Nasdaq får böta 300 miljoner kronor

Finansinspektionen (FI) ger Nasdaq Clearing en varning för allvarliga verksamhetsbrister. Därtill ska Nasdaq Clearing betala en sanktionsavgift på 300 miljoner kronor.

Finansinspektionen (FI) ger Nasdaq Clearing en varning för allvarliga verksamhetsbrister, bland annat i samband med att en medlem på företagets råvarumarknad hamnat på obestånd (default) 2018, framgår av ett pressmeddelande från myndigheten.

Nasdaq Clearing ska betala en sanktionsavgift på 300 miljoner kronor, skriver FI.

Bakgrunden till FI:s undersökning är den incident som inträffade 2018 när en clearingmedlem, en fysisk person, förlorade stora summor på råvarumarknaden då prisskillnaden mellan nordiska och tyska elpriser ökade kraftigt.

Eftersom den säkerhet som medlemmen hade ställt till Nasdaq Clearing inte räckte för att täcka förlusten i portföljen fick medel tas ur obeståndsfonden, som utgörs av de samlade clearingmedlemmarnas bidrag och som ska täcka den här typen av förluster.

Händelsen ägde rum den 11 september 2018 och blev mycket uppmärksammad i finansmedia. Nasdaqs energibörs var i princip obrukbar efter att en spektakulär och oväntad rörelse i energikontrakten försatt den norske energitradern Einar Aas portfölj i konkurs, vilket ledde till ett miljardhål på marknaden.

”FI:s undersökning visar att Nasdaq Clearing har haft allvarliga brister i sin verksamhet. Företaget har inte ställt tillräckliga krav på clearingsmedlemmarnas ekonomiska och operativa förmåga och en felaktig beräkning har lett till att för lite marginalsäkerheter har tagits in”, skriver Finansinsoektionen.

Nasdaq anses dessutom ha brutit mot investeringsförbudet i EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (Emir) genom att investera egna medel i derivat under alltför lång tid efter obeståndshändelsen, vilket medfört otillåtna exponeringar mot kredit- och marknadsrisker.

”Överträdelserna har inneburit oacceptabla risker i Nasdaq Clearings verksamhet, vilka skulle ha kunnat få mycket allvarliga konsekvenser för det finansiella systemet. Företaget har samtidigt vidtagit åtgärder för att rätta till bristerna och FI anser därför att Nasdaq Clearing ska få en varning tillsammans med en sanktionsavgift på 300 miljoner kronor”, skriver FI.

Köparen av den Einar Aas kraschade portfölj har hållits hemlig, men spekulationer har gjort gällande att det är Vattenfall som äger den efter att norska Statkraft, finländska Fortum och tyska Juniper bekräftat att de deltagit i aktionen för tvångsförsäljningen av portföljen men inte vunnit.