GoSol Energy: Upp som en sol

GoSol Energy är en nykomling på Spotlight Stock Market som tjänat bra med pengar på att sälja solcellsanläggningar i en stark marknad. Men nu börjar synas moln på himlen.
GoSol Energy: Upp som en sol - gosol_bil
GoSol startades i Stockholm 2018 av Jimmy Stensson och Nils Henoch, bägge födda 1983. Duon har bakgrund som tjänstemän på Vattenfall respektive Energimyndigheten. Affärsidén är att erbjuda helhetslösningar inom solcellsinstallationer med fokus på kvalitet och kundnöjdhet.
GoSol Energy Group
Börskurs: 2,10 kr Antal aktier: 84,3 m
Börsvärde: 177 Mkr Nettokassa: 24 Mkr
VD: Jimmy Stensson Ordförande: Hans Jacobsson

Idag har ett nytt bolag börjat handlas på Spotlight, GoSol Energy Group (2,1 kr). Detta sker genom en direktnotering där befintliga aktier tas upp till handel utan att det sker någon nyemission. De första timmarnas avslut mellan 1,6 och 2,1 kr ger bolaget ett börsvärde på 135-175 Mkr.

GoSol har 36 anställda och omsätter runt 250 Mkr på att sälja och installera solcellsanläggningar. Främst i södra och mellersta Sverige. Vinsten ser ut att bli 30-35 Mkr i år.

De två grundarna Jimmy Stensson (VD) och Nils Henoch (CFO) är största enskilda ägare med 18,8% var.

Affärsvärldens huvudscenario 2023E 2024E 2025E
Omsättning 250 238 249
 – Tillväxt 0% -5% +5%
Rörelseresultat 30 19 20
 – Rörelsemarginal 12,0% 8,0% 8,0%
Resultat efter skatt 23 14 15
Vinst per aktie 0,27 0,17 0,18
Utdelning per aktie 0,10 0,08 0,10
Direktavkastning 4,8% 3,8% 4,8%
Operativt kapital/omsättning -2% -2% -2%
Nettoskuld/EBIT -0,8 -2,0 -2,7
P/E 7,8 12,3 11,7
EV/EBIT 5,1 7,3 6,2
EV/Sales 0,6 0,6 0,5

Noteringen på Spotlight sker alltså inte genom en vanlig börsnotering utan efter en affär med det redan noterade investmentbolaget Renewable Ventures Nordic (RVN).

Kortfattat såldes rörelsen i Gosol under sensommaren till ett RVN-bolag mot 92,5% av aktierna i detta. RVN-bolaget bytte sedan namn till GoSol Energy och delade ut minoritetsaktierna (7,5%) till det noterade RVN:s ägare. Det gav GoSol en ägarbas på ca 1 000 personer.

10 största ägare Andel av kapital & röster
Nils Henoch* 18,8%
Jimmy Svensson* 18,8%
Martin Tornhill* 15,5%
Albin Gullberg* 11,4%
Pep Securities 8,9%
Quantum Leben AG 3,7%
Peter Lindell 1,7%
Sara Lindell 1,7%
Günter Mårder 1,5%
Jens Olsson 1,2%
*Insiders som har lock-up på 12 månader för sina aktieinnehav.

Under processen sålde även grundarna av Gosol en del av sina aktier till externa investerare. Denna exit motsvarar ca 30% av deras innehav. Kursen var 1,35 kr per aktie. Köpare var bland annat RVN (börsbolaget) som nu har 8,9% och investerarna Peter Lindell (1,7%) och Günter Mårder (1,5%).

Inget kapital tillfördes bolaget under processen. Tvärtom gjordes en utdelning på 7,6 Mkr inför noteringen. Huvudmotivet till manövern verkar vara att förse grundarna med en delexit men man tror även att bolaget gynnas av en notering som öppnar för aktiebaserade incitamentsprogram och eventuellt förvärv.

Verksamhet

GoSol erbjuder nyckelfärdiga solcellsanläggningar med funktionsgaranti. Sett till affärsmodell är bolaget en blandning av återförsäljare, projektledare och installatör. GoSol marknadsför sig mot en bred kundgrupp som omfattar privatpersoner i form av villaägare, bostadsrättsföreningar, lantbrukare, fastighetsägare och större industrier.

Företaget har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Planen är att öppna fler lokalkontor. Lokal närvaro ses som nödvändigt för att lyckas med försäljningen.

Idag står solceller för 70% av omsättningen. GoSol säljer även produkter för laddning av elfordon och lagring av el i batterisystem. GoSol har inte egna produkter utan agerar återförsäljare av etablerade fabrikat som solpaneler från Suntech Power eller Zaptec inom elfordonsladdare. Företaget har inte heller någon större egen installatörsstyrka utan arbetar med underleverantörer. Ledningen lyfter fram att de fasta kostnaderna är relativt begränsade i företaget.

