Polymer Factory – rätt material för lyckad IPO?

Noteringsaktuella Polymer Factory utvecklar och säljer dendritiska nanomaterial. Kundlistan med namn som Novartis, Sanofi och Illumina imponerar. Är aktien värd att teckna?
Polymer Factory säljer dendritiska nanomaterial som används för att utveckla nya typer av avancerade material. På bilden syns bolagets kalibreringsteknik kallad SpheriCal.
Polymer Factory Februari 2021
VD: Michael Malkoch,  Elin Mignérus (från 1 april 2021)
Ordförande: Eva Malmström
Teckningskurs: 7,60 kr

Stockholmsbolaget Polymer Factory (teckningskurs 7,60 kr) utvecklar och säljer dendritiska nanomaterial, som används för att utveckla nya typer av avancerade material.

Det kan exempelvis handla om läkemedelsfrisättning eller på annat sätt modifiera material för att ge dem unika egenskaper. Förenklat kan dendritiska material ses som nanoskopiska byggstenar.

Kunderna är exempelvis BigPharma, medicinteknik- eller bioteknikbolag, forskningsintensiva institut eller akademisk forskning. På kundlistan finns en rad välkända kunder som Novartis, Sanofi, Illumina och Bruker.

Bolagets grundades 2006 av bland annat nuvarande VD och storägare professor Michael Malkoch. Polymer Factory har vuxit fram kring många års forskning av dendritiska material vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, där Malkoch är verksam.

Sedan bolaget startade har fokus varit på produktutveckling. Bolaget har bland annat finansierats med forskningsbidrag från exempelvis Vinnova. Nettoomsättningen de senaste åren har varit cirka 2 Mkr per år. Intäkterna har genererats på inkommande förfrågningar. Inget aktivt säljarbete har bedrivits. Rörelseresultatet har varit cirka 0,3 – 0,4 Mkr per år. 2020 var omsättningen 1,4 Mkr med EBIT på -0,6 Mkr.

Polymer Factory genomför nu en emission inför listning på Spotlight Stock Market. En unit kostar 22,80 kronor och består av tre nyemitterade aktier och en teckningsoption. En teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktier i Polymer Factory för 9,10 kr styck under perioden februari – mars 2022. Erbjudandet vid noteringen uppgår till 13 Mkr och är säkrat till 50% av teckningsåtagare.

Pengarna från emissionen skall användas för att stärka organisationen och göra viktiga rekryteringar inom bland annat försäljning. Polymer Factory har nyligen rekryterat en ny VD, Elin Mignérus, som kommer börja sin anställning den 1 april. Bolaget kommer även rekrytera produktionschef samt produktchef.

DISCLAIMER

Afv skriver alltid analyser på alla bolag som ska notera sig. I fallet Polymer Factory har Afv via bolaget fått ta del av finansiell info i förväg vilket medför att analysen publiceras redan i början av teckningstiden. Denna ”early look” har genomförts tack vare att Polymer Factory också har köpt annonser av Afv för sin notering. Det ska dock starkt betonas att Afv-analysen är inte på något sätt betald av eller styrd av bolaget. Det är endast tidpunkten för publicering som kunnat tidigareläggas via ”early look”.

Läs mer om aktuella noteringar på IPO-guiden

IPO-GUIDE Polymer Factory
Lista Spotlight
Omsättning rullande tolv månader 1 Mkr
Antal anställda 2
Teckningskurs 7,60 kr
Rådgivare Sedermera FK
Storlek på erbjudande 13 Mkr (varav 100% nyemission)
Börsvärde vid IPO Cirka 52 Mkr
Emissionskostnad Cirka 2 Mkr (12,7% av erbjudandet)
Säkrad andel av IPO* 50%
Investerare som ska teckna i IPO Michael Malkoch via bolag, Eva Malmström, Mikael Blihagen, Peter Nilsson, John Andersson Moll, m.fl. (50% i åtagande)
Garanter
Flaggor** En flagga
Sista teckningsdag 2021-03-11
Beräknad första handelsdag 2021-04-07 (27 dagars väntetid)
* Andelen av antalet aktier i erbjudandet som på förhand är säkrade via förbindelser (garantiåtagande/teckningsåtaganden).
** Särskild metodik. Se faktaruta nedan.
Källa: Affärsvärlden / bolaget

En flagga enligt Affärsvärldens IPO-guide

Affärsvärldens IPO-guide granskar alla noteringar efter 25 typfall av så kallade flaggor. Genomsnittet efter 270 granskade börsnoteringar är 1,5 flaggor för miljardbolag, 2,9 för småbolag och 3,9 för mikrobolag. En flagga är inte så allvarligt i sig utan mer en signal om att man som investerare bör fundera ett extra varv kring vissa aspekter.

