Monivent: Andas tillförsikt

Göteborgsbolaget erbjuder vården hjälpmedel när nyfödda barn inte andas som de ska. Vägen till framgång blir förmodligen blir lång och krokig men aktien noteras också till låg värdering.
Monivent Februari 2020
VD: Karin Dahllöf
Styrelseordförande: Fredrik Sjövall
Antal anställda: 4
Nyckelpersoners ägande: Cirka 11 %
Lista: Spotlight Stockmarket
Aktiekurs: 7,25 kr
Antal aktier ink. utspädn: 6,4 miljoner
Börsvärde: 46 Mkr
Nettokassa: 14 Mkr
Resultatnivå, årstakt: Cirka -7 Mkr
Källa: Börsplus /Bolaget Räknat på max antal aktier.

Monivent (teckningskurs 7,25 kr per aktie) är ett utvecklingsbolag inom medicinteknik baserat i Göteborg. Det startade 2013 och huvudfinansiär är Chalmers Ventures. Bolagets produkt, som är färdigutvecklad, syftar till att förbättra vården för nyfödda i behov av andningshjälp. Planen är att försäljning ska starta i år.

Produkten kallas Monivent Neo100. Den ska användas av vårdpersonal när nyfödda barn inte andas eller andas otillräckligt. Detta inträffar för ungefär en av tjugo nyfödda. Idag sätts manuell ventilering in men problemet är att det saknas ett objektivt vis att mäta lufttillförseln. Vårdpersonal får lita till erfarenhet och fingertoppskänsla.

Samtidigt är det viktigt att rätt luftflöde tillförs. För lite kan leda till förlängt trauma och i slutändan till hjärnskador. För mycket ventilering kan leda till lungskador och nedsatt lungkapacitet på sikt.

Monivents system löser problemet genom att mäta luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken genom en sensormodul. Luftflödet som passerar genom mask och sensor mäts och omvandlas med Monivents algoritmer till exakta flöden och volymer. Med olika färgskalor får vårdpersonalen i realtid veta om spädbarnet får rätt mängd luft.

En produkt avsedd för träning och utbildning, Monivent Neo Training, finns redan på marknaden sedan 2017. Den har genererat en försäljning på ca 0,2 Mkr. Det finns enligt bolaget idag inga konkurrenter som kan erbjuda monitorering och volymmätning.

Monivent genomför nu en emission av units inför listning på Spotlight Stockmarket. En unit innehåller tre aktier och en teckningsoption. Unitpriset är 21,75 kronor (7,25 kronor per aktie) och teckningsoptionen är vederlagsfri. Erbjudandet är på cirka 20 Mkr och ska gå till att betala skulder och till marknadsföring.

Läs med om noteringen på Monivents sida hos IPO-guiden

IPO-GUIDE Monivent
Lista Spotlight
Omsättning rullande tolv månader 0 Mkr
Antal anställda 4
Teckningskurs 7,25 kr
Rådgivare Sedermera FK
Storlek på erbjudande 20 Mkr (varav 100% nyemission)
Börsvärde vid IPO Cirka 39 Mkr
Emissionskostnad Cirka 2 Mkr (9,1% av erbjudandet)
Säkrad andel av IPO* 59%
Investerare som ska teckna i IPO Gerhard Dal, Chalmers Ventures, Oliver Molse, m.fl., Almi Invest, Pontus Johansson med närstående, m.fl. (59% i åtagande)
Garanter
Flaggor** En flagga
Sista teckningsdag 2020-02-20
Beräknad första handelsdag 2020-03-17 (26 dagars väntetid)
* Andelen av antalet aktier i erbjudandet som på förhand är säkrade via förbindelser (garantiåtagande/teckningsåtaganden).
** Särskild metodik. Se faktaruta nedan.
Källa: Börsplus / bolaget


En flagga enligt Börsplus IPO-guide

Börsplus IPO-guide granskar alla noteringar efter 25 typfall av så kallade flaggor. Genomsnittet efter 218 granskade börsnoteringar är 1,7 flaggor för miljardbolag, 3,2 för småbolag och 4,3 för mikrobolag. En flagga är inte så allvarligt i sig utan mer en signal om att man som investerare bör fundera ett extra varv kring vissa aspekter.

Börsplus IPO-guide hittar en flagga i Monivent

# Svaga finanser

Ibland är det otydligt hur mycket pengar ett bolag kommer göra av med det närmaste året. Ibland är det smärtsamt tydligt att risken är stor att bolaget behöver mer pengar inom ett år.

