SolidX: IT-konsult mot IPO med tillväxtvind i ryggen

SolidX är ett litet IT-konsultföretag i kraftig tillväxt. Håller detta i sig kan bolaget snabbt öka i värde. Vågar man tror på det?
Filip Alexanderson, VD och ägare av IPO-aktuella konsultbolaget SolidX,
Filip Alexanderson, VD och ägare av IPO-aktuella konsultbolaget SolidX, siktar på stark tillväxt framöver. Trettio år gammal blir han en av de yngre cheferna för ett listat bolag.
SolidX
Börskurs: 5,00 kr Antal aktier: 31,0 m
Börsvärde: 155 Mkr Nettokassa: 2 Mkr
VD: Filip Alexandersson Ordförande: Gabriel Paulison

SolidX (teckningskurs 5 kr) är ett IT-konsultföretag med knappt 70 anställda och kunder som Ikea och Ericsson. Bolaget har funnits sedan 2001. Under senare år har VD och ägare Filip Alexanderson dragit i gång en ny tillväxtstrategi.

Idén är att växa genom att erbjuda bästa möjliga villkor för sin personal. På några år har omsättningen ökat från 10 Mkr upp mot 55 Mkr.

Affärsvärldens huvudscenario 2020/21 2021/22E 2022/23E 2023/24E
Omsättning 32 60 90 103
 – Tillväxt +184,0% +88,0% +50,0% +15,0%
Rörelseresultat 5 6 11 14
 – Rörelsemarginal 14,4% 10,0% 12,0% 14,0%
Resultat efter skatt 3 4 8 11
Vinst per aktie 0,11 0,14 0,26 0,35
Utdelning per aktie 0,00 0,00 0,00 0,00
Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Avkastning på eget kapital 55% 57% 66% 50%
Avkastning på operativt kapital 68% 82% 100%+ 100%+
Nettoskuld/EBIT 0,3 -0,4 -0,7 -1,1
P/E 47,0 35,7 19,2 14,3
EV/EBIT 33,2 25,5 14,2 10,6
EV/Sales 4,8 2,5 1,7 1,5
Kommentar: Räkenskapsåret löper mellan första maj – sista april.

Nu ska SolidX noteras på Spotlight Stock Market. Aktier för 25 Mkr är till salu, drygt 16% av bolaget. Det rör sig endast om utförsäljning av delar av Filip Alexandersons-innehav som äger alla aktier inför IPO.

Ingen nyemission sker och SolidX har inget kapitalbehov, enligt VD. Noteringen görs för att öka kännedomen om bolaget på arbetsmarknaden och för att noteringen är ett kvalitetstecken i kundernas ögon.

Nyckelpersoner och andra intressenter har på förhand åtagit sig att teckna aktier för 1,95 Mkr i erbjudandet.

DISCLAIMER

Disclaimer: Afv skriver analyser på så gott som alla bolag som ska notera sig. I fallet SolidX har Afv via bolaget fått ta del av finansiell info i förväg vilket medför att analysen publiceras redan i början av teckningstiden. Denna ”early look” har genomförts tack vare att SolidX också har köpt annonser av Afv för sin notering. Det ska dock starkt betonas att Afv-analysen inte på något sätt är betald av eller styrd av bolaget. Det är endast tidpunkten för publicering som kunnat tidigareläggas via ”early look”.

Läs mer om aktuella börsnoteringar på IPO-guiden

IPO-GUIDE SolidX
Lista Spotlight
Omsättning rullande tolv månader 36 Mkr
Antal anställda 68
Teckningskurs 5,00 kr
Rådgivare Nordic Issuing
Storlek på erbjudande 25 Mkr (varav 0% nyemission)
Börsvärde vid IPO Cirka 155 Mkr
Emissionskostnad Cirka 2 Mkr (6,0% av erbjudandet)
Säkrad andel av IPO* 8%
Investerare som ska teckna i IPO Jörgen Bertilsson, Mikael Lunga, Kiraly Laszlo, Contrix, Carl-Victor Hammarsten, m.fl. (8% i åtagande)
Garanter
Flaggor** Inga upptäckta flaggor
Sista teckningsdag 2021-10-25
Beräknad första handelsdag 2021-11-03 (9 dagars väntetid)
* Andelen av antalet aktier i erbjudandet som på förhand är säkrade via förbindelser (garantiåtagande/teckningsåtaganden).
** Särskild metodik. Se faktaruta nedan.
Källa: Affärsvärlden / bolaget

Inga upptäckta flaggor enligt Affärsvärldens IPO-guide

Affärsvärldens IPO-guide granskar alla noteringar efter 25 typfall av så kallade flaggor. Genomsnittet efter 371 granskade börsnoteringar är 1,5 flaggor för miljardbolag, 2,9 för småbolag och 3,8 för mikrobolag. En flagga är inte så allvarligt i sig utan mer en signal om att man som investerare bör fundera ett extra varv kring vissa aspekter.

