SCA tyngs av stora nedskrivningar

Skogsindustribolaget SCA redovisar lägre intäkter i tredje kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Bolaget vänder till förlust, tyngt av stora nedskrivningar på 1,8 miljarder kronor. Det justerade ebitda-resultatet blev dock bättre än väntat.
Ulf Larsson.

Nettoomsättningen sjönk 12,8% till 4 338 miljoner kronor (4 975). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 4 627 miljoner kronor.

Ebitda-resultat blev -88 miljoner kronor (1 364).

Avvecklingen av tryckpappersverksamheten om tynger resultatet med -1 792 miljoner kronor.

Det justerade ebitda-resultatet uppgick till 1 032 miljoner kronor (1 286), väntat var 905 miljoner kronor, med en justerad ebitda-marginal på 23,8% (25,8).

Rörelseresultatet blev -1 167 miljoner kronor (955).

Justerat rörelseresultat utföll på 624 miljoner kronor, med en justerad rörelsemarginal på 14,4%.

Resultatet före skatt var -1 195 miljoner kronor (929).

Resultatet efter skatt blev -958 miljoner kronor (757). Resultat per aktie hamnade på -1,36 kronor (1,08).

Operativt kassaflöde ökade till 1 118 miljoner kronor (273) i tredje kvartalet.

SCA kommer som tidigare aviserats att stänga Ortvikens tre tryckpappersmaskiner under det första kvartalet år 2021. Efterfrågan på tryckpapper i Västeuropa har minskat med drygt 5% per år från 2008, och med 30-40% under pågående pandemi.

SCA har som tidigare meddelats beslutat att investera 1,45 miljarder kronor för en årlig produktion av 300 000 ton CTMP-massa vid Ortviken, där delar av den befintliga infrastrukturen kommer att användas.

SCA har i tredje kvartalet träffat avtal om förvärv av skog i Lettland. Förvärvet omfattar en markareal om 19 150 hektar, varav 13 100 hektar skogsmark. Förvärvet stärker SCA:s möjligheter att långsiktigt anskaffa virke i regionen.

Exklusive effekten av engångsposter relaterade till avvecklingen av tryckpappersverksamheten var resultatet för det tredje kvartalet 2020 något bättre än föregående kvartal, men försämrades jämfört med motsvarande kvartal i fjol på grund av lägre försäljningspriser i samtliga segment, ett oplanerat produktionsstopp i Östrand och en positiv engångseffekt föregående år från försäljningen av terminalen i Rotterdam.

Virkesförsörjningen till SCA:s industrier har varit god under kvartalet. Priserna på timmer och massaved har varit stabila.

Marknaden för sågade trävaror var fortsatt stark under kvartalet, driven av hög efterfrågan inom byggvaruhandeln i USA, Skandinavien och övriga Nordeuropa. Marknadspriserna ökade i jämförelse med föregående period.

Inom segment massa minskade leveransvolymen jämfört med föregående kvartal, främst till följd av ett oplanerat produktionsstopp under juli månad som begränsade produktionsvolymen. Produktionen har efter återstart varit stabil och på en god nivå.

Det genomsnittliga försäljningspriset för kraftliner var lägre än föregående kvartal till följd av en prissänkning under kvartalet. Under perioden har ett planerat underhållsstopp i Munksund genomförts. Expansionsprojektet i Obbola fortlöper enligt tidplan och budget.

SCA, Mkr Q3-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 4 338 4 627 -6,2% 4 975 -12,8%
EBITDA -88 1 364
EBITDA-marginal 27,4%
EBITDA, justerat 1 032 905 14,0% 1 286 -19,8%
EBITDA-marginal, justerad 23,8% 19,6% 25,8%
Rörelseresultat -1 167 955
Rörelsemarginal 19,2%
Rörelseresultat, justerat 624
Rörelsemarginal, justerad 14,4%
Resultat före skatt -1 195 929
Nettoresultat -958 757
Resultat per aktie, kronor -1,36 1,08

Konsensusdata från Factset