”Bolaget upptog i juli 2019 ett brygglån. Långivarna får nu kvitta lånet och räntan mot aktier i aktuell IPO. Räntan uppgår till 20% på lånat belopp. Av emissionen på ca 20 MSEK kommer runt hälften att gå till att täcka återbetalning av brygglån med ränta (vilket alltså sker genom kvittning mot aktier i emissionen) samt emissionskostnader. I ett tilläggsdokument till prospektet anges att bolaget kommer att ha rörelsekapital i ett år under förutsättning att emissionen tecknas till lägsta gränsen för emissionens genomförande (81% teckningsgrad) och att bolaget får igång försäljningen av bolagets produkter. Marginalerna är små här vilket gör att vi hissar en flagga.”

# CV med plumpar

För investerare är det relevant att känna till om nyckelpersoner har ett ”bagage” av exempelvis konkurser, tvister, åtal eller andra potentiella ”plumpar”. En (lindrig) gång är ingen gång men två gånger kan vara en gonggong.

En styrelseledamot har varit ordförande i ett bolag som försatts i konkurs. Vi har nöjt oss med att upplysa om detta på detta sätt och inte hissa någon flagga.

Börsplus syn på Monivent

Det här är ett forskningsdrivet utvecklingsbolag utan intäkter och med högtflygande planer, alltså en förhoppningsaktie. Analys av förhoppningsbolag kräver andra metoder än vanliga börsaktier. Se även faktaruta längst ner.

1. Incitament nyckelpersoner

De operativa nyckelpersonerna är främst VD Karin Dahllöf och medgrundaren Maria Lindqvist. De och andra nyckelpersoner i styrelsen äger ihop cirka 11 procent av aktierna i bolaget efter erbjudandet. Det är en låg andel för ett bolag i relativt tidig utvecklingsfas. De största ägarna är Chalmers Ventures och Almi Invest som har 26 respektive 21 procent av aktierna inför erbjudandet.

I stort sett alla nyckelpersoner deltar direkt eller indirekt med teckningsåtaganden i unitemissionen. Chalmers deltar med cirka 0,8 Mkr. Pontus Johansson, medgrundare och i styrelsen, deltar med cirka 0,4 Mkr. Styrelseordförande Fredrik Sjövall med 0,3 Mkr. Cirka 60 procent  av den totala emissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser.

Chalmers har ingått lock up-avtal för hela sitt innehav. Almi Invest på 95 procent. Utöver det har de flesta nyckelpersonerna ingått lock up-avtal om 90 procent. Alla avtalen gäller ett år efter notering. Totalt berörs cirka 70 procent av aktierna före erbjudandet.

2. Track record nyckelpersoner

VD Karin Dahllöf har lång erfarenhet från ledande befattningar inom medicinteknik. Exempelvis Cellavision och Bonesupport. Hon är van vid att jobba med distributörer som kommer att vara en viktig framgångsfaktor för Monivent.

Styrelseordförande Fredrik Sjövall känner vi igen från bland annat Inhalation Sciences, Ziccum och Lipidor. Ledamot Pontus Ottosson är investeringschef på Chalmers Ventures. Vi känner igen honom bland annat ifrån noteringsaktuella Stayble Therapeutics. Styrelseledamot och barnläkare Pontus Johansson är en av initiativtagarna till Moninvent. Ledamot Clas Runnberg har haft ledande befattningar på bland annat Gambro och Hemocue.

Det är anmärkningsvärt erfaren ledning och styrelse för ett litet bolag.

3. Trovärdighet produkt och strategi

Monivent Neo Training som finns på marknaden sedan 2017 har sålts till sjukhus i Norge, Storbritannien, Frankrike, Schweiz och Australien. Någon aktiv försäljning har inte bedrivits.

Moivents marknad i Europa och Nordamerika uppskattas till 250 000 – 500 000 nyfödda barn som behandlas med manuell ventilering varje år. Det handlar om cirka 6 400 sjukhus med i genomsnitt fem behandlingsstationer per sjukhus.

Monivent räknar med att den marknaden är värd cirka 3 miljarder kronor för systeminstallation. Till det kommer försäljning av förbrukningsartiklar i form av ansiktsmasker och sensormoduler värt cirka 300 Mkr per år.

Monivent Neo100 granskas för CE-märkning just nu. Bolaget räknar med att kunna lansera produkten under andra kvartalet i år. Försäljningen till utvalda kunder och referenssjukhus kommer bolaget att hantera själva. I övrigt ska partners på olika marknader få ut produkterna.

Enligt Monivent är intresset från potentiella distributörer stort. En del avtal är redan ingångna avseende Monivent Neo Training. Prioriterade marknader, förutom hemmamarknaden, är Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Spanien och Italien.

Inom snar framtid kan vi räkna med att:

 • CE-märkningen av Monivent Neo100 står klar.
 • Avtal ingås med distributörer på de fem målmarknaderna i Europa. Detta ska ske innevarande år.
 • En produktionsansvarig samt säljare anställs.
 • Produktportföljen breddas.
 • Monivent Training lanseras i USA innevarande år.
 • Den regulatoriska processen för att få Monivent Neo100 godkänd i USA inleds.

