Bokusgruppen siktar på notering på First North i juni

Bokusgruppen förbereder sig för en notering på First North Premier Growth Market i början på juni. Industrigruppen Volati håller den 28 april årsstämma som ska besluta om sakutdelning av Volatis aktier i Bokusgruppen, en så kallad Lex Asea-utdelning. Fem stamaktier i Volati föreslås ge en aktie i Bokusgruppen. Det framgår av ett pressmeddelande.
Bokus, e-handel
Bokus, e-handel Foto: Fotograferna Holmberg / TT
Bokusgruppen avser ingå en checkräkningskredit hos Nordea på 200 miljoner kronor.
Checkräkningskrediten förutsätter att Lex Asea-utdelningen och noteringen på First North genomförs, varvid checkräkningskrediten kommer att kunna utnyttjas för löpande företags- och rörelsekapitaländamål samt för återbetalning av internlån från Volati.

Bokusgruppen har historiskt finansierat sin verksamhet genom internlån från Volati samt via en cash pool hos Volati. I samband med Lex Asea-utdelningen avser Volati reglera internlån om 165 miljoner kronor genom kvittning mot nya aktier i Bokusgruppen och återstående internlån från Volati om 150 miljoner kronor kommer Bokusgruppen att reglera genom utnyttjande av egen kassa och checkräkningskrediten.

Med den nya skuldsättningsnivån och checkräkningskrediten bedöms Bokusgruppen ha viktiga förutsättningar för att generera ett framtida finansiellt överskott. Bokusgruppens nettoskuld i förhållande till ebitda per den 31 december 2020 uppgång till 1,5 gånger.

Bokusgruppen har följande finansiella mål och utdelningspolicy:
* Nettoomsättningstillväxt i digitala kanaler: På medellång till lång sikt, 3-5 år, öka nettoomsättningen med i genomsnitt 10% per år under perioden.
* Nettoomsättningstillväxt i fysiska butiker: Omsättningstillväxten i det fysiska butiksnätverket ska följa ekonomins tillväxttakt i allmänhet.
* Ebita: på medellång till lång sikt, 3-5 år, visa en ebita-marginal om cirka 6%.
* Utdelningspolicy: Bokusgruppen eftersträvar att lämna en långsiktigt stabil och successivt stigande aktieutdelning och samtidigt att ha en långsiktigt effektiv kapitalstruktur. När rörelsens kassaflöde långsiktigt överstiger behovet av investeringar i lönsam expansion och stipulerade mål för Bokusgruppens kapitalstruktur är uppfyllda kan överskottet distribueras till aktieägarna.

Bokusgruppens utdelning till Volati för räkenskapsåret 2020 som genomfördes i mars 2021 uppgick till 12 miljoner kronor vilket skulle motsvara cirka 0,75 kronor per aktie.

Volati kommer omkring den 14 april att publicera en informationsbroschyr på sin webbplats med ytterligare information om utdelningen och om Bokusgruppens verksamhet.