Affärsvärldens IPO-guide hittar en flagga i Polymer Factory

# Lång väntetid

Att teckna IPO-er innebär extra risker och risken ökar om man måste vänta länge från att aktier tecknas till att de börjar handlas. Av administrativa skäl tar det ofta 1-2 veckor eller mer innan småbolag börjar handlas. Om väntetiden är 10 dagar eller mer så hissar Affärsvärlden flagg för de IPO-er som är i den sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.

Polymer Factory-aktien börjas handla 27 dagar efter sista anmälningsdag.

AFFÄRSVÄRLDENS SYN PÅ POLYMER FACTORY

Det här är ett utvecklingsbolag med små intäkter och med högtflygande planer, alltså en förhoppningsaktie. Analys av förhoppningsbolag kräver andra metoder än vanliga börsaktier. Se även faktaruta längst ner.

1. INCITAMENT NYCKELPERSONER

Nyckelpersoner äger drygt hälften av aktierna inför noteringen. Största ägare är en av grundarna tillika nuvarande VD Michael Malkoch. Han äger cirka 22% av aktierna efter noteringen. Malkoch tecknar aktier för drygt 0,3 Mkr i emissionen genom sitt bolag SCEM Consulting AB. Elin Mignérus som snart tillträder som ny VD äger inga aktier inför emissionen. Mignérus kommer dock teckna aktier i erbjudandet. Oklart, hur mycket.

Styrelseledamot Mats Wallnér är också en av grundarna. Wallnér äger 14% av aktierna givet en fulltecknad emission. Holdingbolaget NordicBlue AB som delägs av Mats Wallnér tecknar aktier för drygt 100 000 kronor i emissionen.

Ordförande Eva Malmström äger knappt 13% av aktierna efter emissionen. Malmström som också är medgrundare tecknar aktier för drygt 0,2 Mkr. Nyckelpersoner har ingått lock-up avtal om att inte sälja några aktier 12 månader från noteringen. Det är positivt.

2. TRACK RECORD NYCKELPERSONER

Grundare och VD Michael Malkoch är professor i fiber- och polymerteknologi vid KTH. Malkoch har fått utmärkelser kring forskning på dentristiska material. Malkoch kommer lämna VD-posten innan noteringen men fortsätta sitt engagemang i bolaget som CTO samt genom styrelsen. Malkoch har inte jobbat heltid med Polymer Factory.

I början på april tillträder Elin Mignérus som ny VD för Polymer Factory. Mignérus har tidigare varit VD på medicinteknikbolaget CathPrint som säljer en ny typ av katetrar.  2020 utsågs hon till en av Sveriges mest inspirerande entreprenörer av Företagarna och ALMI.

Styrelseordförande Eva Malmström är professor vid KTH och har likt Malkoch lång erfarenhet från området. Malmström är även invald i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Sammantaget verkar styrelse ha lång och relevant erfarenhet.

3. TROVÄRDIGHET PRODUKT OCH STRATEGI

Polymer Factorys produktportfölj bygger idag på två segment, dendritiska material och dess patenterade kalibreringsteknik kallad SpheriCal. Den dendritiska materialportföljen består av fyra underfamiljer som tillverkas, förpackas och därefter säljs. Nämligen så kallade dendrimerer, dendroner, hyperförgrenade polymerer och multifunktionella PEGar. Var och en av dessa kategorier omfattar ett stort antal enskilda produkter.

