IPO-guiden hittar 10 flaggor inför Northern Capsek Ventures notering

IPO-guiden har granskat Northern Capsek Ventures inför noteringen på NGM SME och hittat hela 10 flaggor.

Den 7 juli noteras Northern Capsek Ventures. Inför noteringen har IPO-Guiden granskat bolaget och hittat 10 flaggor.

Den första flaggan gäller tveksamma incitament. Här pekas på att styrelseordförande Peter Wendel har många roller. Wendel är ordförande i två av de tre bolagen som Capsek investerat i. Dessutom hyr Wendel ut lokal till Capsek, genom sitt bolag Ekapaif största ägaren i bolaget, samt lotsar bolag från sin egen investeringsplattform till Capsek mot betalning. Såväl att han lotsar bolag från sin egen investeringsplattform och får ersättning för det som hyreskopplingen, ses som inte helt oproblematisk och därför hissas en flagga.

Den andra flaggan gäller svaga finanser. Bolaget gjorde i december 2019 en nyemission på 8 miljoner kronor. Trots kapitaltillskottet behövde Capsek i maj 2020 uppta ett brygglån på 2,5 miljoner kronor som kostar bolaget minst 10 procent i ränta på tre månader. Denna kapitalanvändning sammantaget med att det inte finns någon aktuell balansräkning och kassaflödesanalys väcker viss oro.

Den tredje flaggan gäller framtida kapitalbehov och att det inte ges någon information i prospektet om finansieringsbehovet efter 12 månader.

Northern Capsek Ventures
Lista NGM SME
Storleksklass Mikrobolag
Börsvärde efter noteringen 42 Mkr
Sista teckningsdag 2020-06-26
Första handelsdag 2020-07-07

 

Den fjärde flaggan faller in under rubriken överdrivet fokus på trender och omvärld. Capseks prospekt innehåller väldigt lite information om gjorda investeringar men begrepp som SaaS, IoT och AI lyfts fram desto mer där varje område anges ha mångmiljardmarknad.

Vad gäller bristfällig information hissas dubbla flaggor. Capsek är ett investmentbolag och har gjort tre investeringar. I prospektet borde det rimligtvis funnits beskrivning kring när investeringarna gjordes, hur stora investeringarna var och vad innehaven är upptagna till för värde på balansräkningen idag. Detta framgår dock inte. Det framkommer heller inte i prospektet vilka som sitter i dess jävskommitté och advisory board.

Dessutom lämnar det finansiella underlaget i prospektet mer att önska. Det finns en proforma resultaträkning för 2019. Det saknas däremot balansräkning och kassaflödesanalys. Därtill hade det varit rimligt med en Q1-rapport.

Även en tabell över aktiekapitalets utveckling saknas. Bolaget gjorde en nyemissionen i december 2019 om 8 miljoner kronor. Det framgår dock inte vilka som tecknade den eller vad teckningskursen var vid det tillfället.

Under rubriken ”Samarbeten” i prospektet framgår att Capsek tecknat samarbetsavtal med tre investeringsplattformar. Under ”Väsentliga avtal” står det att Capsek har avsiktsförklaringar om samarbetsavtal med dessa investeringsplattformar.

IPO-Guide till Northern Capsek Ventures

IPO-guiden har som policy att även utdela dubbla flaggor när ingen huvudrådgivare anges i memorandumet. I Capseks prospekt anges att Mangold är projektledare (inte finansiell rådgivare), vilket tolkas som att Mangold inte är huvudrådgivare. I enlighet med praxis tilldelas därför bolaget två flaggor för detta.

Den nionde flaggan hissas under rubriken omoget bolag då bolaget per årsskiftet hade bolaget noll anställda. Nu har bolaget en heltidsanställd, som antas vara vd, och en arbetande styrelseledamot, som kan antas vara cfo.

Den sista flaggan gäller att ordföranden har varit suppleant i två bolag som försatts i konkurs och att en styrelseledamot har varit engagerad i en företagsgrupp där moderbolaget och de tre dotter/intressebolagen försatts i konkurs.


ANDRA AKTUELLA NOTERINGAR – LÄS MER PÅ IPO-GUIDENS SIDA

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Analys
Biofrigas Inväntar notering Spotlight 2020-05-22 2020-06-18 Länk
Shape Robotics Teckningstid pågår First North Danmark 2020-06-18 2020-06-25 Länk
Aergirbio Inväntar notering First North 2020-06-15 2020-06-26 Länk
Magle Chemoswed Teckningstid pågår First North 2020-06-17 2020-06-30 Länk