2021 ska Monivent Neo100 lanseras i Kanada och Australien. År 2022 lanseras produkten i USA. Viss produktutveckling görs. Monivent tror att bolagets teknologi kan leda till ytterligare produkter framöver. Även på andra patientgrupper än nyfödda. Patent finns idag för Sverige och Kina. Patent är under behandling i Europa och USA.

En stor del av emissionsbeloppet går till återbetalning av ett brygglån bolaget tog upp i somras. Kassan förstärks endast med 10 Mkr. Sedan finns teckningsoptionen som går till lösen i mars 2021 och kan tillföra bolaget cirka 7 Mkr efter kostnader. Kapitalet är tänkt att räcka hela vägen. I slutet av 2022 ska Monivent vara kassaflödespositivt.

Det låga kapitalbehovet förvånar och vi är skeptiska till att bolaget klarar sina målsättningar utan ytterligare kapitaltillskott.

4. Nödvändiga antaganden i optimistiskt scenario

Här är de saker som mer eller mindre måste inträffa för att Börsplus optimistiska scenario för bolaget ska kunna inträffa.

 • CE-godkännande för Monivent Neo100
 • Lansering på utvalda marknader i Europa
 • Försäljningstillväxt

Med CE-märkningen på plats ska Moivent Neo100 lanseras i Europa. Det ska leda till försäljning. Kommer bolaget en bit på vägen här kommer aktien att värderas upp.

Optimistiskt scenario

Monivent Idag Tänkbart 2022
Avklarad milstolpe  Klar produkt, försäljning  Marknadslanseringar, positivt kassaflöde
Kommande värdedrivare (i) CE-märkning Nya produkter, lansering i USA
Värderingsmodell (ii)  e.m  e.m
Resultatnivå, årstakt  Cirka -7 Mkr  e.m
Börsvärde, Mkr (iii)
 46 Mkr
200 Mkr
Optimistisk vinstchans (iv) 330%

Före unitemissionen värderas Monivent till cirka 19 Mkr. Med tanke på hur långt bolaget har kommit är det lågt. Efter genomförd emission, före lösen av teckningsoptionen, värderas Monivent till cirka 40 Mkr. Andra medicinteknikbolag som jobbar mot förlossningsvården och har samma potential på sikt är Calmark och Obstecare. Dessa värderas på Spotlight Stockmarket till 120 respektive 60 Mkr.

Om Monivent faktiskt lyckas få fart på försäljningen och är kassaflödespositiva år 2022 utan ytterligare kapitalanskaffningar kommer aktien att värderas upp. Vi gissar att det krävs cirka 20 Mkr i omsättning för att Monivent ska gå runt. Det kan resultera i en värdering på ett par hundra miljoner. Potentialen på lång sikt är betydande.

Pessimistiskt scenario

Monivent räknar med att CE-godkännandet är klart andra kvartalet i år. Trots att det ligger nära i tiden kan vi inte bortse från risken för förseningar. Trögare marknadsacceptans inom medicinteknik än vad man hoppas på är också mer regel än undantag. Förseningar riskerar att leda till framskjutna målsättningar. Det i sin tur leder till brist på kapital. Oftast innebär det en nyemission och potentiell utspädning för befintliga ägare.

Flera medicinteknikbolag kan vittna om att distributörer inte alltid lever upp till förväntningarna. Det gäller för Monivent att ligga på för att inte bara bli ett artikelnummer i en tjock katalog med produkter.

Börsplus slutsats

Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det över tid slutar med en stor förlust för investerarna.

Nyttan med Monivent Neo100 är tydlig och bolaget har smygbearbetat marknaden med sin övningsprodukt. Det är positivt. Värderingen av bolaget är också ett plus. Det framstår som en klart seriös satsning. Det finns goda chanser att bolaget kan värderas upp i trakterna av exempelvis Obstacare (60-70 Mkr) när väl CE-märkningen faller på plats. Framgång därefter är svårt att sia kring.

Man bör vara medveten om att det kan ta lång tid att etablera nya arbetsmetoder och verktyg inom vården och att Monivent inte har starka finanser för att hantera eventuella förseningar. Ett brygglån kvittas mot aktier i emissionen med följd att ca 1 miljon aktier går till tidigare långivare som efter en tids inlåsning nu kan sälja. Det kan påverka kursen.

Det är inte fel för placerare som investerar i högriskbolag teckna i detta. Ett visst överhäng aktier, möjligt kapitalbehov och långsiktigt osäkra utsikter göra att vi stannar i en fyra på tärningen.