Varje dendrimer, dendron, hyperförgrenade polymer och dendritiskt PEG-material kan produceras i en mängd olika storlekar beroende på kundens behov. Huvudområden och praktiska tillämpningar för dendritiska material är läkemedelsleveranssystem, diagnostik, infektioner och vävnadsteknik. Styrelsen i Polymer Factory bedömer att bolaget har världens största produktportfölj av dendritiska material.

Polymer Factory har utvecklat den patenterade kalibreringstekniken SpheriCal, utformad för MS-instrument (Masspektrometri). Det är enkelt uttryck en slags teknik för att separera joner i gasfas från varandra utifrån deras förhållande mellan massa och laddning. På grund av kontinuerliga förändringar i olika systemkomponenter kräver MS-instrument regelbunden kalibrering med en uppsättning kända standarder. SpheriCal används därför som en högpresterande kalibrant för att se till att instrumenten inte ger vilseledande data.

På grund av den höga känsligheten och noggrannheten hos moderna MS-instrument har flera MS-tekniker blivit riktmärkestekniker för analys av biomolekyler (DNA, proteiner, peptider, kolhydrater, antikroppar), samt ett verktyg för testning inom olika områden och branscher som biokemi, klinisk virologi / mikrobiologi / diagnostik (cancerdetektering, sepsis, bakterier, virussjukdomar) och i läkemedelsupptäckt. Polymer Factorys patenterade teknik hjälper kunderna inom en rad områden. Bolaget har patent som löper till 2030 eller längre.

Mer om dendritiska material

Dendritiska polymerer är förgrenade, tredimensionella makromolekyler som i huvudsak fungerar som smarta leveranssystem som förbättrar effekterna av de ämnen de bär. Till exempel ett vaccin eller ett läkemedel mot cancer. Deras unika kemiska och fysiska egenskaper gör dem idealiska som multifunktionella nanometerstora byggnadsställningar (strukturer) med potentiell användning i ett brett spektrum av applikationer. Exempelvis gen- / läkemedelsbärare, som nanokapslar (det vill säga förmågan att vara värd för ”gäster”, t.ex. inkapsla dofter) och biosensorer (förbättra upptäckten i diagnostik). Dendritiska polymerer kan användas inom en rad branscher. Framförallt inom nanotekniskt krävande branscher som läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikbolag.

Dendritiska material kan användas inom många tillämpningsområden. Tack vare deras förmåga att upprepa exakt samma struktur och behålla samma egenskaper kan dendritiska material modifieras och fästas baserat på specifika behov. Vanligtvis är ett ämne fäst vid ytan och/ eller internt i dendritiska kroppen, vilket gör det möjligt för dendritiska makromolekylen att bära, exempelvis, ett cancerläkemedel.

De kan användas inom läkemedelsleverans eftersom det är möjligt att kontrollera läkemedelsfrisättning och öka cirkulationstiden i kroppen samtidigt som toxiciteten hos läkemedlen minskar. Ett annat område är diagnostik, kunderna kan använda företagets material som en dendrimerbaserad yta, eller biosensor, för att bättre upptäcka nivåer av ett visst protein, t.ex. antikroppa. Men även som en stabiliserande komponent för RNA och DNA där de kan spela en viktig roll i utvecklingen av vacciner, liksom i vävnadsteknik och behandling av infektionssjukdomar.  Dendritiska material har uppvisat starka antibakteriella egenskaper och kan förbättra effektiviteten hos vacciner, vilket ger stabil och ihållande frisättning.

Marknaden för dendritiska material är enkelt uttryck en miljardindustri. Det är alltså inget fel på marknadspotentialen.

Polymer Factorys intäkter har hittills baserats på inkommande förfrågningar. Bolaget har inte aktivt jagat kunderna. Så här borde det finnas en del att göra. Trots det har bolaget en imponerande kundlista med namn som Novartis, Sanofi, Illumina, Evonik, Bruker. Polymer Factory har även partnerskap och samarbeten med bland annat Perstop AB och Merck KGaA.

Fokus framöver är att stärka organisationen inom sälj. Strategin är att ingå partnerskap med exempelvis bioteknik och/eller läkemedelsbolag som använder bolagets produkter. Polymer Factory har och kommer fortsätta sälja via global och regionala distributörer samt direktförsäljning via egen e-handelsplattform.

