Lägre förvaltningsresultat för Klövern, högre för Sagax

Fastighetsbolagen Klövern och Sagax går åt olika håll vad gäller förvaltningsresultaten i det senaste kvartalet.
Sagax huvudkontor på Engelbrektsplan i Stockholm.

Fastighetsbolaget Klövern redovisar ett lägre förvaltningsresultat under andra kvartalet. Även vinsten är lägre mot fjolårsperioden.

Klöverns hyresintäkter uppgick till 812 miljoner kronor under andra kvartalet (921), en minskning med 11,8 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 526 miljoner kronor (644), en minskning med 18,3 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 294 miljoner kronor (391), en minskning med 24,8 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 386 miljoner kronor (562).

Resultatet efter skatt blev 337 miljoner kronor (456), en minskning med 26,1 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,28 kronor (0,42), vilket innebär en minskning med 33,3 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 21,80 kronor (21,17).

“Resultatet ligger i linje med våra förväntningar även om den pågående coronasituationen har haft en negativ påverkan på andra kvartalets intäkter i form av 9 miljoner kronor i hyresrabatter och 5 miljoner kronor lägre garage- och parkeringsintäkter”, säger vd Rutger Arnhult i rapporten.

Klövern, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Hyresintäkter 812 921 -11,8%
Driftöverskott 526 644 -18,3%
Förvaltningsresultat 294 391 -24,8%
Resultat före skatt 386 562 -31,3%
Nettoresultat 337 456 -26,1%
Resultat per aktie, kronor 0,28 0,42 -33,3%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor 21,80 21,17 3,0%

 

Justerar prognosen

Fastighetsbolaget Sagax redovisade i går kväll ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet.

Sagax hyresintäkter uppgick till 715 miljoner kronor under andra kvartalet (639), en ökning med 11,9 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 605 miljoner kronor (541), en ökning med 11,8 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 612 miljoner kronor (496), en ökning med 23,4 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 446 miljoner kronor (1 031).

Resultatet efter skatt blev 361 miljoner kronor (917), en minskning med 60,6 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,90 kronor (2,70), vilket innebär en minskning med 66,7 procent mot föregående år.

Bolaget justerar prognosen.

“Till följd av Covid-19-pandemin har den makroekonomiska utvecklingen i bolagets marknader försämrats och osäkerheten ökat. Trots att pandemins påverkan på bolaget hittills varit begränsad är Sagax prognos för förvaltningsresultatet behäftad med större osäkerhet än under normala marknadsförutsättningar. För 2020 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd, tillkännagivna förvärv och försäljningar samt vid nuvarande valutakurser uppgå till 2 300 miljoner kronor.”

Tidigare lämnad prognos uppgick till 2 250-2 300 miljoner kronor och tillkännagavs vid avlämnande av delårsrapport för januari-mars 2020.

Sagax, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Hyresintäkter 715 639 11,9%
Driftöverskott 605 541 11,8%
Förvaltningsresultat 612 496 23,4%
Resultat före skatt 446 1 031 -56,7%
Nettoresultat 361 917 -60,6%
Resultat per aktie, kronor 0,90 2,70 -66,7%

     Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här