Rottneros vände till förlust

Rottneros påverkades av lägre försäljningspriser under det andra kvartalet. Massaproducenten minskade omsättningen och vände till förlust.

Rottneros omsättning sjönk 12,4 procent till 510 miljoner kronor (582). Intäkterna påverkades negativt av lägre försäljningspriser, vilket var en direkt följd av en osäker marknad med lägre massapriser.

Ebitda-resultat blev 31 miljoner kronor (131), med en ebitda-marginal på 6,1 procent (22,5).

Rörelseresultatet blev 2 miljoner kronor (103), med en rörelsemarginal på 0,4 procent (17,7).

Resultatet före skatt var -3 miljoner kronor (98).

Resultatet efter skatt blev -3 miljoner kronor (77).

Resultat per aktie hamnade på -0,02 kronor (0,50).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -23 miljoner kronor (92).

Listpriset för BDSK-massa var 17 procent lägre under kvartalet jämfört med samma period föregående år.

”Coronapandemins effekter och utmaningar tyngde vår marknad och verksamhet under kvartalet. Den underliggande produktionstakten var stabil, justerat för underhållsstoppet i Rottneros Bruk. Lägre massapriser pressade samtidigt nettoomsättningen och resultatet. Genom våra engagerade medarbetare, starka balansräkning och höga effektivitet i anläggningarna är vi väl rustade för den fortsatt tuffa situation som pandemin för med sig”, uppger Rottneros vd Lennart Eberleh.

Rottneros arbetar fortsatt på sitt långsiktiga mål om en produktionskapacitet på 44 tusen ton, vilket motsvarar en ökning från dagens nivå med 5 procent.

Rottneros, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 510 582 -12,4%
EBITDA 31 131 -76,3%
EBITDA-marginal 6,1% 22,5%
Rörelseresultat 2 103 -98,1%
Rörelsemarginal 0,4% 17,7%
Resultat före skatt -3 98
Nettoresultat -3 77
Resultat per aktie, kronor -0,02 0,50
Kassaflöde från löpande verksamhet -23 92