Under 2020 hade omsatte Polymer Factory i snitt cirka 100 000 kronor per månad genom direktförsäljning. Bolaget har flera återkommande kunder inom områdena vaccin, diagnostik och terapi. Bolaget har påverkats av covid-19.

Planen framöver är att tillsätta produktionschefer för att skala upp produktionen av dendritiska material och DNG (Dendric Nanogels) som är det senaste tillskottet av innovativ nanoteknik.

2023 är målsättningen att nå intäkter på cirka 20 Mkr. Skulle bolaget exempelvis skriva ett royaltybaserat partnerskapsavtal kan intäkterna bli betydligt högre än så.

4. NÖDVÄNDIGA ANTAGANDEN I OPTIMISTISKT SCENARIO

Här är de saker som mer eller mindre måste inträffa för att Affärsvärldens optimistiska scenario för bolaget ska kunna inträffa.

 • Stärka organisation och öka försäljning till befintliga kunder
 • Partneravtal/licensavtal som medför royaltyintäkter

OPTIMISTISKT SCENARIO

Polymer Factory Idag Tänkbart 2024
Avklarad milstolpe Befintlig försäljning 40 Mkr omsättning. Fortsatt stark tillväxt från nya och befintliga kunder
Kommande värdedrivare (i) Stärka organisation och accelerera tillväxt, partneravtal Större/betydelsefullt partneravtal
Värderingsmodell (ii) e.m. P/S 5x
Resultatnivå, årstakt Cirka -2,5 Mkr Pos
Börsvärde, Mkr (iii) 52 Mkr 200 Mkr
Optimistisk vinstchans (iv) 280%

TABELLFÖRKLARING OPTIMISTISKT SCENARIO

Tabellen visar bolaget i dag samt ett tänkbart framtida optimistiskt scenario. Detta är alltså inte Affärsvärlden huvudscenario. Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det oftast slutar med en stor förlust för investerarna.

(i) Värdedrivare är de enligt Affärsvärlden enskilt viktigaste aktiviteterna och målen för bolagets utveckling. Exempel på värdedrivare i förhoppningsbolag är: licensavtal, regulatoriska godkännanden, genombrottsorder, kundintag, nya marknader, nya råvarufyndigheter, nya forskningsdata, produktlanseringar etc.

(ii) Värderingsmodell: Vad är viktigast för hur aktien prissätts på börsen? Enklast är det om man har vinster eller omsättning att utgå ifrån som kan ge en värderingsmultipel som P/e-tal, EV/EBIT eller EV/Sales. Annars är man hänvisad till en grov skattning av vad som vore ett rimligt börsvärde i en tänkt framtid efter att bolaget klarat av flera värdedrivande milstolpar längs vägen.

(iii) Börsvärde idag avser aktuell börskurs och full utspädning efter eventuell pågående nyemission. Börsvärdet i en tänkbar framtid avser Affärsvärlden (ofta svåra) bedömning av vad som kan vara ett rimligt framtida börsvärde i ett läge där Affärsvärlden optimistiska antaganden om utvecklingen slagit in.

(iv) Optimistisk vinstchans är en förenklad skattning av potentialen i aktien på några års sikt. Detta är starkt förenklat och tar inte hänsyn till mindre finansieringsbehov eller exakt nettoskuld/kassa. Större bedömda finansieringsbehov är dock inkluderade vilket i så fall anges i tabellen och/eller i analysen.

Bruttomarginalen på produkterna är mycket hög. På SpheriCal är den över 99% exempelvis. Givet en fulltecknad emission värderas Polymer Factory till drygt 52 Mkr.

I ett optimistiskt scenario tänker vi oss att Polymer Factory omsätter kring 40 Mkr 2024. Vid ett sådant scenario vore det inte anmärkningsvärt att bolaget skulle värderas till, låt säga 5 gånger omsättningen. Det ger ett börsvärde kring 200 Mkr. Värderingen skulle säkerligen kunna vara ännu högre. Uppsidan är kortfattat betydande om försäljningen tar fart.

Pessimistiskt scenario

För utomstående så är de ganska svårt att bedöma både konkurrensfördelar och om Polymer Factorys och deras teknologi kan få kommersiellt genomslag. Tar inte försäljningen fart är nedsidan i aktien enkelt uttryckt betydande.