 • Börsplus skribent Peter Nilsson deltar som teckningsåtagare i den pågående unitemissionen.

 

Så ser Börsplus på förhoppningsbolag

Vid investeringar i entreprenörsbolag utan intäkter men med högtflygande planer bör man enligt Börsplus åsikt börja med nyckelpersonerna i projektet.

 1. Har nyckelpersonerna rätt incitament och engagemang för att göra det långa och hårda arbete som krävs för att lyckas? Saknas detta incitament kan man ofta stryka aktien som köpkandidat redan här.
 2. Har nyckelpersonerna erfarenhet och historik med sig som gör det troligt att de har rätt förutsättningar för att ta projektet till framgång? Det gör enorm skillnad om entreprenören har relevanta framgångar i bagaget eller ej. Detta är en väldigt subjektiv och därmed svår bedömning men den bakomliggande tanken är robust. Nämligen att en förstklassig ledning med en halvdan affärsidé är långt mycket bättre än en förstklassig affärsidé i händerna på en halvdan ledning.
 3. Hur trovärdig är strategin och produkten? Denna fråga kan besvaras på flera nivåer. Från höftskott till datainsamling i McKinsey-klass. Vi lägger oss på en nivå någonstans där emellan där nedlagd analystid får styras av hur intressant investeringen ser ut att vara i övrigt. En mycket intressant aktie förtjänar en mer grundlig research än ett börsbolag som vi på andra grunder bedömer som helt ointressant. Dessa bedömningsgrunder kan vara saker som frågorna 1–2 ovan eller potentialen, värderingen eller något annat.
 4. Nödvändiga antaganden i optimistiskt scenario. Investeringar i förhoppningsbolag handlar helt och hållet om att skissa på hur uppsidan ser ut och därefter utsätta detta optimistiska scenario för ”konstruktiv kritik”. Om aktien står pall för trycket så kan det vara en intressant investering.

En metod är att lista vilka antaganden man nödvändigtvis måste göra för att det optimistiska scenariot ska besannas. Exempel på sådana antaganden kan vara:

 • Kundtillväxten ökar
 • Positiva forskningsresultat (Life Science)
 • Framgångsrik lansering utomlands
 • Lyckad prospektering (råvarubolag)
 • Inget priskrig från stark konkurrent
 • Nyckelpersonerna klarar att verkställa strategin

Vi ser det alltså som mindre meningsfullt att skissa på det mest sannolika utfallet för en förhoppningsaktie eftersom det utan undantag är att investerarna över tid gör en stor förlust.

Börsplus slutsats

Förhoppningsbolag är svårbedömda och inslaget av oförutsägbarhet är större än för aktier i rörelsedrivande bolag. Som en påminnelse om det stora inslaget av slump så graderar Börsplus sin syn på förhoppningsbolag som sidorna på en tärning. Där tärningsutfallen:

 • 1 eller 2 = Sälj
 • 3 eller 4 = Neutral
 • 5 eller 6 = Köp

RUBRIK3 Tabellförklaring Optimistiskt scenario

Tabellen visar bolaget i dag samt ett tänkbart framtida optimistiskt scenario. Detta är alltså inte Börsplus huvudscenario. Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det oftast slutar med en stor förlust för investerarna.

(i) Värdedrivare är de enligt Börsplus enskilt viktigaste aktiviteterna och målen för bolagets utveckling. Exempel på värdedrivare i förhoppningsbolag är: licensavtal, regulatoriska godkännanden, genombrottsorder, kundintag, nya marknader, nya råvarufyndigheter, nya forskningsdata, produktlanseringar etc.

(ii) Värderingsmodell: Vad är viktigast för hur aktien prissätts på börsen? Enklast är det om man har vinster eller omsättning att utgå ifrån som kan ge en värderingsmultipel som P/e-tal, EV/EBIT eller EV/Sales. Annars är man hänvisad till en grov skattning av vad som vore ett rimligt börsvärde i en tänkt framtid efter att bolaget klarat av flera värdedrivande milstolpar längs vägen.

(iii) Börsvärde idag avser aktuell börskurs och full utspädning efter eventuell pågående nyemission. Börsvärdet i en tänkbar framtid avser Börsplus (ofta svåra) bedömning av vad som kan vara ett rimligt framtida börsvärde i ett läge där Börsplus optimistiska antaganden om utvecklingen slagit in.

(iv) Optimistisk vinstchans är en förenklad skattning av potentialen i aktien på några års sikt. Detta är starkt förenklat och tar inte hänsyn till mindre finansieringsbehov eller exakt nettoskuld/kassa. Större bedömda finansieringsbehov är dock inkluderade vilket i så fall anges i tabellen och/eller i analysen.

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på www.borsplus.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till www.affarsvarlden.se. I sällsynta fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.