Orexo vänder till förlust

Specialistläkemedelsbolaget Orexo minskade omsättningen under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst.
Zubsolv används mot opiatberoende och är läkemedelsbolaget Orexos största produkt. Zubsolv stod för 85 procent av koncernens intäkter 2019 varav merparten utgörs av den amerikanska marknaden där opiatberoende är ett stort problem.
Omsättningen sjönk 35,0% till 150,3 miljoner kronor (231,2). Intäkterna för Zubsolv i USA löd 143,8 miljoner kronor (182,7).

Minskningen i intäkter för Zubsolv US för kvartalet är hänförlig till lägre efterfrågan på grund av konkurrens inom tidigare exklusiva planer, nedgång i segmentet Commercial på grund av ökad arbetslöshet som ett resultat av Covid-19, lägre justering avseende upplupna produktreturer och ofördelaktiga valutakurser.

Royalty för Abstral uppgick till 2,5 miljoner kronor (42,4) för kvartalet. Minskningen förklaras av att kontrakten för marknaderna USA och EU har upphört vilket tidigare kommunicerats.

Ebitda-resultat blev -12,2 miljoner kronor (114,1).

Kostnaden för sålda varor (KSV) reducerades, vilket förklaras av effektiviseringsprojektet inom varuförsörjningkedjan, valutakurseffekter samt minskad efterfrågan.

Försäljningskostnaderna ökade som följd av förberedelser inför lansering av de digitala terapierna deprexis och vorvida i USA om 53,5 miljoner kronor.

Administrativa kostnader ökade även i hög utsträckning av juridiska kostnader i USA avseende FDA-föreläggandet.

Rörelseresultatet blev -29,6 miljoner kronor (105,6).

Resultatet före skatt var -40,5 miljoner kronor (114,6).

Resultatet efter skatt blev -84,9 miljoner kronor (111,7).

Resultat per aktie hamnade på -2,45 kronor (3,16).

Bolagets VD Nikolaj Sørensen skriver i en kommentar att under kvartalet beslutade man att prioritera resurserna på lansering av de tre digitala terapierna och läkemedelsprojektet som nått längst, OX124, en räddningsmedicin med naloxon för opioidöverdos.

”Vi har redan omallokerat resurser från Zubsolvs kommersiella team till digitala behandlingar och kommer fortsätta på den vägen samt öka investeringarna ytterligare inom digitala behandlingar i takt med att vi säkerställer prissubvention av produkterna”, förklarar bolagschefen.

Orexo, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 150,3 231,2 -35,0%
EBITDA -12,2 114,1
EBITDA-marginal 49,4%
Rörelseresultat -29,6 105,6
Rörelsemarginal 45,7%
Resultat före skatt -40,5 114,6
Nettoresultat -84,9 111,7
Resultat per aktie, kronor -2,45 3,16