NP3 ökade förvaltningsresultatet under tredje kvartalet

Fastighetsbolaget NP3 redovisar ökade hyresintäkter och ett högre förvaltningsresultat i det tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år.
Foto: Tobias Ohls
Hyresintäkterna uppgick till 308 miljoner kronor (273), en ökning med 12,8 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 246 miljoner kronor (221), en ökning med 11,3 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 185 miljoner kronor (154), en ökning med 20,1 procent mot föregående år. Ökningen härleds till ett större fastighetsbestånd samt en större resultatandel från intresseföretag och joint venture.

Resultatet före skatt var 355 miljoner kronor (171). Värdeförändringar av förvaltningsfastigheter påverkade resultatet positivt med 123 miljoner kronor (16). Vidare uppgick värdeförändringar av finansiella instrument till 13 miljoner kronor (7).

Resultatet efter skatt blev 292 miljoner kronor (144), en ökning med 102,8 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 98,26 kronor (75,39).

”Investeringsverksamheten har liksom tidigare under året varit intensiv. Under rapportperioden har tillträden skett om drygt 1 miljard kronor och signerade förvärv om nästan 2 miljarder kronor, där tillträden sker i början av sista kvartalet. Till dessa förvärv ska vi addera investeringar i projekt samt i våra intresseföretag”, skriver vd Andreas Wahlén i rapporten.

NP3 kan konstatera att årets tillväxt blir den högsta sedan bolagets historia och det är under fjärde kvartalet som tillväxten primärt kommer ske.

”Vi har en positiv nettouthyrning och vårt totala vakansvärde minskar något trots ett större fastighetsbestånd. Vi kommer se något högre vakanser framgent beroende på våra förvärv. Vakanser som vi ser som potential. Potential tack vare marknadsläget, våra fastigheters lägen i våra orter och framförallt vår organisation”, uppger Wahlén avslutningsvis.

NP3, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Hyresintäkter 308 273 12,8%
Driftöverskott 246 221 11,3%
Förvaltningsresultat 185 154 20,1%
Resultat före skatt 355 171 107,6%
Nettoresultat 292 144 102,8%
Resultat per aktie, kronor 5,02 2,39 111,3%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor 98,26 75,39 30,3%