Affärsvärldens IPO-guide hittar inga flaggor i SolidX

Affärsmodell – låga kostnader

Verksamheten är konsultuthyrning per timme av relativt seniora experter på IT-området. Företaget anger inte närmare från vilka geografier eller branscher intäkterna kommer. Intrycket är att Sverige och kanske främst de södra delarna av landet står för merparten. Bolagets säte är i Malmö.

Mer om verksamheten

  • Bolaget hyr ut experter inom områden som Business Intelligence, gränssnittsdesign och hård- samt mjukvaruutveckling.
  • Det är arvode per timme som gäller. Konsulterna förstärker team hos kunderna. SolidX utför inte större projektleveranser eller jobbar med fastpris-modeller.
  • Det är vanligt att SolidX formellt agerar underleverantör till konsultmäklare som Workforce Logic eller Ework snarare än själva har ramavtal med slutkunderna.
  • Företaget har 15 aktiva kunder. Bland de största är Ikea, Ericsson, Alfa Laval, Volvo och Siemens. Ingen uppgift finns om hur exakt stor intäktsandel enskilda kunder står för.
  • Det finns inget personalägande inför IPO. Det är ovanligt för den här sortens konsultbolag. Ett par teckningsoptionsprogram införs vid IPO men de är begränsade – bara 2% av bolaget.

Affärsidén bygger på att skapa ett bolag som ger konsulterna maximalt värde av att vara anställda. Hög lön, bra förmåner och stor frihet utan närvarokrav på kontor. SolidX uppger till exempel att deras konsulter tjänar 30 000 kr mer per månad än för jämförbara tjänster på andra firmor.

Detta är möjligt – utan att tumma på lönsamheten – genom att SolidX har låga kostnader för lokaler och icke-debiterande personal som arbetsledare, administratörer och säljare. Overhead som det kallas. Företaget har till exempel inga kontor, enligt Filip Alexanderson. Istället finns tre ”hubbar” i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det innebär att personal vid behov hyr in sig på kontorshotell.

Den viktigaste faktorn i att hålla overhead nere är dock att de enskilda konsulterna bistår i försäljningsarbetet. Dedicerad säljpersonal är däremot dyr. Att konsulten själv säljer verkar i praktiken handla om att snappa upp möjligheter till nya uppdrag ute hos kund och referera personal dit.

Att modellen fungerar visar sig i att bolaget får 50 spontana jobbansökningar varje vecka, berättar Filip Alexanderson. En hög siffra givet att arbetsmarknaden är het för IT-folk just nu. Bara sedan i våras har nästan 30 nya anställda kommit in. För närvarande rekryterar SoidX 5-7 nya konsulter per månad.

Det sker inga anställningar utan att ledningen ser ett uppdrag för nykomlingen inom tre månader, försäkrar VD. Det förekommer också att nyanställd personal tar med sig uppdrag. Att bolaget är en uppskattad arbetsgivare syns även i att bara två anställda slutat sedan 2018.

Personalen är delaktig i tillväxten på ett konkret vis genom det bonusprogram SolidX infört. Om ett tips från en anställd resulterar i en anställning så får tipsaren 5000 kr/månad i permanent lönetillägg så länge personen stannar.

Tillväxt i sikte

Siktet är inställt på tillväxt och ambitionen är att nå 200 Mkr i omsättning räkenskapsåret 2023/24. Främsta redskapet är fortsatt hög organisk rekrytering. SolidX har även planer på att starta helt nya affärsenheter i andra branscher.

Idén är då att tillämpa samma modell med låga kostnader och höga löner som på IT-sidan. Den första nysatsningen kommer att syssla med läkarbemanning. Även satsningar på ingenjörer/tekniska konsulter verkar övervägas.

Det är inte aktuellt att betala utdelningar, enligt SolidX policy. Detta är lite udda i konsultsektorn där höga direktavkastningar annars är ett kännetecken. I SolidX ska däremot vinstmedel som genereras återinvesteras i tillväxtsatsningar. Även förvärv finns med som ett möjligt verktyg.

Nuvarande och framtida lönsamhet

(Mkr) Q1 2021/22 2020/21 2019/20
Omsättning 8,7 32 11,2
Tillväxt 78% 186% i.u.
Antal anställda 68 29 12
Rörelsevinst -0,2 4,6 1,3
Rörelsemarginal -2,3% 14,4% 11,6%
Kassaflöde efter investeringar 3,4 0,4 0
Eget kapital 7,2 7,4 4,7
Kommentar: Räkenskapsåret löper 1/5-30/4. I.u.=ingen uppgift.

