaruta längst ner.

1. INCITAMENT NYCKELPERSONER

Personer i styrelse och ledning äger cirka 71% av aktierna efter noteringsemissionen. Största ägare är styrelseordförande och grundare Johan Liu med 68%. Liu har lock up-avtal och får under de första tre åren efter notering sälja maximalt 10% av sitt innehav per år.

VD Thien Laubeck äger 140 000 aktier motsvarande 1% av bolaget efter noteringen. Laubeck har också 245 000 teckningsoptioner som kan ta andelen till knappt 3%. Han har en lock-up på 50% under första året efter notering. Utöver lön får han också rörlig ersättning om maximalt 20 000 kr per månad om vissa specifika verksamhetsmål uppfylls.

Övriga anställda och styrelseledamöter äger också aktier. Flera har också teckningsoptioner. Största ägare efter Liu är Futur Pension och Chalmers stiftelse med cirka 3% vardera. Chalmers stiftelse är största teckningsåtagare och tecknar units för 1,6 Mkr.

2. TRACK RECORD NYCKELPERSONER

SHT bygger på Johan Lius forskning. Liu kommer ursprungligen från Kina och är professor i Mikroteknologi och Nanovetenskap vid Chalmers sedan många år tillbaka. Som forskare har Liu 75 godkända eller inlämnade patentansökningar. 2006 startade han SHT som också har haft viss kommersiell framgång. SHT har via dotterbolaget SHT Grafilm en ägarandel (0,24%) i joint venture-bolaget Shenzhen Shenrui Moxi Technology. SHT har hjälpt Shenrui Moxi till marknaden genom att 2016 ha sålt patent och konsultering för deras grafenbaserade film speciellt avsedd för värmespridning. Shenrui levererar till Oppo (4:e största mobiltillverkaren i världen) där produkten används för att sprida ut värmen över en större yta och undvika heta punkter i mobilbatterier.

Thien Laubeck är VD sedan början av 2020. Tidigare har han arbetat 15 år inom Volvo Group. För Afv uppger Laubeck att han genom roller inom M&A och inköp hos Volvo Group har stor erfarenhet av att jobba både i Kina och med kinesiska bolag. Senast arbetade Laubeck hos Volvo Penta där han inom inköp haft ansvar för Asien med ett team i Kina och ett i Indien. Han har också startat upp nya samarbeten med leverantörer i Kina för export till Volvos fabriker i EU & USA.

I styrelsen hittar vi också bland annat Anders Andersson Koncernchef för Hörle Wire Group och med tidigare erfarenhet från elektronikindustrin genom ledande befattningar vid börsnoterade Itab och Note.

3. TROVÄRDIGHET FÖR PRODUKT OCH STRATEGI

Termiska gränssnittsmaterial (TIM) är etablerade produkter för värmeavledning i elektronik. TIM ersätter luft mellan komponent och kylare och leder värme mer effektivt. Det finns flera olika typer av TIM:s som till exempel termisk pad, pasta och gel. SHT Smart High-Tech är en utmanare inom termisk pad. Bolagets produkt SHT-GT lanserades 2018 och är en grafenförstärkt film som appliceras på exempelvis en processor och som ”drar” värme bort från processorn.

Vad är grafen?

Grafen har genomgått en vetenskaplig explosion sedan de grundläggande rönen som 2010 resulterade i Nobelpriset i fysik. Grafen är allmänt erkänt som ett av de största framtidshoppen inom materialutveckling. Grafen är ett så kallat 2D-material, vilket betyder att det utgörs av ett tunt tvådimensionellt skikt – färre än tio atomlager tjockt. Grafen, som består av kolatomer, var det första 2D-materialet som isolerades och som med sina fantastiska egenskaper och sin stora potential startade intresset för denna materialklass.

Karaktäristiskt för dessa supertunna material är att de kan ha flera samtidiga extraordinära egenskaper jämfört med tjocka (tre dimensionella) material. Grafen är exempelvis 200 gånger starkare än stål men ändå böjbart, det är genomskinligt men ogenomträngligt för gaser. Det är den bästa termiska ledare man känner till och även en av de bästa elektroniska ledarna; exempelvis rör sig elektroner upp till 100 gånger fortare i grafen än i kisel, som används i traditionell elektronik.