Partnerskap

Marknadsföring sker bland annat online på Facebook. Försäljning sker genom ett 20-tal försäljningsagenter men även via partners som Boo Energi och Stockholm Exergi. GoSol sköter dessa bolags erbjudande inom solceller, se exempelvis här. Partners är viktiga enligt GoSol, men ingen av dem står enskilt för mer än 10% av GoSols omsättning.

Den egna expertisen ligger i att agera kravställare samt i försäljning. Ledningen lyfter även fram att man är skickliga på projekt där bostadsrättsföreningar behöver bygga om sina system för att införa gemensamhetsel (IMD) ihop med solceller, elbilsladdning med mera. Även inom energioptimering har man extra bra kompetens.

Projekt säljs vanligen till fast pris men faktureras först efter installation och färdigställande. GoSol har viss lagerhållning av produkter (lager ca 7 Mkr per 30/9). Väder, tillståndsprocesser och andra faktorer kan fördröja installation. Bolaget flaggar för att deras intäkter kan vara slagiga särskilt på kvartalsbasis.

Företaget tycks i stort sett sakna återkommande intäkter. De jobbar med att ta fram ett erbjudande om att leasa anläggningar men har det inte i nuläget.

Upp som en sol

Subventioner

Avdraget är 20% på solceller men max 50 000 kr per person i hushållet. När lagen infördes uppskattades avdraget totalt sett leda till 1,1 mdr kr mindre skatteintäkter för staten. För batterisystem som köps in för lagring av el från solcellsinstallation kan man få 50% i skatteavdrag.

Installationen av solcellsanläggningar har ökat kraftigt. Särskilt 2022 då höga elpriser och oro kring energiförsörjning dominerade nyheterna. Antalet installationer fördubblades detta år. Från 2023 höjdes dessutom skatteavdraget från 15% till 20% av kostnaden för villaägare och byggherrar (för nyproduktion) som sätter upp solceller på sina tak.

GoSol har expanderat snabbt och med lönsamhet. I år har tillväxten varit 80% fram till sista september.

Rörelsemarginalen har snittat 5,8% under 2019-2023. Årets siffra på drygt 13% (R12M) är ett stort lyft. I branschen varierar lönsamheten. Det finns bolag som går med kraftig förlust som Svea Solar men också lönsamma som Sesol vilka tjänade 7,7% i marginal på 1,4 mdr kr omsättning i fjol. Marginaler över 10% som GoSol har verkar sällsynta. Se tabellen nedan.

Bolag Omsättning Tillväxt Resultat**** Marginal Värdering P/Sales
Sesol* 1378 324% 106 7,7% Onoterat i.u
Svea Solar* 2108 106% -449 neg Onoterat i.u
GoSol** 273 81% 36 13,2% 135 Mkr 0,5
Soltech Energy** 2895 80% -68 neg 1060 Mkr 0,4
Otovo** 1019 87% -383 neg 504 m Nok 0,5
Windon Energy*** 74 i.u. 9 12,2% 72 Mkr 0,7
Kommentar: *Siffror avser 2022. **Siffror avser R12M förutom tillväxttakt som avser jan-sept 2023. ***Bolagets pro forma-siffror för jan-sept 2023. ****Avser Ebit förutom I Windon Energy där siffran avser Ebita.

Mer om solbolagen

Svea Solar. Omsätter över 2 mdr kr och var en av pionjärerna inom försäljning av solcellsanläggningar i Sverige. Verkar nu även i Tyskland, Holland, Belgien och Spanien. Grundat 2014. Tog in ca 1 mdr kr under 2022 för att bl.a. finansiera investeringar i egna storskaliga solcellsparker. Altor är nu största ägare. Bolaget går sedan 2019 med stora förluster.

Sesol. Jönköpingsbolag med enorm tillväxt som ökade anställda från 130 till 700 under 2022. Har 14 kontor i Sverige och nästan all försäljning här. Ägt av grundarna. Tjänade pengar även 2021, ca 15 Mkr på 325 Mkr i omsättning (4,7% marginal).

Soltech Energy. Börsnoterad koncern som växt mycket genom förvärv och numera även har verksamhet inom takläggning, sedumtak och elinstallation. Under jan-sept 2023 var rörelsevinsten 22 Mkr eller 1% av omsättningen. Finns även i Holland och Spanien. Aktien -21% i år. VD skriver i senaste rapporten om en utmanande tid då ”marknaden snabbt förändras”.