Även om SolidX har rötter tillbaka till 2001 så är det först efter 2017 som bolaget drivs med nuvarande verksamhet och inriktning. Som framgår i tabellen har tillväxt varit hög och även lönsamheten fram till alldeles nyligen.

Att första kvartalet 2021/22 var svagt (-0,2 Mkr) beror främst på den kraftiga rekryteringen och förskottslöner och -semester. Kassaflödet har varit klart lägre än resultatet, men även det speglar hög tillväxt och inköp av utrustning till ny personal samt rörelsekapitalförändringar.

Bolaget gör bedömningen att 2021/22 bör medföra en omsättning på 55 Mkr och en vinstmarginal på 22%. I våra ögon ter sig omsättningssiffran något låg givet rekryteringstakten. Det skulle imponera om bolaget klarade sin vinstmässiga ambition. Normal lönsamhet för IT-konsultbolag tenderar vara 8-12%.

Värdering & reflektioner

Fastigheter

SolidX äger 85% av ett bolag, Sekel, som i sin tur äger tre hyresfastigheter utanför Umeå. Detta innehav är bokfört till 6 Mkr i balansräkningen men är troligen värt mer efter att genomgått renoveringar och hyreshöjningar. Afv beräknar en möjlig siffra till 20 Mkr, givet ett direktavkastningskrav på 4%. SolidX VD uppger att planen är att behålla detta ägande långsiktigt.

Bolaget säljs ut till en värdering på 155 Mkr. Det är ungefär 2,8 gånger innevarande års väntade intäktsnivå. Något mindre om man väger in att SolidX har ett övervärde i ett delägt fastighetsbolag (se faktaruta).

Detta är ändå en bra bit över de gängse konsultvärderingarna på börsen (se tabellen). Men SolidX är i en tillväxtfas med en organisk tillväxt på 80% till skillnad från de andra.

Så värderas börskonsulterna:

Bolag Avkastning 1 år % P/E 2022E EV/Ebit 2022E EV/Sales 2022E Ebit-marginal 2022E % Årlig tillväxt 2021-2023 %
Softronic 37,6 18,7 13,7 1,5 11 2,5
KnowIT 43,9 22,3 12 1 8,6 14,4
Avensia 1,8 17,5 13 1,1 8,5 19,1
TietoEvry 13,8 10,6 10,5 1,3 12,8 2,6
CAG Group 43,1 13,9 9,4 0,8 8,9 6,3
Genomsnitt 28 16,6 11,7 1,2 10 9
Källa: Affärsvärlden / Factset

Frågan är hur mycket man ska betala för tillväxt i den här branschen. Det är inte direkt ovanligt att konsultbolag har stark tillväxt för att sedan ganska snabbt säcka ihop.

I SolidX fall beskrivs det som att låga kostnader är drivkraften i tillväxten eftersom det är nyckel till de goda villkor som lockar konsulter. Detta bygger i sin tur på låg personalomsättning och säljinsatser av konsulter. Att bevara detta när personalstyrkan växer i dubblingstakt kan inte vara det lättaste. Men det finns exempel på bolag med likande inriktning som lyckas hålla supertillväxt till ansenlig nivå, upp mot 200-300 Mkr i omsättning. Exempelvis Castra.

Skissar man in att SolidX kan behålla sin nuvarande tillväxttakt så kan aktien snabbt växa in i sin värdering och mer därtill (optimistiskt scenario). Planar utvecklingen ut redan innan de når 100 Mkr i omsättning är nedsidan väsentlig (pessimistiskt scenario). Detta är inte otänkbart om konjunkturen viker ned.

Med tanke på att bolaget redan rekryterat ihop 70 anställda och att efterfrågan på IT-tjänster är mycket god just nu, så ser tillväxten ut att bli fortsatt riktigt hög i närtid. I huvudscenariot skissar vi in riktigt hög tillväxt in i nästa år men utplaning därefter. En multipel på 13 gånger rörelsevinsten ger en okej avkastningspotential. Detta är en viss värderingspremie mot andra konsulter (snitt 11,7x Ebit), men befogat givet högre tillväxt och SolidX fastighetsvärden.

Slutsats

En investering i SolidX är till stor del en satsning på bolagets unge VD. Inte bara i den meningen att bolaget är hållbart uppbyggt, vilket vi får se, utan också då vinster inte kommer delas ut utan återinvesteras i nya satsningar.

Den som inte drar sig för småbolag kan överväga att teckna en post. Afv påminner dock om den väsentliga nedsidan om tillväxten kommer av sig.

Här hittar du alla analyser