Grafens unika kombination av flera samtidiga extraordinära egenskaper är därför en startpunkt för nya och potentiella disruptiva teknologier över ett mycket brett fält. Materialet har redan börjat röra sig från forskning till industri. Exempel på enklare produkter som redan finns på marknaden är starka och lätta kompositer i framförallt sportartiklar.

Källa: Den svenska strategiska innovationsagendan för grafen

Grafen är ett nytt material som det forskats mycket kring det senaste decenniet. Chalmers har varit ledande inom denna forskning. En fördel med grafen är att det leder värme mycket bättre än alla andra material och det är denna egenskap SHT Smart High-Tech utnyttjar.

Enligt bolaget har SHT-GT upp till tio gånger så hög värmeledningsförmåga jämfört med konkurrerande material som är förstärkta med kolfiber eller andra tillsatser. Effektiv värmeavledning minskar risken för överhettning och lägre arbetstemperatur ökar livslängden på elektroniken avsevärt. Enligt bolaget möjliggör tekniken också 70% lägre energiförbrukning men med bibehållen temperatur på elektroniken. Bolagets produkter finns i flera varianter upp till 55×55 mm stora och tekniken är patenterad. Marknaden för TIM väntas växa snabbt i och med krav på både prestanda och kompakt design.

Stora bolag inom olika kategorier av TIM är Shin-Etsu, Dow Inc, Henkel, AI Technology, Parker Chomerics och Honeywell. Även svenska Nolato finns på marknaden. SHT:s främsta konkurrenter inom termisk pad är Laird (USA), Bergquist (Tyskland) och Hitachi Chemicals (Japan).

Sätter stort hopp till Kina

Bolagets kunder är komponent- och systemtillverkare. Under 2020 hade SHT en omsättning på 6,8 Mkr. Första halvåret 2021 var omsättningen 3,2 Mkr.

Totalt har bolaget fått ett 40-tal prototypordrar från 18 företag. En betydelsefull kund är Hong Kong-baserade Incavo. Sedan 2019 levererar SHT 1000 – 2000 enheter i månaden, motsvarande ett värde på 15000 – 20000 USD, till dem och har en orderpipeline för ett halvår framåt motsvarande 50000 USD.

Nu ställs stort hopp till en ”världsledande kund inom 5G-telekom och konsumentelektronik med bas i Kina”. Under hösten 2020 ingick SHT ett utvecklingsprojekt med denna kinesiska kund. SHT har levererat provleveranser av sin GT-serie och dessa har testats av kunden. Resultaten har enligt SHT varit lovande och överträffat kundens krav. Vilken kunden är har inte kommunicerats. Intäkterna hittills har varit 400 000 USD.

Att vara nära kund och därmed minska risken för fraktstörningar uppges vara en stark trend. För att snabbt kunna tillgodose kundens behov av komponenter om utvecklingsavtalet fortskrider till skarpa orders har ett dotterbolag skapats lokalt i Kina. Genom en investering tidigare i år på totalt 26 Mkr från kinesiska affärsänglar, personal och Johan Liu byggs också tillverkningskapacitet upp i Kina och beräknas vara redo under hösten. Emissionen gjordes till en pre-money värdering av dotterbolaget på cirka 112 Mkr. Pre-money värderingen av STH vid den pågående nyemissionen är 125 Mkr. De kinesiska affärsänglarna med erfarenhet från elektronikbranschen investerade 22 Mkr och äger knappt 16% av dotterbolaget. Personalen äger cirka 8%, Johan Liu cirka 3% och SHT resterande knappa 74%.

Fabriken i Kina är tänkt att tillgodose den kinesiska kundens och övriga potentiella asiatiska kunders behov. För att möta väntad europeisk efterfrågan ska nu även produktionskapaciteten i Göteborg byggas ut och likviden från noteringsemissionen på netto 21 Mkr ska användas till just detta samt till att förstärka organisationen inom inte minst försäljning. Bolaget har en fast kostnadsbas på drygt 7 Mkr per år i dagsläget. Med de nyrekryteringar som förväntas göras för att expandera verksamheten budgeteras för ytterligare kostnader om 2 – 7 Mkr det närmaste året. Vid halvårsslutet uppgick de likvida medlen till knappt 30 Mkr varav drygt 20 Mkr fanns i det kinesiska dotterbolaget. Teckningsoptionerna kommer tillföra mer kapital nästa år men det är oklart hur mycket. Räknat på en oförändrad aktiekurs på 11 kr tillförs bolaget 15 Mkr.