Oavsett hur bra en produkt är, så säljer den ofta inte sig själv och införsäljningsprocesser tar ofta längre tid än vad man initialt tror. Framtida finansiering är alltid en central fråga för utvecklingsbolag. Positivt är dock att Polymer Factory har genererat vinst och positiva kassaflöden de senaste åren, undantaget fjolåret.

Affärsvärldens slutsats

Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det över tid slutar med en stor förlust för investerarna.

Polymer Factory känns som en seriös och spännande satsning. Ledning och nyckelpersoner äger en hel del aktier. Det är positivt. Kundlistan med tunga namn som Novartis, Sanofi och Illumina imponerar. Samtidigt är bolaget i en tidig fas.

Bolaget ömsar nu skinn med ny VD och kommersiellt fokus på sälj. Marknaden för dendritiska nanomaterial är växande men samtidigt svårbedömd för en lekman på området.

Polymer Factory har fått en flagga för lång väntetid i IPO-guidens granskning. Från sista teckningsdag till första handelsdag den 7 april är det 27 dagar. I dessa virustider kan börsklimatet snabbt ändras på en månad.

Bolaget är i en tidig fas och risknivån är som bekant hög. Vi landar i en neutral hållning.

SÅ SER AFFÄRSVÄRLDEN PÅ FÖRHOPPNINGSBOLAG

Vid investeringar i entreprenörsbolag utan intäkter men med högtflygande planer bör man enligt Affärsvärldens åsikt börja med nyckelpersonerna i projektet.

 1. Har nyckelpersonerna rätt incitament och engagemang för att göra det långa och hårda arbete som krävs för att lyckas? Saknas detta incitament kan man ofta stryka aktien som köpkandidat redan här.
 2. Har nyckelpersonerna erfarenhet och historik med sig som gör det troligt att de har rätt förutsättningar för att ta projektet till framgång? Det gör enorm skillnad om entreprenören har relevanta framgångar i bagaget eller ej. Detta är en väldigt subjektiv och därmed svår bedömning men den bakomliggande tanken är robust. Nämligen att en förstklassig ledning med en halvdan affärsidé är långt mycket bättre än en förstklassig affärsidé i händerna på en halvdan ledning.
 3. Hur trovärdig är strategin och produkten? Denna fråga kan besvaras på flera nivåer. Från höftskott till datainsamling i McKinsey-klass. Vi lägger oss på en nivå någonstans där emellan där nedlagd analystid får styras av hur intressant investeringen ser ut att vara i övrigt. En mycket intressant aktie förtjänar en mer grundlig research än ett börsbolag som vi på andra grunder bedömer som helt ointressant. Dessa bedömningsgrunder kan vara saker som frågorna 1–2 ovan eller potentialen, värderingen eller något annat.
 4. Nödvändiga antaganden i optimistiskt scenario. Investeringar i förhoppningsbolag handlar helt och hållet om att skissa på hur uppsidan ser ut och därefter utsätta detta optimistiska scenario för ”konstruktiv kritik”. Om aktien står pall för trycket så kan det vara en intressant investering.

En metod är att lista vilka antaganden man nödvändigtvis måste göra för att det optimistiska scenariot ska besannas. Exempel på sådana antaganden kan vara:

 • Kundtillväxten ökar
 • Positiva forskningsresultat (Life Science)
 • Framgångsrik lansering utomlands
 • Lyckad prospektering (råvarubolag)
 • Inget priskrig från stark konkurrent
 • Nyckelpersonerna klarar att verkställa strategin

Vi ser det alltså som mindre meningsfullt att skissa på det mest sannolika utfallet för en förhoppningsaktie eftersom det utan undantag är att investerarna över tid gör en stor förlust.

Affärsvärldens slutsats

Förhoppningsbolag är svårbedömda och inslaget av oförutsägbarhet är större än för aktier i rörelsedrivande bolag. Som en påminnelse om det stora inslaget av slump så graderar Affärsvärlden sin syn på förhoppningsbolag som sidorna på en tärning. Där tärningsutfallen:

1 eller 2 = Sälj
3 eller 4 = Neutral
5 eller 6 = Köp