Otovo. Norskt bolag noterat i Oslo med Axel Johnson som huvudägare (25,9%). Aktien -83% i år och en nyemission lika stor som börsvärdet genomfördes nyligen. Bolaget har sålt mycket installationer på leasing vilket bundit kapital. Nyligen avyttrades portföljer med leasingkontrakt. Otovo finns i flera länder i Europa. Bolaget vittnar om svag efterfrågan 2023 men är hoppfulla om Q4 och nya subventioner i Tyskland.

Windon Energy Aktien är noterad på Spotlight. Bolaget kom dit genom en affär med en SPAC. Bolaget säljer solceller delvis under eget varumärke samt ett eget montagesystem till installatörsledet. Man har i år etablerat sig inom batterilösningar och i Norge genom ett JV. Aktien +60% i år. Bolagets VD noterar i senaste rapporten att marknaden är svag och att det troligen blir ”sämre innan det blir bättre på solcellsmarknaden” även om de långsiktiga utsikterna är goda.

Som Afv förstår det beror årets höga lönsamhet för GoSol till stor del på prisfall på material jämfört med när beställningar på anläggningar tecknades till fast pris. Inköpen tycks ske till spotpriser vilket varit gynnsamt 2023. Bruttomarginalen har ökat från 17% till 33% under 2023 års tre första kvartal.

Omvänt borde prisökningar på material bidragit till viss marginalpress under ”briståren” 2020-22.

Bolaget kommunicerar inga finansiella mål.

Ner som en pannkaka?

Efter rekordåren 2022-23 sker nu en inbromsning på marknaden. Höga räntor och lägre elpriser har framför allt sänkt humöret bland hushållen. De föranmälningar som görs till elbolagen inför anslutning av ny solcellsanläggning till nätet ligger de senaste månaderna på hälften av nivån samma månader 2022. Nivån är dock högre än 2021. Se sidan 5 i bildmaterialet nedan, som kommer från intresseorganisationen Svensk Solenergi.

De noterade nordiska solcellsbolagen noterar inbromsningen i sina rapporter (läs i faktarutan ovan) och det gör även GoSol. I memorandumet inför noteringen spår ledningen att 2023 års omsättning blir 250-270 Mkr. Det innebär negativ tillväxt i det säsongmässigt lugnare Q4. På rullande 12 månader är omsättningen 273 Mkr.

GoSol är dock optimistiska kring försäljningen av lösningar för lagring av el vilket är något som flera aktörer satsar på nu. Till exempel Windon. Det kan möjligen kompensera lägre efterfrågan från nyproduktion och från villamarknaden. Långsiktigt finns aktörer som tror solenergi kommer växa mycket kraftigt i Sverige.

Reflektioner

  • I en bransch där många lockats offra resultatet för hypertillväxt sticker GoSol ut med sin konsekventa lönsamhet sedan 2019. Bolaget har finansierat tillväxten med egna medel och har nu en nettokassa på 24 Mkr. Detta känns gediget. Även samarbetet med aktörer som Boo Energi känns som en kvalitetsstämpel.
  • Det är många aktörer som säljer en snarlik produkt som GoSol. Det är svårt att se några unika konkurrensfördelar. Kanske räcker det att göra många enskilda detaljer lite bättre än konkurrenterna för att nå överlönsamhet. Men vi tror detta är en tuff bransch utan enkla segrar.
  • Omslaget från hypertillväxt till nedgång på marknaden kan få stora följder givet kapacitetsuppbyggnaden de goda åren. Priserna på material har rasat. Det vore inte konstigt om även lönsamheten i installatörsledet påverkas kraftigt. Detta gör prognoser osäkra.
  • Vårt huvudscenario skissar in en stabilisering kring 250 Mkr i omsättning och en marginal som ligger mellan “ytterlighetsåren” 2022 och 2023, på 8%. Med en multipel på 8x rörelsevinsten finns en avkastningspotential på 20%. Prognoserna är som sagt osäkra vilket utfallsvariationen i övriga scenarios illustrerar (-60% pessimistiskt och +120% i optimistiskt).

Slutord

Vi har i denna analys inte tagit ställning till solenergi som kraftslag – hur lönsam en sådan investering är eller hur stor del av den framtida mixen solen kan komma stå för. En aktie som GoSol är förstås främst intressant för den som tror på sol som energislag. I så fall finns en del som talar för bolaget. Som att det verkar bra skött.

Den förändrade marknaden är dock en joker i leken och vi får se hur det utvecklar sig. På våra snabbskissade prognoser är uppsidan inte stor nog för att aktien ska locka. Dagskursen är 55% över den på 1,35 kr som professionella investerare förhandlade fram.

Fotnot: Utdelningsprognoserna är uppdaterade efter att artikeln publicerats

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.Här hittar du alla analyser