Givet full automation är bolagets bedömning att SHT-GT:s bruttomarginal är 65-85%.

Finansiella mål

Givet att SHT når ett försäljningsgenombrott med den kinesiska kunden är de finansiella målen följande:

 • Positivt rörelseresultat 2022.
 • Kapacitet på 30 000 – 50 000 enheter i månaden 2022-2023.
 • Break-even 2023.
 • Positivt kassaflöde under 2023 eller 2024.
 • En försäljning på 70 Mkr år 2025.

4. NÖDVÄNDIGA ANTAGANDEN I OPTIMISTISKT SCENARIO

Här är de saker som mer eller mindre måste inträffa för att Affärsvärldens optimistiska scenario för bolaget ska kunna inträffa.

 • Inga förseningar i byggandet av fabrikerna i Kina och Göteborg.
 • Utvecklingsprojektet med den kinesiska kunden leder till stora orders.
 • Med den stora kinesiska kunden i ryggen leder det till kunder också i Europa.

OPTIMISTISKT SCENARIO

SHT Smart High-Tech Idag Tänkbart 2025
Avklarad milstolpe Lanserad produkt och omsättning 70 Mkr omsättning
Kommande värdedrivare (i) Större orders från Kina Försäljningstillväxt
Värderingsmodell (ii) e.m. P/Sales 10
Resultatnivå, årstakt Cirka -4,3 Mkr Positivt
Börsvärde, Mkr (iii) 147 Mkr 700 Mkr
Optimistisk vinstchans (iv) 370%

TABELLFÖRKLARING OPTIMISTISKT SCENARIO

Tabellen visar bolaget i dag samt ett tänkbart framtida optimistiskt scenario. Detta är alltså inte Affärsvärldens huvudscenario. Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det oftast slutar med en stor förlust för investerarna.

(i) Värdedrivare är de enligt Affärsvärlden enskilt viktigaste aktiviteterna och målen för bolagets utveckling. Exempel på värdedrivare i förhoppningsbolag är: licensavtal, regulatoriska godkännanden, genombrottsorder, kundintag, nya marknader, nya råvarufyndigheter, nya forskningsdata, produktlanseringar etc.

(ii) Värderingsmodell: Vad är viktigast för hur aktien prissätts på börsen? Enklast är det om man har vinster eller omsättning att utgå ifrån som kan ge en värderingsmultipel som P/e-tal, EV/EBIT eller EV/Sales. Annars är man hänvisad till en grov skattning av vad som vore ett rimligt börsvärde i en tänkt framtid efter att bolaget klarat av flera värdedrivande milstolpar längs vägen.

(iii) Börsvärde idag avser aktuell börskurs och full utspädning efter eventuell pågående nyemission. Börsvärdet i en tänkbar framtid avser Affärsvärldens (ofta svåra) bedömning av vad som kan vara ett rimligt framtida börsvärde i ett läge där Affärsvärldens optimistiska antaganden om utvecklingen slagit in.

(iv) Optimistisk vinstchans är en förenklad skattning av potentialen i aktien på några års sikt. Detta är starkt förenklat och tar inte hänsyn till mindre finansieringsbehov eller exakt nettoskuld/kassa. Större bedömda finansieringsbehov är dock inkluderade vilket i så fall anges i tabellen och/eller i analysen.

I ett optimistiskt scenario kring år 2025 så räknar vi med att SHT kan omsätta 70 Mkr i linje med bolagets egna målsättning. Sådan omsättning och grafens stora potential tror vi kan inspirera börsen till en hög värdering. Ovan tänker vi oss 10x omsättningen och då är uppsidan stor. SHT har en portfölj av 11 godkända och 11 ansökta patent. I ett optimistiskt scenario där bolagets grafenförstärkta kylningsprodukt visar sig vara lika revolutionerande som bolaget själva tror så är det inte heller otänkbart att SHT skulle kunna vara en uppköpskandidat för något av de större elektronikbolagen.

