Catella gör en rörelseförlust

Fastighetsrådgivaren Catella redovisar en minskad omsättning och en rörelseförlust i det första kvartalet jämfört med året innan.
Catella
Omsättningen sjönk 37,6% till 314 miljoner kronor (503).

Rörelseresultatet blev -22 miljoner kronor (72). Försämringen beror på utvecklingen inom produktområdet Systematic Funds.

Resultatet före skatt var 95 miljoner kronor (46).

Resultatet efter skatt blev 80 miljoner kronor (10), och resultat från kvarvarande verksamhet blev 88 miljoner kronor (24). Resultat per aktie hamnade på 1,03 kronor (0). Det positiva resultatet är hänförligt till realisationsvinsten från försäljningen av Catella Asset Management SAS för 130 miljoner kronor.

Perioden brukar vara bolagets svagaste med låga transaktionsvolymer. VD Christoffer Abramson uppger att det operativa rörelseresultatet inte är tillfredsställande men tillägger att bolaget har tagit strategiska steg framåt.

”Renodlingen mot fastighetsmarknaden fortsätter samtidigt som vår likviditet stärkts väsentligt genom en emission av en ny större obligation på 1,25 mdkr. En strategisk förändring tar tid innan arbetet slår igenom på resultatet fullt ut och vi behöver ha tålamod”, säger Christoffer Abramson.

Catella har också efter kvartalets slut sett IPM avsluta sin investeringsverksamhet och återlämna all kapital till sina investerare. IPM har längre varit en lönsam del av Catellas verksamhet och med förlusten av dem kommer detta att påverka resultatet starkt under andra kvartalet. Resultateffekten förväntas uppgå till -103 miljoner kronor.

Catella, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 314 503 -37,6%
Rörelseresultat -22 72
Rörelsemarginal 14,3%
Resultat före skatt 95 46 106,5%
Nettoresultat 80 10 700,0%
Resultat per aktie, kronor 1,03 0