Fler svenska bolag satsar på att kommersialisera grafen. Uppsalabolaget Graphmatech är ett exempel. Bolaget har utvecklat ett pulver som kan användas som additiv till andra material för att förbättra deras elektriska, termiska och mekaniska egenskaper. Bolaget har också studerat grafens egenskaper som TIM tillsammans med Nolato och Ericsson. Jane Walerud och ABB är exempel på investerare i Graphmatech som senast i somras tog in över 80 Mkr i en ny runda.

PESSIMISTISKT SCENARIO

I ett negativt scenario leder inte samarbetet med det kinesiska bolaget till några större löpande orders och bolaget har svårt att hitta nya större kunder. I ett sådant scenario är nedsidan i aktien betydande.

AFFÄRSVÄRLDENS SLUTSATS

Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det över tid slutar med en stor förlust för investerarna.

SHT Smart High-Tech är ett bolag med en användbar och innovativ produkt. Att de redan har omsättning och en stor kund på kroken är bra. Risken är förstås hög och som aktieägare sitter man helt i huvudägarens samt i kinesiska intressens händer. Vi tror dock att SHT skulle kunna ha en ljus framtid och vi landar i rådet att teckna.

Aktien börjar handlas först den 18 november vilket gav en flagga för lång väntetid i IPO-guidens granskning. Den långa väntetiden kanske bara är en fördel i detta fall då flera IPO:er fått en knackig start under oktober.

SÅ SER AFFÄRSVÄRLDEN PÅ FÖRHOPPNINGSBOLAG

Vid investeringar i entreprenörsbolag utan intäkter men med högtflygande planer bör man enligt Affärsvärldens åsikt börja med nyckelpersonerna i projektet.

 1. Har nyckelpersonerna rätt incitament och engagemang för att göra det långa och hårda arbete som krävs för att lyckas? Saknas detta incitament kan man ofta stryka aktien som köpkandidat redan här.
 2. Har nyckelpersonerna erfarenhet och historik med sig som gör det troligt att de har rätt förutsättningar för att ta projektet till framgång? Det gör enorm skillnad om entreprenören har relevanta framgångar i bagaget eller ej. Detta är en väldigt subjektiv och därmed svår bedömning men den bakomliggande tanken är robust. Nämligen att en förstklassig ledning med en halvdan affärsidé är långt mycket bättre än en förstklassig affärsidé i händerna på en halvdan ledning.
 3. Hur trovärdig är strategin och produkten? Denna fråga kan besvaras på flera nivåer. Från höftskott till datainsamling i McKinsey-klass. Vi lägger oss på en nivå någonstans där emellan där nedlagd analystid får styras av hur intressant investeringen ser ut att vara i övrigt. En mycket intressant aktie förtjänar en mer grundlig research än ett börsbolag som vi på andra grunder bedömer som helt ointressant. Dessa bedömningsgrunder kan vara saker som frågorna 1–2 ovan eller potentialen, värderingen eller något annat.
 4. Nödvändiga antaganden i optimistiskt scenario. Investeringar i förhoppningsbolag handlar helt och hållet om att skissa på hur uppsidan ser ut och därefter utsätta detta optimistiska scenario för ”konstruktiv kritik”. Om aktien står pall för trycket så kan det vara en intressant investering.

En metod är att lista vilka antaganden man nödvändigtvis måste göra för att det optimistiska scenariot ska besannas. Exempel på sådana antaganden kan vara:

 • Kundtillväxten ökar
 • Positiva forskningsresultat (Life Science)
 • Framgångsrik lansering utomlands
 • Lyckad prospektering (råvarubolag)
 • Inget priskrig från stark konkurrent
 • Nyckelpersonerna klarar att verkställa strategin

Vi ser det alltså som mindre meningsfullt att skissa på det mest sannolika utfallet för en förhoppningsaktie eftersom det utan undantag är att investerarna över tid gör en stor förlust.

Affärsvärldens slutsats

Förhoppningsbolag är svårbedömda och inslaget av oförutsägbarhet är större än för aktier i rörelsedrivande bolag. Som en påminnelse om det stora inslaget av slump så graderar Affärsvärlden sin syn på förhoppningsbolag som sidorna på en tärning. Där tärningsutfallen:

 • 1 eller 2 = Sälj
 • 3 eller 4 = Neutral
 • 5 eller 6 = Köp
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

 • Håll dig till ämnet
 • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.Här hittar du alla analyser